บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Window และ Viewport

            มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

2.1    Window

2.2    Viewport

2.3    NDCs

2.4    การแปลงภาพจาก Window ไปแสดงผลยัง ViewPort

2.5    Polyline  Algorithm

 

 

 

Back  Next