User Tools

Site Tools


thai_section_63_2

204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Information Technology and Modern Life

2020 S2

For Section 701 (International Sections) students, we have our own webpage here

ประกาศห้องสอบและคำชี้แจงการสอบปลายภาค วิชา 204100

 1. สอบวันที่ 22 มีนาคม 2564 หากขาดสอบจะได้รับเกรด F
 2. ให้นักศึกษาตรวจสอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ และ เวลาสอบ ได้ที่ http://exam.cs.science.cmu.ac.th โดยกรอกรหัสนักศึกษาของตนเอง
 3. นักศึกษาจะต้องมาถึงสนามสอบตามเวลาที่กำหนด และเข้าแถวตามห้องสอบให้ถูกต้อง หากมาสายอาจถูกพิจารณาให้ “ขาดสอบ”
 4. ให้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยการวัดอุณหภูมิและทาเจลล้างมือที่ทางเข้าสนามสอบ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 5. เตรียมบัตรนักศึกษาเพื่อเข้าห้องสอบ
 6. ข้อสอบจะทำผ่าน Canvas นักศึกษาต้องจำ username และ password ของ CMU Account เพื่อใช้เข้าสู่ระบบ
 7. ให้เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ
 8. ให้นำกระเป๋าเข้าห้องสอบ โดยวางไว้ใต้โต๊ะที่ทำข้อสอบ
 9. ไม่อนุญาตให้เปิดสไลด์บทเรียนหรือเอกสารใดๆ ระหว่างการสอบ
 10. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องคำนวณระหว่างการสอบ
 11. ให้ขึ้น-ลงอาคารสอบ ตามเส้นทางที่กำหนดไว้เท่านั้น และเมื่อสอบเสร็จแล้วให้ลงจากอาคารทันที

ประกาศสำคัญเรื่องการสอบปลายภาคกระบวนวิชา 204100 (IT and Modern Life) ดังนี้

 1. วันและเวลาสอบ: วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เริ่มเวลา 15:15 น. จนสอบเสร็จสิ้นทุก Section โดยแต่ละ Section มีเวลาเริ่มสอบที่แตกต่างกัน
 2. รูปแบบการสอบ: การสอบในห้องปฏิบัติการ​ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้เวลาสอบจริง 30 นาที และเป็นแบบ closed book
 3. เนื้อหาที่ออกสอบ: ออกข้อสอบ 7 หัวข้อดังนี้
  • Computer System Components
  • Computer Network and Internet
  • Online Essential
  • Online Collaboration
  • Mobile Devices and Applications
  • Information Technology Security
  • Information Literacy
 4. รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบปรนัย จำนวน 33 ข้อ

รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในประกาศของวันที่ 17 มีนาคม 2564 ขอให้นักศึกษาโปรดติดตามข่าวสารในทุกช่องทางก่อนวันสอบปลายภาค


ข่าวประกาศทั่วไป

1. ให้นศ.ทุกคน ตรวจสอบวันและเวลาสอบให้ดี ไม่มีนโยบายขอสอบนอกตาราง

2. นักศึกษาจะต้องเข้าสอบปลายภาคจึงจะได้รับการพิจารณาให้ลำดับขั้น หากไม่เข้าสอบปลายภาค จะได้รับเกรด F

3. นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 204100 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 ต้องเข้าร่วมและติดตามกิจกรรมของกระบวนวิชาใน Facebook Group https://www.facebook.com/groups/20S2.204100/ , Microsoft Teams, และ Canvas อย่างสม่ำเสมอ

4. การส่งงาน หากไม่ส่งตามเวลาที่กำหนดจะไม่ได้คะแนน


FAQ เกี่ยวกับกระบวนวิชา 204100

Q1: การแนะนำรายละเอียดกระบวนวิชาในครั้งแรกจะมีรูปแบบอย่างไร

A1: จะแนะนำผ่านทาง Zoom Webinar ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-14.00 น. ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานี้เข้าร่วมทุกคน

Q2: ช่องทางในการดำเนินกิจกรรมของกระบวนวิชา มีช่องทางใดบ้าง

A2: กิจกรรมของกระบวนวิชาจะสื่อสารผ่านช่องทางหลักคือ Canvas, Website, และ Facebook Group ของกระบวนวิชา

Q3: การเรียนการสอนของกระบวนวิชาเป็นรูปแบบไหน

A3: การเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% ในแต่ละสัปดาห์จะมีการเผยแพร่ วิดีโอเนื้อหาบทเรียน เอกสารอ่านประกอบบทเรียน และ Assignment ทุกๆ วันจันทร์ของสัปดาห์ และทำ Assignment ให้เสร็จภายในวันศุกร์ของสัปดาห์ ก่อนเวลา 23.59 น.

Q4: วิดีโอบทเรียน เผยแพร่ในช่องทางใด

A4: วิดีโอบทเรียน จะเผยแพร่ทาง Canvas

Q5: เอกสารอ่านประกอบบทเรียน เผยแพร่ในช่องทางใด

A5: เอกสารอ่านประกอบบทเรียน จะเผยแพร่ทาง Canvas

Q6: Assignment เผยแพร่ในช่องทางใด

A6: Assignment จะเผยแพร่ทาง Canvas

Q7: กำหนดการส่ง Assignment เป็นอย่างไร

A7: การทำ Assignment ของแต่ละสัปดาห์ จะเปิดให้ทำตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ของสัปดาห์ โดยให้ส่งภายในเวลา 23:59 น. ของวันศุกร์ สามารถ Submit ได้ครั้งเดียว หากไม่ได้ทำ หรือทำไม่ทัน จะได้ 0 คะแนน สำหรับ Assignment นั้นๆ

 • Assignment จะมี 2 ประเภทคือ
  1. แบบไม่กำหนดระยะเวลาในการทำ เช่น การสร้างเอกสารตามที่โจทย์กำหนด
  2. แบบกำหนดระยะเวลา (15 นาที) โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่คลิกปุ่มเริ่ม และเมื่อครบ 15 นาที ระบบจะปิดรับการ Submit โดยอัตโนมัติ

Q8: หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ทำอย่างไร

A8: ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนประจำ Section ก่อนเป็นอันดับแรก หากติดต่อไม่ได้ ให้ติดต่อ Admin ของ Facebook Group ของกระบวนวิชา


รหัสวิชาและชื่อวิชา

ว.คพ.(204100) เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ (Information Technology and Modern Life)

ผู้สอน

Section 001:

 • Instructor: ผศ.ดร. ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร
  • E-mail: chumphol.b@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 218

Section 002:

 • Instructor: ผศ.ดร.ชุรี เตชะวุฒิ
  • E-mail: churee.t@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 102

Section 003:

 • Instructor: อ.ดร.ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์
  • E-mail: thapanpong.r@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412

Section 004:

 • Instructor: อ.ดร. นพรัตน์ วนิชชานันท์
  • E-mail: noparutceess@gmail.com
  • Tel: 053-943412 ต่อ 126

Section 005:

 • Instructor: อ.ดร.ประภาพร เตชอังกูร
  • E-mail: prapaporn.techaang@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 216

Section 006:

 • Instructor: ผศ.ดร. เมทินี เขียวกันยะ
  • E-mail: matinee.k@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 113

Section 007:

 • Instructor: อ.ดร. รัศมีทิพย์ วิตา
  • E-mail: ratsameetip.w@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 215

Section 008:

 • Instructor: ผศ.ดร. วัชรี จำปามูล
  • E-mail: watcharee.j@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 122

Section 009:

 • Instructor: ผศ.ดร. ศุภกิจ อาวิพันธุ์
  • E-mail: suphakit_a@outlook.com
  • Tel: 053-943412 ต่อ 116

Section 010:

 • Instructor: อ.ดร. วรวุฒิ ศรีสุขคำ, ผศ.ดร. ศุภกิจ อาวิพันธุ์
  • E-mail: worawut.s@cmu.ac.th, suphakit_a@outlook.com
  • Tel: 053-943412 ต่อ 211, 053-943412 ต่อ 116

Section 011:

 • Instructor: ผศ.ดร. เมทินี เขียวกันยะ, อ.ดร.ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์
  • E-mail: matinee.k@cmu.ac.th, thapanpong.r@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 113, 053-943412

Section 701:

 • Instructor: อ.ดร.ปราการ อุณจักร
  • E-mail: fortmanpung@gmail.com
  • Tel: 053-943412 ต่อ 119

วันและเวลาสอบ ทุก section

 • สอบกลางภาค : ไม่มีการสอบกลางภาค
 • สอบปลายภาค : วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.30 น.

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

 • สอบปลายภาค 40%
 • Assignment 60%
  1. มี Assignment ทุกสัปดาห์ จำนวน 16 สัปดาห์ รวม 16 ครั้ง เก็บคะแนนทุกครั้ง โดยเป็นการทำ Assignment เพื่อทดสอบระบบ 1 ครั้ง และทำ Assignment ของเนื้อหาวิชา 15 ครั้ง
  2. Assignment ของแต่ละสัปดาห์ จะเปิดให้ทำตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ของสัปดาห์ โดยให้ส่งภายในเวลา 23:59 น. ของวันศุกร์
  3. อาจมีบางสัปดาห์ที่มีการกำหนด Deadline การส่งงานเป็นอย่างอื่น โปรดติดตามจากประกาศของแต่ละสัปดาห์
  4. หากไม่ได้ทำ หรือทำไม่ทัน จะได้ 0 คะแนน สำหรับ Assignment นั้นๆ
  5. Assignment จะมี 2 ประเภทคือ
   1. แบบไม่กำหนดระยะเวลาในการทำ เช่น การสร้างเอกสารตามที่โจทย์กำหนด
   2. แบบกำหนดระยะเวลา (15 นาที) โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่คลิกปุ่มเริ่ม และเมื่อครบ 15 นาที ระบบจะปิดรับการ Submit โดยอัตโนมัติ

การลอกการบ้าน Assignment หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นการทุจริต

เนื้อหาวิชาและแผนการสอน

แผนการสอน

Course Syllabus

สัปดาห์ วันที่เผยแพร่ Materials หัวข้อ VDO เอกสารประกอบ
00 November 25, 2020 First Meeting via Zoom Webinar เวลา 13.00-14.00 น.
01 November 30, 2020 Computer System Components [1]Week01_Computer-System-Components,
[2]Week01_Computer-System-Components,
[3]Week01_Computer-System-Components
Week01_Computer-System-Components_Part1.pdf
02 December 7, 2020 Computer System Components [1]Week02_Computer-System-Components,
[2]Week02_Computer-System-Components
Week02_Computer-System-Components_Part2.pdf
03 December 14, 2020 Computer Network and Internet [1]Week03_Computer-Network-and-Internet,
[2]Week03_Computer-Network-and-Internet,
[3]Week03_Computer-Network-and-Internet
Week03_Computer-Network-and-Internet_1.pdf,
Week03_Computer-Network-and-Internet_2.pdf,
Week03_Computer-Network-and-Internet_3.pdf,
Week03_Computer-Network-and-Internet_Full.pdf
04 December 21, 2020 Word processing software [1]Week04_Word Processing Software,
[2]Week04_Word Processing Software,
[3]Week04_Word Processing Software,
[4]Week04_Word Processing Software,
[5]Week04_Word Processing Software,
[6]Week04_Word Processing Software,
[How-to] Office Assignment
Week04_Word-Processing.pdf
05 December 28, 2020Presentation software [1]Week05_Presentation Software,
[2]Week05_Presentation Software,
[3]Week05_Presentation Software,
[4]Week05_Presentation Software,
[5]Week05_Presentation Software,
[6]Week05_Presentation Software
Week05_Presentation.pdf
06 January 4, 2021 Spreadsheet software [1]Week06_Spreadsheet Software,
[2]Week06_Spreadsheet Software,
[3]Week06_Spreadsheet Software
Week06_Spreadsheet_Part1.pdf
07 January 11, 2021 Spreadsheet software [1]Week07_Spreadsheet Software,
[2]Week07_Spreadsheet Software,
[3]Week07_Spreadsheet Software,
[4]Week07_Spreadsheet Software,
[5]Week07_Spreadsheet Software,
[How-to] Excel Assignment
Week07_Spreadsheet_Part2.pdf
08 January 18, 2021 Online Essential [1]Week08_Web-Browsing-Concepts,
[2]Week08_Web-Browsing-Concepts,
[3]Week08_Web-based-Information
Week08_Web-Browsing-Concepts_Part1.pdf,
Week08_Web-Browsing-Concepts_Part2.pdf,
Week08_Web-Browsing-Concepts_Part3.pdf,
Week08_Web-Browsing_Extra.pdf
สอบกลางภาค: ไม่มีการสอบกลางภาค
09 February 1, 2021 Online Essential [1]Week09_Communication-ConCepts,
[2]Week09_Email-Concepts,
[3]Week09_Using-E-mail
Week09_Communication-Concepts_Part1.pdf,
Week09_Email-Concepts_Part2.pdf,
Week09_Using-Email_Part3.pdf
10 February 8, 2021 Online Collaboration [1]Week10_Online-Collaboration,
[2]Week10_Online-Collaboration,
[3]Week10_Online-Collaboration_Lab
Week10_OnlineCollaboration_PartI.pdf,
Week10_OnlineCollaboration_PartI-note.pdf,
Week10_OnlineCollaboration_Lab.pdf
11 February 15, 2021 Online Collaboration [1]Week11_Online-Collaboration,
[2]Week11_Online-Collaboration
Week11_OnlineCollaboration_PartII.pdf,
Week11_OnlineCollaboration_PartII-note.pdf
12 February 22, 2021 Mobile Devices and applications [1]Week12_Mobile-Devices,
[2]Week12_Mobile-Applications
Week12_Mobile-Devices_Part1.pdf,
Week12_Mobile-Applications_Part2.pdf
13 March 1, 2021 Information technology security [1]Week13_Security,
[2]Week13_Security,
[3]Week13_Security
Week13_Security_Part1.pdf,
Week13_Security_Part2.pdf,
Week13_Security_Part3.pdf
14 March 8, 2021 Information technology security [1]Week14_Security,
[2]Week14_Security,
[3]Week14_Security,
[4]Week14_Security
Week14_Security_Part1.pdf,
Week14_Security_Part2.pdf,
Week14_Security_Part3.pdf
15 March 15, 2021Information literacy [1]Week15_Information_Concept,
[2]Week15_Searching_Information,
[3]Week15_Information_Literacy
Week15_Information_Literacy_Part1.pdf,
Week15_Searching_Information_Part2.pdf,
Week15_Information_Literacy_Part3.pdf
สอบปลายภาค: วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.30 น.

การส่งงาน

ส่งทาง Canvas

กำหนดส่งงาน (Online)

 • แบบฝึกหัดของแต่ละสัปดาห์ จะเปิดให้ทำตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ของสัปดาห์ โดยให้ส่งภายในเวลา 23:59 น. ของวันศุกร์
 • หากไม่ได้ทำ หรือทำไม่ทัน จะได้ 0 คะแนน สำหรับ Assignment นั้นๆ

ภาคการศึกษาก่อน

ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

thai_section_63_2.txt · Last modified: 2021/06/09 03:21 by admin100