2.3 NDC(Normalized Device Coordinate)

            เนื่องจากจอภาพมีหลายขนาดต่าง ๆ กันไป การระบุขนาดของช่องแสดงภาพโดยใช้ขนาดของจอภาพ เป็นตัวกำหนดทำให้การแสดงภาพขึ้นอยู่กับขนาดของจอภาพนั้น ๆ เมื่อไปใช้จอภาพขนาดอื่น ๆ ก็จะต้องแก้ไข ให้เข้ากับจอภาพขนาดนั้น ๆ อีก ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้จึงมีระบบพิกัดซึ่งไม่ขี้นกับขนาดของจอภาพขึ้น เรียกว่า Normalized Device Coordinate หรือ NDC ระบบพิกัดนี้จะให้ค่า แกน X และแกน Y มีค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงมุมล่างซ้าย แต่ในทางปฏิบัติแล้ว จุด (0,0) ของจอภาพจะอยู่ที่มุมบนซ้าย ดังนั้นเราจึงต้องมีโปรแกรมแปลงพิกัดให้แสดงภาพได้ถูกต้อง

            ระบบนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรม Graphics ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงความละเอียดของจอภาพ สำหรับการแสดงผล จะทำการแปลง NDC ให้ไปเป็นพิกัดของจอภาพขณะนั้น โดยอาจจะใช้วิธีทางHardware หรือโปรแกรมทาง Software ก็ได้

 

Back  next