บทที่ 4 การแปลงรูปแบบ 2 มิติ (Two Dimentional Transformation)

            มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

4.1    การย้าย (Translation)

4.2    การหมุน (Rotation)

4.3    การย่อ – ขยาย (Scaling)

4.4    การบิด (Shearing)

4.5    การสะท้อน (Reflection)

 

 

 

 

Back  Next