User Tools

Site Tools


thai_section_64_1

204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Information Technology and Modern Life

2021 S1

For Section 701 (International Sections) students, we have our own webpage here

ประกาศเรื่องการสอบปลายภาค ของกระบวนวิชา 204100 (IT and Modern Life)

1. กำหนดการวันซ้อมสอบใหม่ ซ้อมสอบ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 15:30 น. มีเวลาทำ 30 นาที เข้าทำได้ถึงวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ https://exam.cmu.ac.th

2. กำหนดการวันสอบจริง

วันสอบจริง วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สอบเวลา 15.30-16.00 น. มีเวลาทำ 30 นาที พร้อมกันทุก sec ที่ https://exam.cmu.ac.th

3. ข้อสอบมี 33 ข้อ มีเวลาทำ 30 นาที คิดเป็นคะแนนเก็บ 40% โดยมีเนื้อหาที่ออกสอบดังนี้

 • Computer System Components
 • Computer Network and Internet
 • Online Essential
 • Online Collaboration
 • Mobile Devices and Applications
 • Information Technology Security
 • Information Literacy

เป็นข้อสอบ Open Book ไม่ต้องเปิดกล้อง แต่ไม่อนุญาตให้ทำด้วยกันเป็นกลุ่ม

4. หากมีข้อสงสัยหรือเหตุขัดข้องระหว่างการสอบ ให้แจ้งไปยัง Microsoft Team Chat ของอาจารย์ประจำ Section หรือโทรมาที่เบอร์ 063-080-7969


ข่าวประกาศทั่วไป

1. ให้นศ.ทุกคน ตรวจสอบวันและเวลาสอบให้ดี ไม่มีนโยบายขอสอบนอกตาราง

2. นักศึกษาจะต้องเข้าสอบปลายภาคจึงจะได้รับการพิจารณาให้ลำดับขั้น หากไม่เข้าสอบปลายภาค จะได้รับเกรด F

3. นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 204100 เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 ต้องเข้าร่วมและติดตามกิจกรรมของกระบวนวิชาใน Facebook Group https://www.facebook.com/groups/21S1.204100/ , Microsoft Teams, และ Canvas อย่างสม่ำเสมอ

4. การส่งงาน หากไม่ส่งตามเวลาที่กำหนดจะไม่ได้คะแนน


FAQ เกี่ยวกับกระบวนวิชา 204100

Q1: การแนะนำรายละเอียดกระบวนวิชาในครั้งแรกจะมีรูปแบบอย่างไร

A1: จะแนะนำผ่านทาง Facebook Live ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30-16.30 น. โดยจะแจ้ง Link ลงใน Facebook Group เวลา 15.25 น. ของวันดังกล่าว ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานี้เข้าร่วมทุกคน

Q2: ช่องทางในการดำเนินกิจกรรมของกระบวนวิชา มีช่องทางใดบ้าง

A2: กิจกรรมของกระบวนวิชาจะสื่อสารผ่านช่องทางหลักคือ Canvas, Website, และ Facebook Group ของกระบวนวิชา

Q3: การเรียนการสอนของกระบวนวิชาเป็นรูปแบบไหน

A3: การเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% ในแต่ละสัปดาห์จะมีการเผยแพร่ วิดีโอเนื้อหาบทเรียน เอกสารอ่านประกอบบทเรียน และ Assignment ทุกๆ วันจันทร์ของสัปดาห์ และทำ Assignment ให้เสร็จภายในวันศุกร์ของสัปดาห์ ก่อนเวลา 23.59 น.

Q4: วิดีโอบทเรียน เผยแพร่ในช่องทางใด

A4: วิดีโอบทเรียน จะเผยแพร่ทาง Canvas

Q5: เอกสารอ่านประกอบบทเรียน เผยแพร่ในช่องทางใด

A5: เอกสารอ่านประกอบบทเรียน จะเผยแพร่ทาง Canvas

Q6: Assignment เผยแพร่ในช่องทางใด

A6: Assignment จะเผยแพร่ทาง Canvas

Q7: กำหนดการส่ง Assignment เป็นอย่างไร

A7: การทำ Assignment ของแต่ละสัปดาห์ จะเปิดให้ทำตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ของสัปดาห์ โดยให้ส่งภายในเวลา 23:59 น. ของวันศุกร์ สามารถ Submit ได้ครั้งเดียว หากไม่ได้ทำ จะได้ 0 คะแนน หรือทำไม่ทัน จะได้คะแนนเท่ากับจำนวนข้อที่ทำได้ถูกต้อง สำหรับ Assignment นั้นๆ

 • Assignment จะมี 2 ประเภทคือ
  1. แบบไม่กำหนดระยะเวลาในการทำ เช่น การสร้างเอกสารตามที่โจทย์กำหนด
  2. แบบกำหนดระยะเวลา (15 นาที) โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่คลิกปุ่มเริ่ม และเมื่อครบ 15 นาที ระบบจะปิดรับการ Submit โดยอัตโนมัติ

Q8: หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ทำอย่างไร

A8: ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนประจำ Section ก่อนเป็นอันดับแรก หากติดต่อไม่ได้ ให้ติดต่อ Admin ของ Facebook Group ของกระบวนวิชา


รหัสวิชาและชื่อวิชา

ว.คพ.(204100) เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ (Information Technology and Modern Life)

ผู้สอน

Section 001:

 • Instructor: ผศ.ดร. ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์
  • E-mail: dussadee.p@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 121

Section 002:

 • Instructor: ผศ.ดร. จักริน ชวชาติ
  • E-mail: jakarin.c@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 213

Section 003:

 • Instructor: อ.ดร. สุธาสินี โทวุฒิกุล
  • E-mail: sutasinee.th@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 119

Section 004:

 • Instructor: อ.ดร. วรวุฒิ ศรีสุขคำ
  • E-mail: worawut.s@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 211

Section 005:

 • Instructor: อ.ดร.ประภาพร เตชอังกูร
  • E-mail: prapaporn.techaang@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 216

Section 006:

 • Instructor: ผศ. เบญจมาศ ปัญญางาม, อ.ดร. สุธาสินี โทวุฒิกุล
  • E-mail: benjamas.p@cmu.ac.th, sutasinee.th@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 112, 053-943412 ต่อ 119

Section 007:

 • Instructor: ผศ.ดร. วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
  • E-mail: wijak.cscmu@gmail.com
  • Tel: 053-943412 ต่อ 124

Section 008:

 • Instructor: อ.ดร. ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์
  • E-mail: thapanpong.r@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 219

Section 009:

 • Instructor: ผศ. วาสนา นัยโพธิ์
  • E-mail: wassanacs@gmail.com
  • Tel: 053-943412 ต่อ 125

Section 010:

 • Instructor: ผศ. เบญจมาศ ปัญญางาม, ผศ.ดร. จักริน ชวชาติ
  • E-mail: benjamas.p@cmu.ac.th, jakarin.c@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 112, 053-943412 ต่อ 213

Section 701:

 • Instructor: อ.ดร.ปราการ อุณจักร
  • E-mail: fortmanpung@gmail.com
  • Tel: 053-943412 ต่อ 119

Section 801:

 • Instructor: ผศ. เบญจมาศ ปัญญางาม, ผศ.ดร. ศุภกิจ อาวิพันธุ์, อ.ดร.ประภาพร เตชอังกูร
  • E-mail: benjamas.p@cmu.ac.th, suphakit_a@outlook.com, prapaporn.techaang@cmu.ac.th
  • Tel: 053-943412 ต่อ 112, 053-943412 ต่อ 116, 053-943412 ต่อ 216

วันและเวลาสอบ ทุก section

 • สอบกลางภาค : ไม่มีการสอบกลางภาค
 • สอบปลายภาค : วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30-19.00 น.

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

 • สอบปลายภาค 40% สอบ Online ในห้องปฏิบัติการ วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30-19.00 น. (ไม่มีการสอบกลางภาค)
 • Assignment 60% รายละเอียดของการเก็บคะแนนจาก Quiz และ Assignment มีดังนี้
  1. Quiz ทดสอบ 1%
  2. Quiz 01 - Computer System Components 1 3%
  3. Quiz 02 - Computer System Components 2 3%
  4. Quiz 03 - Computer Network and Internet 3%
  5. Assignment 04 - Word Processing Software 8%
  6. Assignment 05 - Presentation Software 8%
  7. Quiz 06 - Spreedsheet_Part1 2%
  8. Assignment 07 - Spreadsheet Software 8%
  9. Quiz 08 - Online Essential Part 1 3%
  10. Quiz 09 - Online Essential Part 2 3%
  11. Quiz 10 - Online Collaboration Part 1 3%
  12. Quiz 11 - Online Collaboration Part 2 3%
  13. Quiz 12 - Mobile Devices and Applications 3%
  14. Quiz 13 - Securities Part 1 3%
  15. Quiz 14 - Securities Part 2 3%
  16. Quiz 15 – Literacy 3%
 • รายละเอียดเกี่ยวกับ Assignment
  1. มี Assignment ทุกสัปดาห์ จำนวน 16 สัปดาห์ รวม 16 ครั้ง เก็บคะแนนทุกครั้ง โดยเป็นการทำ Assignment เพื่อทดสอบระบบ 1 ครั้ง และทำ Assignment ของเนื้อหาวิชา 15 ครั้ง
  2. Assignment ของแต่ละสัปดาห์ จะเปิดให้ทำตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ของสัปดาห์ โดยให้ส่งภายในเวลา 23:59 น. ของวันศุกร์
  3. อาจมีบางสัปดาห์ที่มีการกำหนด Deadline การส่งงานเป็นอย่างอื่น โปรดติดตามจากประกาศของแต่ละสัปดาห์
  4. หากไม่ได้ทำ จะได้ 0 คะแนน หรือทำไม่ทัน จะได้คะแนนเท่ากับจำนวนข้อที่ทำได้ถูกต้อง สำหรับ Assignment นั้นๆ
  5. % คะแนนของ ASSIGNMENT คิดดังนี้
   1. Quiz ทดสอบ ถ้าส่งได้ 1%
   2. ASSIGNMENT ที่เหลือ คะแนนแบ่งเป็นวินัยการส่งงาน 1/3 และ ความถูกต้อง 2/3
  6. Assignment จะมี 2 ประเภทคือ
   1. แบบไม่กำหนดระยะเวลาในการทำ เช่น การสร้างเอกสารตามที่โจทย์กำหนด
   2. แบบกำหนดระยะเวลา (15 นาที) โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่คลิกปุ่มเริ่ม และเมื่อครบ 15 นาที ระบบจะปิดรับการ Submit โดยอัตโนมัติ

การลอกการบ้าน Assignment หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นการทุจริต

เนื้อหาวิชาและแผนการสอน

แผนการสอน

Course Syllabus

สัปดาห์ วันที่เผยแพร่ Materials หัวข้อ VDO เอกสารประกอบ
00 June 23, 2021 Orientation First Meeting via Facebook Live เวลา 15.30-16.30 น.
01 June 28, 2021 Computer System Components [1]Week01_Computer-System-Components,
[2]Week01_Computer-System-Components,
[3]Week01_Computer-System-Components
Week01_Computer-System-Components_Part1.pdf
02 July 5, 2021 Computer System Components [1]Week02_Computer-System-Components,
[2]Week02_Computer-System-Components
Week02_Computer-System-Components_Part2.pdf
03 July 12, 2021 Computer Network and Internet [1]Week03_Computer-Network-and-Internet,
[2]Week03_Computer-Network-and-Internet,
[3]Week03_Computer-Network-and-Internet
Week03_Computer-Network-and-Internet_1.pdf,
Week03_Computer-Network-and-Internet_2.pdf,
Week03_Computer-Network-and-Internet_3.pdf,
Week03_Computer-Network-and-Internet_Full.pdf
04 July 19, 2021 Word processing software [1]Week04_Word Processing Software,
[2]Week04_Word Processing Software,
[3]Week04_Word Processing Software,
[4]Week04_Word Processing Software,
[5]Week04_Word Processing Software,
[6]Week04_Word Processing Software,
[How-to] Office Assignment
Week04_Word-Processing.pdf
05 July 26, 2021Presentation software [1]Week05_Presentation Software,
[2]Week05_Presentation Software,
[3]Week05_Presentation Software,
[4]Week05_Presentation Software,
[5]Week05_Presentation Software,
[6]Week05_Presentation Software
Week05_Presentation.pdf
06 August 2, 2021 Spreadsheet software [1]Week06_Spreadsheet Software,
[2]Week06_Spreadsheet Software,
[3]Week06_Spreadsheet Software
Week06_Spreadsheet_Part1.pdf
07 August 9, 2021 Spreadsheet software [1]Week07_Spreadsheet Software,
[2]Week07_Spreadsheet Software,
[3]Week07_Spreadsheet Software,
[4]Week07_Spreadsheet Software,
[5]Week07_Spreadsheet Software,
[How-to] Excel Assignment
Week07_Spreadsheet_Part2.pdf
08 August 16, 2021 Online Essential [1]Week08_Web-Browsing-Concepts,
[2]Week08_Web-Browsing-Concepts,
[3]Week08_Web-based-Information
Week08_Web-Browsing-Concepts_Part1.pdf,
Week08_Web-Browsing-Concepts_Part2.pdf,
Week08_Web-Browsing-Concepts_Part3.pdf,
Week08_Web-Browsing_Extra.pdf
สอบกลางภาค: ไม่มีการสอบกลางภาค
09 August 23, 2021 Online Essential [1]Week09_Communication-ConCepts,
[2]Week09_Email-Concepts,
[3]Week09_Using-E-mail
Week09_Communication-Concepts_Part1.pdf,
Week09_Email-Concepts_Part2.pdf,
Week09_Using-Email_Part3.pdf
10 August 30, 2021 Online Collaboration [1]Week10_Online-Collaboration,
[2]Week10_Online-Collaboration,
[3]Week10_Online-Collaboration_Lab
Week10_OnlineCollaboration_PartI.pdf,
Week10_OnlineCollaboration_PartI-note.pdf,
Week10_OnlineCollaboration_Lab.pdf
11 September 6, 2021 Online Collaboration [1]Week11_Online-Collaboration,
[2]Week11_Online-Collaboration
Week11_OnlineCollaboration_PartII.pdf,
Week11_OnlineCollaboration_PartII-note.pdf
12 September 13, 2021 Mobile Devices and applications [1]Week12_Mobile-Devices,
[2]Week12_Mobile-Applications
Week12_Mobile-Devices_Part1.pdf,
Week12_Mobile-Applications_Part2.pdf
13 September 20, 2021 Information technology security [1]Week13_Security,
[2]Week13_Security,
[3]Week13_Security
Week13_Security_Part1.pdf,
Week13_Security_Part2.pdf,
Week13_Security_Part3.pdf
14 September 27, 2021 Information technology security [1]Week14_Security,
[2]Week14_Security,
[3]Week14_Security,
[4]Week14_Security
Week14_Security_Part1.pdf,
Week14_Security_Part2.pdf,
Week14_Security_Part3.pdf
15 October 4, 2021Information literacy [1]Week15_Information_Concept,
[2]Week15_Searching_Information,
[3]Week15_Information_Literacy
Week15_Information_Literacy_Part1.pdf,
Week15_Searching_Information_Part2.pdf,
Week15_Information_Literacy_Part3.pdf
สอบปลายภาค: วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30-19.00 น.

การส่งงาน

ส่งทาง Canvas

กำหนดส่งงาน (Online)

 • แบบฝึกหัดของแต่ละสัปดาห์ จะเปิดให้ทำตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ของสัปดาห์ โดยให้ส่งภายในเวลา 23:59 น. ของวันศุกร์
 • หากไม่ได้ทำ จะได้ 0 คะแนน หรือทำไม่ทัน จะได้คะแนนเท่ากับจำนวนข้อที่ทำได้ถูกต้อง สำหรับ Assignment นั้นๆ

ภาคการศึกษาก่อน

ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาที่ 2 | 1

thai_section_64_1.txt · Last modified: 2021/11/05 13:57 by admin100