User Tools

Site Tools


start

Announcement

 • ===== เริ่มเรียน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 =====

Instructors

 • Section 1
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี จำปามูล
  • Office: CSB110 (ซอย 2)
  • Email: watcharee.j@cmu.ac.th
 • Section 2
  • รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
  • Office: CSB110
  • Email: jeerayut.c@cmu.ac.th

Schedule

แผนการสอน

สัปดาห์ที่ วันที่ จันทร์ วันที่ พฤหัสบดี การบ้าน
(กำหนดส่ง)
1 8-Nov แนะนำกระบวนวิชา 11-Nov Workshop#1 เปิดโลกทัศน์การวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์slides
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน(1) slides
HW1 …(21 พ.ย.64)
2 15-Nov ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน(2) slides
researchincs.pdf
18-Nov จริยธรรมการวิจัย slides
researchethics.pdf
HW2-จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (12 ธ.ค. 64)
3 22-Nov การกำหนดปัญหาในการวิจัย slides 25-Nov การทบทวนวรรณกรรม slides reading ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ HW3-วรรณกรรมวิจัย
(5 ธันวาคม 2564)
4 29-Nov กรอบการวิจัยและการตั้งสมมติฐาน Slide 2-Dec Workshop#2 การจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการslides
5 6-Dec Concept Proposal Presentation(1) 9-Dec Concept Proposal Presentation(2) Task#1: Concept Proposal (19 ธ.ค.64)
6 13-Dec เครื่องมือสำหรับการวิจัย (1: สถิติ) slides
สไลด์ขาวดำ4p
เอกสารอ่านประกอบการทดสอบสมมติฐานสถิติ
16-Dec เครื่องมือสำหรับการวิจัย (2)
7 20-Dec การเขียนข้อเสนองานวิจัย (1) slides
คำแนะนำการเขียนข้อเสนอ
23-Dec การเขียนข้อเสนองานวิจัย (2) Proposal template
8 27-Dec การนำเสนอ Research proposal (1) 30-Dec การนำเสนอ Research proposal (1) Task#2: ข้อเสนอโครงร่างการวิจัย (16 ม.ค.65)
9 ☆☆☆ Midterm Exam Period 4-10 Jan 2022 – No midterm exam for 490 ☆☆☆
10 10-Jan ☆☆☆No Class, The last midterm exam day☆☆☆ 13-Jan การนำเสนอผลงานวิจัย Presentation Poster Poster Template
11 17-Jan การจัดการงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ slides 20-Jan งานประชุมทางวิชาการ slides HW4
Conference Management System (6 ก.พ.65)
12 24-Jan การเขียนรายงานการวิจัย slides
แนะนำการเขียนบทความวิจัย
หลักการเขียนทับศัพท์
27-Jan Workshop#3 เครื่องมือตรวจความซ้ำซ้อนslides
Paper template
ตัวอย่างบทความที่จัดรูปแบบถูกต้อง
13 31-Jan Workshop
ให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย
3-Feb Workshop
ให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย
14 7-Feb Workshop การเขียนงานวิจัย 10-Feb Workshop การเขียนบทความ
Paper template
ตัวอย่างบทความที่จัดรูปแบบถูกต้อง
15 14-Feb Workshop การเขียนบทคัดย่อ 17-Feb Workshop การประเมินงานวิจัย ♣♣♣ วันสุดท้ายกำหนดรับผลงาน CJCS2022 ♣♣♣
16 21-Feb 24-Feb ★★★งานประชุมวิชาการ CJCS2022 ★★★ Task#3: บทความวิจัย
Task#4: โปสเตอร์[A4 pdf]
Task#5:คลิปการนำเสนอ Oral
(15 มีค. 65)
17 ★★★★★Online Final Exam THU 10 Mar 2022, 08:00-11:00 ★★★★★

Grading

 • เอกสารแนวคิดโครงร่างการวิจัย 5%
 • การเขียนข้อเสนองานวิจัย 10%
 • การเขียนรายงานการวิจัย 15%
 • โปสเตอร์ผลงานวิจัย 5%
 • สื่อประกอบการนำเสนอแบบวาจา 5%
 • การนำเสนอแบบวาจา 5%
 • จิตพิสัย วินัย(การส่งงานตามกำหนด) และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 5%
 • การบ้าน 5%
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 5%
 • สอบปลายภาค 30%
 • สอบย่อย ๒ ครั้ง 10%

Assignment Submission system

start.txt · Last modified: 2022/02/15 03:17 by admin490