1.6 Hard-Copy Device

          1.6.1 Printer

                        1 ) Ink-jet

            Ink-jet เป็นเครื่องพิมพ์ที่ให้คุณภาพของภาพที่พิมพ์ได้ดี นั่นคือ มีความสามารถในการพิมพ์ภาพสี และ ภาพที่มีแสงเงาได้ดี ความละเอียดจะเป็น 200 จุดต่อนิ้วขึ้นไป

                        2 ) Laser jet

            Laser jet ใช้หลักการเดียวกับการถ่ายเอกสารจะให้ภาพที่มีคุณภาพดีมาก ซึ่งทำให้ราคาของ Laser jet ค่อนข้างแพง

                        3 ) Dot matrix

            Dot matrix เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีราคาถูก ภาพที่ได้จากการพิมพ์มีคุณภาพต่ำจนถึงปานกลาง ความละเอียดในการพิมพ์อยู่ในช่วง 10 ถึง 120 จุดต่อนิ้ว

            หลักการทำงานของเครื่องพิมพ์จะเหมาะกับการพิมพ์ภาพที่เป็นแบบ Raster-Scan มากกว่า Random-Vector เนื่องจากการพิมพ์จะพิมพ์ในลักษณะลอกภาพบนจอภาพลงบนกระดาษทีละ Scan line ส่วนภาพที่เป็นแบบ Random-Vector อุปกรณ์การแสดงผลที่เหมาะสมคือ plotter

 

            1.6.2 Plotter

                        1 ) Flatted plotter

            หลักการทำงานคือ การบังคับปากกาของ plotter ซึ่งจะต้องใช้ 2 แกน คือ แกนกว้างและแกนยาว กระดาษจะวางบนแท่นแล้วลากปากกาไปบนกระดาษ

                        2 ) Drum plotter

            หลักการทำงานคือ กระดาษจะถูกม้วนอยู่ในแกนหมุนแล้วเคลื่อนที่เพื่อให้ปากกาลากเส้นได้ถูกตำแหน่ง ส่วนปากกาก็จะเคลื่อนที่ในแนวแกนเดียวเท่านั้น

            Plotter สามารถให้ผลภาพเส้นที่มีสีได้เป็นอย่างดี และมีคุณภาพของเส้นสูง แต่ภาพที่มีการระบายสี และแสงเงาจะทำได้ไม่ดีนัก เนื่องจากจะช้าและเปลืองหมึกพิมพ์มาก ดังนั้นอุปกรณ์แบบนี้จึงเหมาะกับการแสดงผลภาพที่เป็นแบบ Random-Vector

 

 

 

Back Next