User Tools

Site Tools


start

204735 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS

การวัดและประเมินผล

  • A - F

ลักษณะกระบวนวิชา

  • บรรยาย

วิชาที่ต้องผ่านก่อน (prerequisites)

  • ไม่มี

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

แนวความคิดของการออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี รูปแบบการคำนวณ เทคนิคสำหรับการออกแบบขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการคำนวณในปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาการรู้จำแบบ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปัญหาเอ็น-พีคอมพลีท และปัญหาซับซ้อนที่เป็นที่ยอมรับ

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา

ให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับหลักการและแนวคิดของการออกแบบขั้นตอนวิธีการและการวิเคราะห์

เนื้อหากระบวนวิชา จำนวนชั่วโมงบรรยาย
แนวความคิดของการออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี รูปแบบการคำนวณ 6
เทคนิคสำหรับการออกแบบขั้นตอนวิธี
-การแบ่งแยกและเอาชนะ
-ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ
-กำหนดการพลวัติ
18
ขั้นตอนวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการคำนวณในปัญหาต่าง ๆ
-ปัญหาการไหลในเครือข่าย
-ปัญหาการจับคู่
-การคูณเมตริกซ์และการกระทำที่สัมพันธ์กัน
9
ปัญหาเอ็น-พีคอมพลีท 6
ปัญหาซับซ้อนที่เป็นที่ยอมรับ 6
รวม 45

เอกสารประกอบการเรียน

start.txt · Last modified: 2016/10/03 09:38 (external edit)