User Tools

Site Tools


Action disabled: source
thai_section_64_2

204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Information Technology and Modern Life

2021 S2

For Section 701 (International Sections) students, we have our own webpage here

ประกาศเรื่อง การสอบปลายภาคของกระบวนวิชา 204100

 • สอบออนไลน์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. ผ่านเว็บ https://mango.cmu.ac.th/courses/243 ข้อสอบจะปรากฏตามเวลาที่กำหนด
 • ข้อสอบมี 45 ข้อ คิดเป็นคะแนนเก็บ 40% มีเวลาทำ 60 นาทีหลังจากกดปุ่ม Take the Quiz โดยมีเนื้อหาที่ออกสอบดังนี้
  1. Computer System Components
  2. Computer Network and Internet
  3. Online Essential
  4. Online Collaboration
  5. Mobile Devices and Applications
  6. Information Technology Security
  7. Information Literacy
 • เป็นข้อสอบ Open Book ไม่ต้องเปิดกล้อง แต่ไม่อนุญาตให้ทำด้วยกันเป็นกลุ่ม และไม่อนุญาตให้เปิดเผยส่วนหนึ่งส่วนใดในของข้อสอบปลายภาค
 • หากมีข้อสงสัยหรือเหตุขัดข้องระหว่างการสอบ ให้แจ้งไปยัง Microsoft Team Chat ของอาจารย์ประจำ Section หรือโทรมาที่เบอร์ 063-080-7969
 • ตามข้อตกลง (8.1) ใน Course Syllabus นักศึกษาจะต้องเข้าสอบปลายภาคจึงจะได้รับการพิจารณาให้ลําดับขั้น หากไม่เข้าสอบปลายภาค จะได้รับเกรด F

ข่าวประกาศทั่วไป

1. ให้นศ.ทุกคน ตรวจสอบวันและเวลาสอบให้ดี ไม่มีนโยบายขอสอบนอกตาราง

2. นักศึกษาจะต้องเข้าสอบปลายภาคจึงจะได้รับการพิจารณาให้ลำดับขั้น หากไม่เข้าสอบปลายภาค จะได้รับเกรด F

3. นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 204100 เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 ต้องเข้าร่วมและติดตามกิจกรรมของกระบวนวิชาใน Facebook Group https://www.facebook.com/groups/21S2.204100/ , Microsoft Teams, และ Mango อย่างสม่ำเสมอ

4. การส่งงาน หากไม่ส่งตามเวลาที่กำหนดจะไม่ได้คะแนน


FAQ เกี่ยวกับกระบวนวิชา 204100

Q1: การแนะนำรายละเอียดกระบวนวิชาในครั้งแรกจะมีรูปแบบอย่างไร

A1: จะแนะนำผ่านทาง Facebook Live ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น. โดยจะแจ้ง Link ลงใน Facebook Group เวลา 13.25 น. ของวันดังกล่าว ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานี้เข้าร่วมทุกคน

Q2: ช่องทางในการดำเนินกิจกรรมของกระบวนวิชา มีช่องทางใดบ้าง

A2: กิจกรรมของกระบวนวิชาจะสื่อสารผ่านช่องทางหลักคือ Mango, Website, และ Facebook Group ของกระบวนวิชา

Q3: การเรียนการสอนของกระบวนวิชาเป็นรูปแบบไหน

A3: การเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% ในแต่ละสัปดาห์จะมีการเผยแพร่ วิดีโอเนื้อหาบทเรียน เอกสารอ่านประกอบบทเรียน และ Assignment ทุกๆ วันจันทร์ของสัปดาห์ และทำ Assignment ให้เสร็จภายในวันศุกร์ของสัปดาห์ ก่อนเวลา 23.59 น.

Q4: วิดีโอบทเรียน เผยแพร่ในช่องทางใด

A4: วิดีโอบทเรียน จะเผยแพร่ทาง Mango

Q5: เอกสารอ่านประกอบบทเรียน เผยแพร่ในช่องทางใด

A5: เอกสารอ่านประกอบบทเรียน จะเผยแพร่ทาง Mango

Q6: Assignment เผยแพร่ในช่องทางใด

A6: Assignment จะเผยแพร่ทาง Mango

Q7: กำหนดการส่ง Assignment เป็นอย่างไร

A7: การทำ Assignment ของแต่ละสัปดาห์ จะเปิดให้ทำตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ของสัปดาห์ โดยให้ส่งภายในเวลา 23:59 น. ของวันศุกร์ สามารถ Submit ได้ครั้งเดียว หากไม่ได้ทำ จะได้ 0 คะแนน หรือทำไม่ทัน จะได้คะแนนเท่ากับจำนวนข้อที่ทำได้ถูกต้อง สำหรับ Assignment นั้นๆ

 • Assignment จะมี 2 ประเภทคือ
  1. แบบไม่กำหนดระยะเวลาในการทำ เช่น การสร้างเอกสารตามที่โจทย์กำหนด
  2. แบบกำหนดระยะเวลา (20 นาที) โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่คลิกปุ่มเริ่ม และเมื่อครบ 20 นาที ระบบจะปิดรับการ Submit โดยอัตโนมัติ

Q8: หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ทำอย่างไร

A8: ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนประจำ Section ทาง Chat ของ MS Teams ก่อนเป็นอันดับแรก หากติดต่อไม่ได้ ให้ติดต่อ Admin ของ Facebook Group ของกระบวนวิชา


รหัสวิชาและชื่อวิชา

ว.คพ.(204100) เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ (Information Technology and Modern Life)

ผู้สอน

Section 001:

 • Instructor: อ.ดร. ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์
  • E-mail: thapanapong.r@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 219

Section 002:

 • Instructor: อ.ดร.ประภาพร เตชอังกูร
  • E-mail: prapaporn.techaang@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 216

Section 003:

 • Instructor: อ.ดร. สุธาสินี โทวุฒิกุล
  • E-mail: sutasinee.th@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 119

Section 004:

 • Instructor: ผศ.ดร. ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร
  • E-mail: chumphol.b@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 218

Section 005:

 • Instructor: ผศ.ดร. ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร
  • E-mail: chumphol.b@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 218

Section 006:

 • Instructor: ผศ.ดร. วัชรี จำปามูล
  • E-mail: watcharee.j@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 122

Section 007:

 • Instructor: อ.ดร. สุธาสินี โทวุฒิกุล
  • E-mail: sutasinee.th@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 119

Section 008:

 • Instructor: ผศ.ดร. ศุภกิจ อาวิพันธุ์
  • E-mail: suphakit_a@outlook.com
  • Tel: 053-943412 ต่อ 116

Section 009:

 • Instructor: ผศ.ดร. เมทินี เขียวกันยะ
  • E-mail: matinee.k@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 113

Section 701:

 • Instructor: อ.ดร.ปราการ อุณจักร
  • E-mail: fortmanpung@gmail.com
  • Tel: 053-943412 ต่อ 119

วันและเวลาสอบ ทุก section

 • สอบกลางภาค : ไม่มีการสอบกลางภาค
 • สอบปลายภาค : วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.30-19.00 น.

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

 • สอบปลายภาค 40% สอบ Online วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.30-19.00 น. (ไม่มีการสอบกลางภาค)
 • Assignment 60% รายละเอียดของการเก็บคะแนนจาก Quiz และ Assignment มีดังนี้
  1. วินัยการส่งงาน งานละ 0.5625% (รวม Quiz ทดสอบ) 9%
  2. Quiz ทดสอบ 0%
  3. Quiz 01 - Computer System Components 1 2.5%
  4. Quiz 02 - Computer System Components 2 2.5%
  5. Quiz 03 - Computer Network and Internet 2.5%
  6. Assignment 04 - Word Processing Software 7%
  7. Assignment 05 - Presentation Software 7%
  8. Quiz 06 - Spreedsheet_Part1 2.5%
  9. Assignment 07 - Spreadsheet Software 7%
  10. Quiz 08 - Online Essential Part 1 2.5%
  11. Quiz 09 - Online Essential Part 2 2.5%
  12. Quiz 10 - Online Collaboration Part 1 2.5%
  13. Quiz 11 - Online Collaboration Part 2 2.5%
  14. Quiz 12 - Mobile Devices and Applications 2.5%
  15. Quiz 13 - Securities Part 1 2.5%
  16. Quiz 14 - Securities Part 2 2.5%
  17. Quiz 15 – Literacy 2.5%
 • รายละเอียดเกี่ยวกับ Assignment
  1. มี Assignment ทุกสัปดาห์ จำนวน 16 สัปดาห์ รวม 16 ครั้ง เก็บคะแนนทุกครั้ง โดยเป็นการทำ Assignment เพื่อทดสอบระบบ 1 ครั้ง และทำ Assignment ของเนื้อหาวิชา 15 ครั้ง
  2. Assignment ของแต่ละสัปดาห์ จะเปิดให้ทำตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ของสัปดาห์ โดยให้ส่งภายในเวลา 23:59 น. ของวันศุกร์
  3. อาจมีบางสัปดาห์ที่มีการกำหนด Deadline การส่งงานเป็นอย่างอื่น โปรดติดตามจากประกาศของแต่ละสัปดาห์
  4. หากไม่ได้ทำ จะได้ 0 คะแนน หรือทำไม่ทัน จะได้คะแนนเท่ากับจำนวนข้อที่ทำได้ถูกต้อง สำหรับ Assignment นั้นๆ
  5. Assignment จะมี 2 ประเภทคือ
   1. แบบไม่กำหนดระยะเวลาในการทำ เช่น การสร้างเอกสารตามที่โจทย์กำหนด
   2. แบบกำหนดระยะเวลา (20 นาที) โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่คลิกปุ่มเริ่ม และเมื่อครบ 20 นาที ระบบจะปิดรับการ Submit โดยอัตโนมัติ

การลอกการบ้าน Assignment หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นการทุจริต

เนื้อหาวิชาและแผนการสอน

แผนการสอน

Course Syllabus

สัปดาห์ วันที่เผยแพร่ Materials หัวข้อ VDO เอกสารประกอบ
00 November 11, 2021 Orientation First Meeting via Facebook Live เวลา 13.30-14.30 น.
01 November 8, 2021 Computer System Components [1]Week01_Computer-System-Components,
[2]Week01_Computer-System-Components,
[3]Week01_Computer-System-Components
Week01_Computer-System-Components_Part1.pdf
02 November 15, 2021 Computer System Components [1]Week02_Computer-System-Components,
[2]Week02_Computer-System-Components
Week02_Computer-System-Components_Part2.pdf
03 November 22, 2021 Computer Network and Internet [1]Week03_Computer-Network-and-Internet,
[2]Week03_Computer-Network-and-Internet,
[3]Week03_Computer-Network-and-Internet
Week03_Computer-Network-and-Internet_1.pdf,
Week03_Computer-Network-and-Internet_2.pdf,
Week03_Computer-Network-and-Internet_3.pdf,
Week03_Computer-Network-and-Internet_Full.pdf
04 November 29, 2021 Word processing software [1]Week04_Word Processing Software,
[2]Week04_Word Processing Software,
[3]Week04_Word Processing Software,
[4]Week04_Word Processing Software,
[5]Week04_Word Processing Software,
[6]Week04_Word Processing Software,
[How-to] Office Assignment
Week04_Word-Processing.pdf
05 December 6, 2021Presentation software [1]Week05_Presentation Software,
[2]Week05_Presentation Software,
[3]Week05_Presentation Software,
[4]Week05_Presentation Software,
[5]Week05_Presentation Software,
[6]Week05_Presentation Software
Week05_Presentation.pdf
06 December 13, 2021 Spreadsheet software [1]Week06_Spreadsheet Software,
[2]Week06_Spreadsheet Software,
[3]Week06_Spreadsheet Software
Week06_Spreadsheet_Part1.pdf
07 December 20, 2021 Spreadsheet software [1]Week07_Spreadsheet Software,
[2]Week07_Spreadsheet Software,
[3]Week07_Spreadsheet Software,
[4]Week07_Spreadsheet Software,
[5]Week07_Spreadsheet Software,
[How-to] Excel Assignment
Week07_Spreadsheet_Part2.pdf
08 December 27, 2021 Online Essential [1]Week08_Web-Browsing-Concepts,
[2]Week08_Web-Browsing-Concepts,
[3]Week08_Web-based-Information
Week08_Web-Browsing-Concepts_Part1.pdf,
Week08_Web-Browsing-Concepts_Part2.pdf,
Week08_Web-Browsing-Concepts_Part3.pdf,
Week08_Web-Browsing_Extra.pdf
สอบกลางภาค: ไม่มีการสอบกลางภาค
09 January 10, 2022 Online Essential [1]Week09_Communication-ConCepts,
[2]Week09_Email-Concepts,
[3]Week09_Using-E-mail
Week09_Communication-Concepts_Part1.pdf,
Week09_Email-Concepts_Part2.pdf,
Week09_Using-Email_Part3.pdf
10 January 17, 2022 Online Collaboration [1]Week10_Online-Collaboration,
[2]Week10_Online-Collaboration,
[3]Week10_Online-Collaboration_Lab
Week10_OnlineCollaboration_PartI.pdf,
Week10_OnlineCollaboration_PartI-note.pdf,
Week10_OnlineCollaboration_Lab.pdf
11 January 24, 2022 Online Collaboration [1]Week11_Online-Collaboration,
[2]Week11_Online-Collaboration
Week11_OnlineCollaboration_PartII.pdf,
Week11_OnlineCollaboration_PartII-note.pdf
12 January 31, 2022 Mobile Devices and applications [1]Week12_Mobile-Devices,
[2]Week12_Mobile-Applications
Week12_Mobile-Devices_Part1.pdf,
Week12_Mobile-Applications_Part2.pdf
13 February 7, 2022 Information technology security [1]Week13_Security,
[2]Week13_Security,
[3]Week13_Security
Week13_Security_Part1.pdf,
Week13_Security_Part2.pdf,
Week13_Security_Part3.pdf
14 February 14, 2022 Information technology security [1]Week14_Security,
[2]Week14_Security,
[3]Week14_Security,
[4]Week14_Security
Week14_Security_Part1.pdf,
Week14_Security_Part2.pdf,
Week14_Security_Part3.pdf
15 February 21, 2022Information literacy [1]Week15_Information_Concept,
[2]Week15_Searching_Information,
[3]Week15_Information_Literacy
Week15_Information_Literacy_Part1.pdf,
Week15_Searching_Information_Part2.pdf,
Week15_Information_Literacy_Part3.pdf
สอบปลายภาค: วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.30-19.00 น.

การส่งงาน

ส่งทาง Mango

กำหนดส่งงาน (Online)

 • แบบฝึกหัดของแต่ละสัปดาห์ จะเปิดให้ทำตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ของสัปดาห์ โดยให้ส่งภายในเวลา 23:59 น. ของวันศุกร์
 • หากไม่ได้ทำ จะได้ 0 คะแนน หรือทำไม่ทัน จะได้คะแนนเท่ากับจำนวนข้อที่ทำได้ถูกต้อง สำหรับ Assignment นั้นๆ

ภาคการศึกษาก่อน

ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

thai_section_64_2.txt · Last modified: 2022/06/14 08:53 by admin100