นิติศาสตร์_ภาคพิเศษ_section_801_-_803

เทคโนโลยีสารสนเทศ Section

2015 S1 ภาคพิเศษ 801 - 803

ข่าวประกาศ

 • คะแนนรายบุคคลสามารถดูได้ที่บอร์ดหน้าภาควิชา
Max 102 37.09
Min 28 10.18
Mean 65.87 23.95
Median 65 23.64
S.D. 14.21 5.17

เวลาเรียน

Section 801:

 • Lectures: Su 08:30 - 10:30 (room CSB100)
 • Labs: Su 10:30 - 12:30 (room CSB301)
 • Instructor: อ.เบญจมาศ ปัญญางาม / รศ.พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร
  • Office: CSB110
  • Office hours: TBA
 • Assignment Submission Checklist: https://goo.gl/bDAU62

Section 802:

 • Lectures: Su 08:30 - 10:30 (room CSB201)
 • Labs: Su 10:30 - 12:30 (room CSB303)
 • Instructor: อ.กิตติพิชญ์ คุปตะวาณิช kittipitch.cmu+204100@gmail.com
  • Office: CSB107
  • Office hours: MoTh 16:30 – 18:00, TuFr 14:30 – 16:30
 • Assignment Submission Checklist: https://goo.gl/BOcWbU

Section 803:

 • Lectures: Su 08:30 - 10:30 (room CSB202)
 • Labs: Su 10:30 - 12:30 (room CSB307)
 • Instructor: อ.ดร. จักรเมธ บุตรกระจ่าง jakramate.b@cmu.ac.th
  • Office: CSB107
  • Office hours: TBA
 • Assignment Submission Checklist: https://goo.gl/7llJc8

Class Webpage: http://www.cs.science.cmu.ac.th/course/204100/doku.php?id=sp_section
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/15S1.204100.SP

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

 • การบ้าน แบบฝึกหัด และงานอื่นๆ: 20%.
 • คะแนนสอบกลางภาค: 40%.
 • คะแนนสอบปลายภาค: 40%.

การลอกการบ้าน แบบฝึกหัดหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นการทุจริต

 • ในการทำการบ้าน หรือแบบฝึกหัด นักศึกษาสามารถปรึกษานักศึกษาคนอื่นได้ แต่ต้องเขียนคำตอบด้วยถ้อยคำของตนเอง
 • หากมีการปรึกษานักศึกษาคนอื่น ให้เขียนชื่อ และรหัสนักศึกษาของผู้ให้คำปรึกษามาในงานนั้นๆ ด้วย เพื่อเป็นการอ้างอิง

แผนการสอน

Course Outline หมายเหตุ จะมีการนัดเรียนนอกตารางอีก 1 ครั้ง

Week Date Lec Lab
01 23 Aug Computer System I pdf 2x2 Windows pdf 2x2
02 30 Aug Computer System II MS PowerPoint I pdf 2x2
03 6 Sep Internet pdf2x2 MS PowerPoint II
04 13 Sep Computer Ethics pdf 2x2 Google Form pdf 2x2
05 20 Sep Web Authoring pdf 2x2 Google Sites pdf 2x2
06 27 Sep Web Authoring Google Sites
07 4 Nov Exam review Exam review
สอบกลางภาค: วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 15:30 - 17.30 น.
08 18 Oct MS Word
Part 1 - 5:pdf 2x2
Part 6 :pdf 2x2
Part 11:pdf 2x2
MS Word
09 25 Oct MS Word MS Word
Data:
10 1 Nov MS Excel
Part 1: pdf 2x2
Part 2: pdf 2x2
Part 3: pdf 2x2
MS Excel
11 8 Nov Data Processing 2x2 MS Excel
12 15 Nov MS Access
Part 1-5: 2x2
MS Access
13 22 Nov MS Access MS Access
14 29 Nov MS Access MS Access
สอบปลายภาค: วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 12:00 - 14.00 น.

การส่งงานผ่านเว็บไซต์ (เฉพาะการบ้านที่กําหนด)

http://hw.cs.science.cmu.ac.th/CS_HW/p204100.html

หรือที่เว็บไซต์ของภาควิชา http://www.cs.science.cmu.ac.th→คลิกหัวข้อเว็บเพจส่งการบ้านโดยให้คลิก Link เพื่อ Login ตามรหัสวิชา และตอนเรียน(Section)ที่ลงทะเบียนเรียน จะมีการแจก User name และรหัสผ่าน ในชั่วโมงปฏิบัติการ ให้นักศึกษาจดบันทึก User name และรหัสผ่านให้ดีอย่าทําหาย

กำหนดส่งงาน (Online)

ภายใน 23:59 ของวันที่กำหนด

หากส่งงานชื่อไฟล์ไม่ถูกต้อง ไม่ตรวจให้

Assignment File Naming Format Sec001 Sec002 Sec003 Globbing
(สำหรับ TA)
Lab02 (PowerPoint) labsheet 5XXX_powerpoint.ppt(x) - - - 5????????_powerpoint.ppt*
Lab03 (Google form) labsheet
Lab04 ()
Lab05 ()
Lab06 ()
Lab07 ()
Lab08 ()
Lab09 ()
Lab10 ()
นิติศาสตร์_ภาคพิเศษ_section_801_-_803.txt · Last modified: 2015/11/29 07:40 (external edit)