User Tools

Site Tools


start

รายละเอียดวิชา

204101: คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer) จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ

นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียน 204101 ให้ sign in MS-Teams เพื่อรับทราบข้อมูล ข่าวสาร จากอาจารย์ผู้สอนด้วยนะคะ

ประกาศ เรื่องการเรียน/การสอน และ การสอบ เทอม 1/2564

ประกาศ คะแนนสอบกลางภาค เทอม 1/2564

https://www2.cs.science.cmu.ac.th/ click Tab Information System >Score Reporting System

ประมวลรายวิชา 204101 1/2564

ผู้สอน

 • Section 1
  • อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วัฒนา จินดาหลวง Office: Lecturer Office 1 (CSB110)
  • Email: wjindaluang(at)gmail.com
  • เวลาเรียน
   • จันทร์ 12.30-14.30 น. ห้องบรรยาย CSB209
   • พฤหัสบดี 12.30-14.30 น. ห้องปฏิบัติการ CSB301
 • Section 2
  • อาจารย์ผู้สอน ผศ.วาสนา นัยโพธิ์ Office: Lecturer Office 1 (CSB110)
  • Email: wassanacs(at)gmail.com
  • เวลาเรียน
   • จันทร์ 14.30-16.30 น. ห้องบรรยาย CSB210
   • พฤหัสบดี 14.30-16.30 น. ห้องปฏิบัติการ CSB303
 • Section 3
  • อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา office: Lecturer Office 1 (CSB110)
  • E-mail: wijak.cscmu@gmail.com
  • อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์ office: Lecturer Office 2 (CSB107)
  • E-mail: thapanapong.r@cmu.ac.th
  • เวลาเรียน
   • ศุกร์ 12.30-14.30 น. ห้องบรรยาย CSB207
   • อังคาร 12.30-14.30 น. ห้องปฏิบัติการ CSB308

วันสอบ 1/2564

 • สอบกลางภาค Take Home Exam
 • สอบปลายภาค พุธ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30-18.30 น.
 • ตรวจสอบวันสอบ วัน-เวลา สอบกลางภาค/ ปลายภาค ตรงกับประกาศตารางสอบ ของ สำนักทะเบียน มช.

นักศึกษาต้องรับผิดชอบ วัน-เวลาสอบ ไม่มีนโยบายสอบนอกตาราง

นักศึกษาต้องเข้าสอบ ทั้งกลางภาคและปลายภาค จึงจะได้รับการพิจารณาการให้ลำดับขั้นเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน

แผนการสอน

สัปดาห์ที่ วันที่ บรรยาย (Lecture) ปฏิบัติการ (Laboratory) ใบงาน
1 21 - 25 มิ.ย. 64 ชี้แจงรายละเอียดวิชา คะแนนต่างๆ เว็บภาควิชา การส่งงาน [Theory] Program development slides homework [Theory] Basic programming via code.org slides and labsheet HW1 และ Lab01
2 28 มิ.ย.- 2 ก.ค.64 [Theory] Numeral system and data representation 1 Slides homework[Python] Introduction to Python slides HW2
3 5 - 9 ก.ค.64 [Theory] Numeral system and data representation 2 homework [Python] Introduction to Python HW3
4 12 - 16 ก.ค.64 [Flowchart] Sequential slides (ส่ง HW1) [Python] Sequential programming slides labsheetLAB02 (ส่งHW1)
5 19 - 23 ก.ค.64 [Flowchart] Selection slides [Python] Selection programming slides labsheet LAB03
6 26 - 30 ก.ค.64 [Flowchart] Nested selection slides [Python] Nested selection programming slides labsheet LAB04
7 2 - 6 ส.ค.64 [Python] Basic function slides [Python] Using functions slides labsheet LAB05
8 9 - 13 ส.ค.64 [Flowchart] Loop (เนื้อหาสอบปลายภาค) slides [Python] Loop programming
9 สอบกลางภาค Take Home Exam
10 23- 27 ส.ค.64 [Flowchart] Loop [Python] Loop programming slides labsheet LAB06
11 30 ส.ค - 3 ก.ย. 64 [Flowchart] Selection and loop Slides [Python] Selection and loop programming Slides labsheet LAB07
12 6 - 10 ก.ย.64 [Python] Defining a function Slides [Python] Writing your own function Slides labsheet LAB08
13 13 - 17 ก.ย.64 [Python] String Slides [Python] String Slides labsheet LAB09
14 20 - 24 ก.ย.64 [Python] List slides [Python] List Slides labsheet LAB10
15 27 ก.ย. - 1 ต.ค.64 [Python] File Slides [Python] ใช้ slide lecture labsheet
LAB11
16 4 - 8 ต.ค.64 [Python] Scientific computing with Python slides [Python]NumPy and Matplotlib Lab Slides labsheet การติดตั้ง Numpy และ matplotlib LAB12
17 สอบปลายภาค วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:30-18:30 น.

สัดส่วนการให้คะแนน

 • สอบกลางภาค 40%
 • สอบปลายภาค 40%
 • การบ้าน 15%
 • การส่งการบ้านและงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กำหนด 5%

การส่งการบ้าน

 • เมื่อนักศึกษาดำเนินการศึกษาและเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน พร้อมทั้งได้ทดสอบการทำงานของโปรแกรมว่าทำงานได้ถูกต้องเรียบร้อย ให้นักศึกษานำแฟ้มข้อมูล (ที่เป็นโค้ดโปรแกรม .py) ส่งผ่าน web upload ดังนี้ http://hw.cs.science.cmu.ac.th หรือที่เว็บไซต์ของภาควิชา http://www.cs.science.cmu.ac.th→คลิกหัวข้อเว็บเพจส่งการบ้าน โดยให้นักศึกษาใช้ username และ password เดียวกันกับที่ใช้งานอีเมลล์ของมหาวิทยาลัย เมื่อ login ได้แล้วให้เลือกวิชา 204101 และตอนเรียน (Section) ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อดำเนินการส่งไฟล์การบ้านต่อไป
 • หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการดูวิธีการใช้งานระบบการส่งการบ้าน ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ [ คู่มือการใช้งานระบบส่งการบ้าน]

Software

เอกสารเพิ่มเติม

การติดตั้ง Python 3.6

installpython382.pdf|การติดตั้ง Python 3.8.0

Python 3 Cheat Sheet

Website แสดงการทำงานของ Python]

เอกสารประกอบการสอน

 1. ภาษาไพทอน, หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สสวท,กระทรวงศึกษาธิการ
 2. Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python: Brad Miller,David Ranum
 3. Think Python - How to Think Like a Computer Scientist, Allen Downey
 4. Cassel, Don and Jackson, Martin. Introduction to Computer and Information Processing. Printice-Hall, Inc., 1981
start.txt · Last modified: 2021/09/19 14:53 by admin101