User Tools

Site Tools


thai_section_56_1

204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่

Information Technology and Modern Life

ข่าวประกาศ

 • ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่ม facebook เพื่อติดตามข่าวประกาศด้วยครับ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/13S1.204100 (801-803 ใช้อีก group นะครับ)
 • นักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ขอให้ติดต่อ อาจารย์ผู้สอนโดยด่วน และเตรียมหลักฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ในการขอสอบ (ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ) ด้วยครับ
 • Link สำหรับ download Dreamweaver 8 โพสไว้ใน Facebook Group นะครับ
 • วิธีแก้ปัญหา Dreamweaver 8 crash บน Windows 7 ครับ click
 • Sec004: Data สำหรับ ใช้ใน MS Access LAB I [2 กย 2556] click (ใช้ประกอบการทำ Lab เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อส่งใบงาน)
 • Sec004: Data สำหรับ ใช้ใน MS Access LAB II [9 กย 2556] click (ใช้ประกอบการทำ Lab เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อส่งใบงาน)
 • แบบฝึกหัดเสริม Access Query
 • Sec004: Data สำหรับ ใช้ใน MS Access LAB III [16 กย 2556:Form & Report] click
 • Section 5
  • ส่งการบ้าน excel #2 ภายใน วันอังคารที่ 3 กันยายน 2556
   • ใบงานให้นำมาส่งในห้อง
   • ไฟล์ .xlsx ให้ upload ขึ้นเว็บส่งการบ้าน (ตั้งชื่อเป็น รหัสนักศึกษา_excel.xlsx)
  • ส่งการบ้าน access เรื่อง query ภายใน วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556
  • ไฟล์ตัวอย่าง ใช้ประกอบการทำแลป Access download
 • Section 2
  • ส่งการบ้าน excel #2 ภายใน วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556
   • ใบงานให้นำมาส่งในห้อง
   • ไฟล์ .xlsx ให้ upload ขึ้นเว็บส่งการบ้าน (ตั้งชื่อเป็น รหัสนักศึกษา_excel.xlsx)
  • ส่งการบ้าน access เรื่อง query ภายใน วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556
  • ไฟล์ตัวอย่าง ใช้ประกอบการทำแลป Access download

รหัสวิชาและชื่อวิชา

ว.คพ.(204100) เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ (Information Technology and Modern Life)

เวลาเรียน

Section 001:

 • Lec: Mo 12:30 - 14:30 (room CSB100)
 • Lab: Th 12:30 - 14:30 (room CSB307+2)
 • Instructor: ผศ. วาสนา นัยโพธิ์ (ผู้ประสานงาน)
  • Office: CSB110
  • Office hours: TBA

Section 002:

 • Lec: Tu 9:00 - 11:00 (room CSB100)
 • Lab: Fr 9:00 - 11:00 (room CSB307+2)
 • Instructor: อ.ดร. ศุภกิจ อาวิพันธุ์
  • Office: CSB110
  • Office hours: TBA

Section 003:

 • Lec: Fr 14:30 - 16:30 (room CSB100)
 • Lab: Tu 14:30 - 16:30 (room CSB307+2)
 • Instructor: อ.ดร. จักริน ชวชาติ
  • Office: CSB107
  • Office hours: TBA
 • Assignment Submission Checklist: click

Section 004:

 • Lec: Th 14:30 - 16:30 (room CSB100)
 • Lab: Mo 14:30 - 16:30 (room CSB307+2)
 • Instructor: อ. กิตติพิชญ์ คุปตะวาณิช kittipitch.cmu+204100@gmail.com
  • Office: CSB107
  • Office hours: TBA
 • Assignment Submission Checklist: click

Section 005:

 • Lec: Fr 12:30 - 14:30 (room CSB100)
 • Lab: Tu 12:30 - 14:30 (room CSB307+2)
 • Instructor: อ.ดร. ศุภกิจ อาวิพันธุ์
  • Office: CSB110
  • Office hours: TBA

Section 804:

 • Lec: Th 16:30 - 18:30 (room CSB208)
 • Lab: Th 18:30 - 20:30 (room CSB303)
 • Instructor: อ.ดร. เมทินี เขียวกันยะ
  • Office: CSB110
  • Office hours: TBA

Section 805:

 • Lec: Fr 16:30 - 18:30 (room BAB1323)
 • Lab: Fr 18:30 - 20:30 (room BAB1323)
 • Instructor: รศ. พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร
  • Office: CSB110
  • Office hours: TBA

Class Webpage: http://www.cs.science.cmu.ac.th/course/204100
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/13S1.204100

วันสอบ ทุก section

สอบกลางภาค : วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 เวลา 15.30 - 17.30 น.

สอบปลายภาค : วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 12.00 - 14.00 น.

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 40%, คะแนนสอบปลายภาค 40%, คะแนนการบ้านและอื่นๆ 20%

เนื้อหาวิชาและแผนการสอน

การส่งงานผ่านเว็บไซต์ (เฉพาะการบ้านที่กําหนด)

http://hw.cs.science.cmu.ac.th/CS_HW/p204100.html

หรือที่เว็บไซต์ของภาควิชา http://www.cs.science.cmu.ac.th→คลิกหัวข้อเว็บเพจส่งการบ้านโดยให้คลิก Link เพื่อ Login ตามรหัสวิชา และตอนเรียน(Section)ที่ลงทะเบียนเรียน จะมีการแจก User name และรหัสผ่าน ในชั่วโมงปฏิบัติการ ให้นักศึกษาจดบันทึก User name และรหัสผ่านให้ดีอย่าทําหาย

กำหนดส่งงาน (Online)

(ภายใน 23:59 ของวันที่กำหนด)

Assignment File Naming Format Sec001 Sec002 Sec003 Sec004 Sec005 Globbing (สำหรับ TA)
Lab 02 (MS PowerPoint) 5XXXX_powerpoint.ppt(x) - Jul 4 Jul 1 Jul 1 Jul 1 5*_powerpoint.ppt*
Lab 04 (Adobe DreamWeaver) dream.doc(x) - Aug 9 Aug 6 Jul 29 Aug 9 *ream.doc*
Lab 05 (MS Word:แผ่นพับ) 5XXXX_word.doc(x) - Aug 16 Aug 22 Aug 25 Aug 16 5*_word.doc*
Lab 06 (MS Word:Mail Merge) 5XXXX_word2.doc(x) - Aug 23 Aug 12 Aug 19 Aug 23 5*_word2.doc*
Lab 07 (MS Excel) 5XXXX_excel.xls(x) - Sep 6 Sep 2 Sep 3 Sep 3 5*_excel.xls*
Lab 08 (MS Access I) 5XXXX_access1.accdb - Sep 13 Sep 9 Sep 8 Sep 13 5*_access1.accdb
Lab 09 (MS Access II) 5XXXX_access2.accdb - Sep 20 Sep 23 Sep 22 Sep 20 5*_access2.accdb
Lab 10 (MS Access III) 5XXXX_access3.accdb - Sep 20 Sep 16 Sep 16 Sep 20 5*_access3.accdb
thai_section_56_1.txt · Last modified: 2013/10/21 06:49 (external edit)