อ.เบญจมาศ ปัญญางาม

 

Download Program

FreePascal Win32

FreePascal Win64

โครงการสหกิจศึกษา

 

A. สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

1) รายละเอียดโครงการอย่างย่อ    dowload . pdf

2) รายชื่อสถานประกอบการ และนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2550 - 2551       dowload . pdf

3) เงื่อนไขการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ  dowload . pdf

4)  ขั้นตอนกิจกรรมการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและการเตรียมความพร้อม dowload . pdf (CS498-P1)

5) การรับสมัคร (ส่งใบสมัครที่คุณสมพร บุญเป็ง ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2552 )

           CS498-11ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

 

B. เอกสารสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา)

1) ขั้นตอนกิจกรรมการปฏิบัติงานและการวัดผลโครงการสหกิจศึกษา dowload . pdf (CS498-P2)

2) ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาคฤดูร้อน)

           CS498-22- แบบประเมินโครงการเยี่ยมนักศึกษาสหกิจศึกษาและดูงานในสถานประกอบการที่นักศึกษาปฏิบัติงาน (ภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

           CS498-31-แบบฟอร์มการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา

(ภาคฤดูร้อน)

3) ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4)

ขั้นตอนกิจกรรมปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา (รุ่น 3 รหัส 50)

เอกสารส่งภายใน 3 สัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน

           CS498-41 แบบฟอร์มรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

           CS498-42 แบบฟอร์มรายละเอียดของพนักงานที่ปรึกษาและภาระงานที่มอบหมายให้นักศึกษา

           CS498-43 แบบฟอร์มโครงร่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เอกสารส่่งเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

     สำหรับสถานประกอบการประเมินนักศึกษา

     CS498-71แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา

     CS498-72แบบประเมินผลเอกสารรายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

     สำหรับนักศึกษา

     CS498-91ผลประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา

     CS498-92 ผลประเมินโครงการสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา

4) เอกสารสหกิจศึกษาฉบับบย่อ

___________________________________________________________________________________________________

 

วิชาที่สอน 1 /2551

1. 204451: Algorithm Design & Analysis

2. 204101: Introduction to Computer (คอมพิวเตอร์เบื้องต้้น)

3. 204105: Introduction to Programming I

4. 201110: Integrated Mathematical Sciences (คณิตศาสตร์บูรณาการ)