User Tools

Site Tools


thai_section_62_2

Table of Contents

204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่

Information Technology and Modern Life

2019 S2

For Section 701 (International Section) students, we have our own webpage here

ประกาศ การจัดสอบปลายภาค กระบวนวิชา 204100

กรณีที่อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างสอบ สามารถโทร 053-943415 ถึง 16 (ต่อ 101 หรือ 103 หรือ 105) เพื่อแจ้งข้อมูล


FAQ เกี่ยวกับการสอบปลายภาค วิชา 204100

Q1: จะต้องเข้า Zoom ในขณะสอบด้วยหรือไม่

A1: ไม่ต้องเข้า Zoom ในขณะสอบ

Q2: อยากให้มีการแจ้งเตือนเวลาระหว่างทำข้อสอบ

A2: ไม่สามารถทำได้ ให้ทุกคนอ้างอิงเวลาจากเว็บ https://www.timeanddate.com

Q3: อยากให้ระบบช่วยสรุปข้อสอบทุกข้อว่าได้คลิกเลือกคำตอบอะไรไป เพื่อเป็นการทบทวนก่อนการ submit

A3: ไม่สามารถทำได้ แต่หากต้องการทบทวน นศ. จะสามารถคลิกปุ่ม Back หรือ Next เพื่อย้อนไปดูคำตอบของตัวเองก่อนการ submit ได้ โดยตัวเลือกที่เลือกไว้จะยังคงอยู่

Q4: หากมีข้อสงสัยในระหว่างการทำข้อสอบ หรือคิดว่าข้อสอบมีข้อผิดพลาด เช่น คำถามกำกวม ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องอยู่ในตัวเลือก เป็นต้น จะทำอย่างไร

A4: ให้นักศึกษาจดจำข้อสงสัยนั้นไว้ และทำข้อสอบให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หลังจากสอบเสร็จแล้ว ให้แจ้งอาจารย์ทราบผ่าน Facebook group (จะมี post รับแจ้งปัญหา) หรือผ่านอาจารย์ประจำ section คณาจารย์จะทำการพิจารณาร่วมกันว่า ข้อสอบมีความผิดพลาดจริงหรือไม่ หากผิดพลาดจริง จะพิจารณาให้คะแนนฟรีแก่นักศึกษาทุกคนสำหรับคำถามข้อนั้น

Q5: หากไม่สามารถ submit ข้อสอบภายในเวลาที่กำหนดเนื่องด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ต้องทำอย่างไร

A5: ให้เตรียมหลักฐานและแจ้งปัญหาหลังการสอบภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 12:00 น. ทาง Facebook Group หรืออาจารย์ประจำ section ทีมอาจารย์จะพิจารณาเป็นกรณีและติดต่อกลับ


Q&A เรื่องการจัดสอบปลายภาค วิชา 204100

Q1: กระบวนวิชา 204100 จะจัดการสอบ Final อย่างไร ยังคงจัดสอบตามวัน-เวลาเดิมหรือไม่

A: จัดสอบวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยจัดสอบแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาทุกคนในวัน-เวลาเดียวกัน ผ่านรูปแบบ Google Forms จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ เก็บคะแนนส่วน Final 30 เปอร์เซ็นต์ ตามเวลาดังนี้

Q2: เนื้อหาใดบ้างที่จะออกข้อสอบส่วน Final

A: เนื้อหาเรื่อง Data Processing, Google Forms, Microsoft Excel, Database in Everyday Life และ Computer Ethics and Security

Q3: ทำไมต้องปรับเปอร์เซ็นต์ของการให้คะแนนในแต่ละส่วน ไม่ยึดตามเปอร์เซ็นต์เดิมที่เคยประกาศไว้ในตอนแรก

A: ในตอนแรกเปอร์เซ็นต์การให้คะแนนเป็นดังนี้

 • Midterm 45%
 • Final 45%
 • ใบงาน 10%

ปัจจุบันปรับเปอร์เซ็นต์การให้คะแนนใหม่เป็นดังนี้

 • Midterm 50%
 • Final 30%
 • ใบงาน 20%

เนื่องจากมีการตัดเนื้อหาในส่วน Microsoft Access ออกจากการเรียนและการวัดผล ทำให้การวัดผลในตอน Midterm มีความครอบคลุมเนื้อหามากกว่าตอน Final และการทำใบงานเป็นการแสดงความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนวิชา ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้ จึงสามารถปฏิบัติตามใบงานได้ เพราะฉะนั้นจึงลดเปอร์เซ็นต์ของส่วน Final โดยนำมาเพิ่มให้แก่ส่วน Midterm และส่วนใบงานแทน ทั้งนี้มีการขยายการส่งใบงานย้อนหลังได้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2563 ทั้งส่วนที่สั่งในก่อนและหลัง midterm

Q4: ทำไมไม่เลื่อนการสอบออกไป

A: เพราะเราไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ในวันข้างหน้าได้ หากสถานการณ์ยิ่งแย่ลง จะทำให้การจัดการเรื่องการสอบยุ่งยากมากขึ้น นอกจากนั้นการวัดผลและส่งเกรดตามกำหนดเวลา จะเป็นผลดีต่อนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคการศึกษานี้

Q5: หากนักศึกษาไม่มีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ ไม่สะดวกในวัน-เวลาที่กำหนด หรือขาดสอบจะทำอย่างไร

A: จะมีแบบฟอร์มให้นักศึกษากรอกเพื่อสำรวจความพร้อมของนักศึกษาทั้งในเรื่องอุปกรณ์ และวัน-เวลาสอบ ที่เหมาะสม และทำการแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาให้ได้มากที่สุด ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจริงๆ ที่ทำให้ไม่สามารถสอบในวัน-เวลาที่กำหนดได้ โดยมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล จะพิจารณาเป็นรายบุคคล แต่หากเหตุผลของการขาดสอบ Final เป็นเพราะ ไม่ทราบข่าว ไม่รู้ว่าจะมีการสอบตามวัน-เวลาที่กำหนด ถือเป็นเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผล เพราะกระบวนวิชาได้แจ้งช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารไว้ตั้งแต่ตอนเปิดเทอมแล้ว หากขาดสอบเพราะเหตุผลนี้ ขอให้นักศึกษา drop

Q6: กลัวว่าวันสอบจะไม่เข้าใจขั้นตอนการทำข้อสอบ จะทำอย่างไร

A: จะจัดให้มีการซ้อมสอบก่อนวันสอบจริง โดยจำลองสถานการณ์ให้เหมือนกับวันสอบจริง เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยกับขั้นตอนการทำข้อสอบ

Q7: ช่วงเวลาที่สอบ มีผู้อื่นเข้ามาในบริเวณที่สอบ จะนับเป็นการทุจริตในการสอบหรือไม่

A: ถือเป็นการทุจริต เพราะฉะนั้นนักศึกษาควรเลือกสถานที่สอบที่ไม่มีใครอยู่ใกล้กับนักศึกษา ขอให้นักศึกษาซื่อสัตย์และมีความเคารพต่อการกระทำของตนเอง

Q8: การสอบออนไลน์ มีโอกาสให้เกิดการทุจริตสูง จะควบคุมได้อย่างไร

A: คณาจารย์ให้เกียรติและมีความเชื่อมั่นว่านักศึกษาทุกคนเป็นคนดี มีเกียรติ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น สมศักดิ์ศรีของความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การทุจริตถือเป็นการเอาเปรียบคนอื่น ดังนั้นคณาจารย์จึงมั่นใจว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดที่ทุจริตในการสอบออนไลน์

Q9: หากมีข้อสงสัยในระหว่างการทำข้อสอบ หรือคิดว่าข้อสอบมีข้อผิดพลาด เช่น คำถามกำกวม ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องอยู่ในตัวเลือก เป็นต้น จะทำอย่างไร

A: ให้นักศึกษาจดจำข้อสงสัยนั้นไว้ และทำข้อสอบให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หลังจากสอบเสร็จแล้ว ให้แจ้งแก่อาจารย์ทราบ จากนั้นคณาจารย์ในทีมผู้สอนจะทำการพิจารณาร่วมกันว่า ข้อสอบมีความผิดพลาดจริงตามที่นักศึกษาแจ้งหรือไม่ และหากข้อสอบมีความผิดพลาดจริง จะพิจารณาให้คะแนนฟรีแก่นักศึกษาทุกคนสำหรับคำถามข้อนั้น

ข่าวประกาศทั่วไป

1. ให้นศ.ทุกคน ตรวจสอบวันและเวลาสอบให้ดี ไม่มีนโยบายขอสอบนอกตาราง

2. นักศึกษาต้องเข้าสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคจึงจะได้รับการพิจารณาการให้ลำดับขั้น เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน

3. ให้นักศึกษาติดตามข่าวประกาศของแต่ละ Section ได้ทางเว็บไซต์ และเข้าร่วมกลุ่ม Facebook เพื่อติดตามข่าวประกาศเพิ่มเติม https://www.facebook.com/groups/19S2.204100/

4. รูปการเข้าใช้งานเว็บส่งการบ้าน

5. ดูคะแนนสอบกลางภาค Click

ข่าวประกาศ SEC001

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรียนที่ห้อง CSB301 ค่ะ

ข่าวประกาศ SEC002

 • เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ห้อง CSB301

ข่าวประกาศ SEC003

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรียนที่ห้อง CSB301 ค่ะ

ข่าวประกาศ SEC004

 • เรื่องที่ 1 Lecture เรื่อง Database ให้ศึกษาด้วยตนเองจาก 2 ไฟล์สไลด์
  • 1.Database in Everyday Life Part1.pdf
  • 2.Database in Everyday Life Part2.pdf
  • ไฟล์อยู่บนเว็บไซต์ของกระบวนวิชา 204100
  • หากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถติดต่ออาจารย์ชุรีได้ ทาง email: churee.t@cmu.ac.th
 • เรื่องที่ 2
  • งานปฏิบัติการที่ต้องส่งหลัง Midterm คือ งาน Excel1 และ Excel2 ให้นศ.ทำส่งตามกำหนด
 • เรื่องที่ 3
  • ขอนศ.เข้าไปประเมินการสอนกระบวนวิชา 204100 Section4 ทั้งบรรยายและปฏิบัติการ
  • ได้ที่ https://sis.cmu.ac.th/cmusis แล้วเลือกเมนูประเมินการสอนกระบวนวิชา
 • เรื่องที่ 4
  • รักษาสุขภาพและเริ่มทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบ Final

ข่าวประกาศ SEC005

 • เริ่มเรียนวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ห้อง CSB100
 • คลิป Excel Part 4 หัวข้อSort
 • คลิป Excel Part 4 หัวข้อFilter
 • คลิป Excel Part 4 หัวข้อวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

ข่าวประกาศ SEC006

 • เริ่มเรียนวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ห้อง CSB301
 • การบ้าน Lecture 4 ชิ้น ได้แก่ Data processing, Database I,II และ Ethics ไม่จำเป็นต้องส่งนะครับ
 • เนื้อหา Lecture สุดท้าย (Computer Ethics and Security) ขอให้นศ.ศึกษาด้วยตนเอง ข้อสอบออกไม่เกินสิ่งที่เขียนไว้ใน slides
 • ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดี เตรียมตัวมาสอบในวันที่กำหนดใหม่ ผมต้องขออภัยด้วยที่การเรียนการสอนต้องหยุดกระทันหันโดยไม่สามารถแจ้งได้ในคาบเรียน
 • หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อผมได้ผ่าน Email: jakramate.b@cmu.ac.th ทั้งนี้ผมตั้งกลุ่มย่อย MS Teams ขึ้นสามารถเข้าร่วมได้ด้วย code: ykokrf4
 • ข้อมูล MS Teams อ่านเพิ่มเติมได้จาก https://itsc.cmu.ac.th/services/5

ข่าวประกาศ SEC007

ข่าวประกาศ SEC008

 • เรียนแลปที่ห้อง CSB301

ข่าวประกาศ SEC009

 • เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ห้อง CSB100

ข่าวประกาศ SEC010

 • ผมได้รับข้อมูลการลงทะเบียนสอบ ของนักศึกษา Section 010 ครบทุกคนแล้วนะครับ
 • หากนักศึกษาทบทวนเนื้อหาในหัวข้อไหน แล้วมีข้อสงสัย สามารถส่งข้อความผ่านทางเฟสบุ๊ค
 • หรืออีเมลมาสอบถามได้ที่ suphakit_a@outlook.com

ข่าวประกาศ SEC011

 • เริ่มเรียนวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ห้อง CSB301

ข่าวประกาศ SEC701

ข่าวประกาศ SEC801

 • ผมได้รับข้อมูลการลงทะเบียนสอบ ของนักศึกษา Section 801 ครบทุกคนแล้วนะครับ
 • หากนักศึกษาทบทวนเนื้อหาในหัวข้อไหน แล้วมีข้อสงสัย สามารถส่งข้อความผ่านทางเฟสบุ๊ค
 • หรืออีเมลมาสอบถามได้ที่ suphakit_a@outlook.com

รหัสวิชาและชื่อวิชา

ว.คพ.(204100) เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ (Information Technology and Modern Life)

เวลาเรียน

Section 001:

 • Lec: Mo 12:30 - 14:30 (room CSB100)
 • Lab: Th 12:30 - 14:30 (room CSB301)
 • Instructor: อ.ดร.ประภาพร เตชอังกูร
  • Office: CSB107
 • Assignment Submission Checklist:

Section 002:

 • Lec: Th 12:30 - 14:30 (room CSB100)
 • Lab: Mo 12:30 - 14:30 (room CSB301)
 • Instructor: อ.ดร.นพรัตน์ วนิชชานันท์
  • Office: CSB110
 • Assignment Submission Checklist:

Section 003:

 • Lec: Mo 14:30 - 16:30 (room CSB100)
 • Lab: Th 14:30 - 16:30 (room CSB301)
 • Instructor: อ.ดร.ประภาพร เตชอังกูร
  • Office: CSB107
 • Assignment Submission Checklist:

Section 004:

 • Lec: Tu 9:30 - 11:30 (room CSB100)
 • Lab: Fr 9:30 - 11:30 (room CSB301)
 • Instructor: ผศ.ดร.ชุรี เตชะวุฒิ
  • Office: CSB102
 • Assignment Submission Checklist:

Section 005:

 • Lec: Tu 12:30 - 14:30 (room CSB100)
 • Lab: Fr 12:30 - 14:30 (room CSB301)
 • Instructor: ผศ.วาสนา นัยโพธิ์
  • Office: CSB110
 • Assignment Submission Checklist:

Section 006:

 • Lec: Fr 12:30 - 14:30 (room CSB100)
 • Lab: Tu 12:30 - 14:30 (room CSB301)
 • Instructor: ผศ.ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง. Email: Jakramate.b@cmu.ac.th
  • Office: CSB107
 • Assignment Submission Checklist:

Section 007:

 • Lec: Tu 14:30 - 16:30 (room CSB100)
 • Lab: Fr 14:30 - 16:30 (room CSB301)
 • Instructor: อ.ดร.สุธาสินี โทวุฒิกุล
  • Office: CSB110
 • Assignment Submission Checklist:

Section 008:

 • Lec: Fr 14:30 - 16:30 (room CSB100)
 • Lab: Tu 14:30 - 16:30 (room CSB301)
 • Instructor: อ.ดร.ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์
  • Office: CSB107
 • Assignment Submission Checklist:

Section 009:

 • Lec: Mo 09:30 - 11:30 (room CSB100)
 • Lab: Th 09:30 - 11:30 (room CSB301)
 • Instructor: อ.ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว
  • Office: CSB110
 • Assignment Submission Checklist:

Section 010:

 • Lec: Th 14:30 - 16:30 (room CSB100)
 • Lab: Mo 14:30 - 16:30 (room CSB301)
 • Instructor: ผศ.ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์
  • Office: CSB110
 • Assignment Submission Checklist:

Section 011:

 • Lec: Fr 09:30 - 11:30 (room CSB100)
 • Lab: Tu 09:30 - 11:30 (room CSB301)
 • Instructor: ผศ.ดร.เมทินี เขียวกันยะ
  • Office: CSB110
 • Assignment Submission Checklist:

Section 701:

 • Lec: Tu 12:30 - 14:30 (room CSB201)
 • Lab: Fr 12:30 - 14:30 (room CSB301)
 • Instructor: อ.ดร.ปราการ อุณจักร
  • Office: CSB107
 • Assignment Submission Checklist:

Section 801:

 • Lec: Wed 16:00 - 18:00 (room CSB210)
 • Lab: Wed 18:00 - 20:00 (room CSB303)
 • Instructor: ผศ.ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์, อ.ดร.ประภาพร เตชอังกูร, อ.ดร.สุธาสินี โทวุฒิกุล
  • Office: CSB110
 • Assignment Submission Checklist:

วันและเวลาสอบ ทุก section

 • สอบกลางภาค : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น.
 • สอบปลายภาค : วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 15.30 - 17.30 น.

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

 • สอบกลางภาค 45%
 • สอบปลายภาค 45%
 • ปฎิบัติการและการบ้าน 10%

การลอกการบ้าน แบบฝึกหัดหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นการทุจริต

เนื้อหาวิชาและแผนการสอน

แผนการสอน

Course Outline Click

สัปดาห์ สไลด์บรรยาย สไลด์ปฎิบัติการ เอกสารประกอบปฎิบัติการ
01 Computer System MS Word 1-4 MS Word 5-7MS Word 8-9(Report) ไฟล์ตัวอย่างในการทำรายงาน
02 Computer System MS Word 10 (Mail merge) ไฟล์รายชื่อ ไฟล์ตัวอย่างจดหมาย
03 Computer Network MS PowerPoint
04 Online Services MS PowerPoint
05 Online Services Google Sites
06 Web Design Google Sites
07 Web Design
สอบกลางภาค: วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น.
09 Data ProcessingGoogle Form Google Form
10 Data Processing MS Excel part1Part2
12 Database in Everyday Life Part1 MS Excel Part3
13 Database in Everyday Life Part 2 MS Excel Part 4ไฟล์ข้อมูล score และแบบสอบถาม
12 Computer Ethics and Security MS Access Part1 Part 2
14 Computer Ethics and Security MS Access Part3 Part 4
15 MS Access Part5
สอบปลายภาค: วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 15.30 - 17.30 น.

ขั้นตอนการ Upload เว็บไซต์ไปยัง Server ภาควิชา Click

งานปฏิบัติการ

แบบฝึกหัด

 • Practice 6 Data Processing Click
 • Practice 7 Database I Click
 • Practice 8 Database II Click
 • Practice 9 Ethics Click

การส่งงานผ่านเว็บไซต์ (เฉพาะการบ้านที่กําหนด)

http://hw.cs.science.cmu.ac.th

หรือที่เว็บไซต์ของภาควิชา http://www.cs.science.cmu.ac.th→คลิกหัวข้อเว็บเพจส่งการบ้านโดยให้คลิก Link เพื่อ Login ตามรหัสวิชา และตอนเรียน(Section)ที่ลงทะเบียนเรียน

กำหนดส่งงาน (Online)

ภายใน 23:59 ของวันที่กำหนด

หากส่งงานชื่อไฟล์ไม่ถูกต้อง ไม่ตรวจให้

ภาคการศึกษาก่อน

ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

thai_section_62_2.txt · Last modified: 2020/06/17 09:09 by admin100