7.3 Vector ตั้งฉากของระนาบภาพ (View Plane Normal Vector)

  

 

 

            จากรูปแสดงให้เห็นถึงลักษณะของภาพที่ปรากฏใน View Plane เมื่อมีการเปลี่ยน Normal Vector ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งมีผลทำให้ภาพทีได้ใหญ่กว่าเดิมและยืดไปทางด้านขวาของ Veiw Plane ถ้าหากเราเปลี่ยน Normal Vector ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาก็จะให้ภาพที่ใหญ่ขึ้นเช่นกันแต่ภาพจะยืดไปทางด้านซ้าย

 

 

Back  Next