User Tools

Site Tools


start

วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering)

รายละเอียดกระบวนวิชา

รหัสกระบวนวิชา : 204426
ชื่อกระบวนวิชา : วิศวกรรมข้อมูล
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ว.คพ.320 (204320) หรือ ว.คพ.321 (204321) หรือ ว.วข.323 (229323)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

  1. นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการวิศวกรรมข้อมูล
  2. นักศึกษาสามารถแปลงข้อมูลดิบเป็นข้อมูลที่มีรูปแบบ โครงสร้าง และคุณภาพเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในการประมวลผลข้อมูล
  3. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักการวิศวกรรมข้อมูล รวมทั้งสามารถเขียนรายงานสรุปจากประเด็นที่ศึกษาได้
  4. นักศึกษาแสดงพฤติกรรมความเป็นผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีวินัย ตรงต่อเวลา รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

เนื้อหากระบวนวิชา

หัวข้อ บรรยาย ปฏิบัติการ
1. ภาพรวมของวิศวกรรมข้อมูล Slide: ch-1.pdf Lab: lab_01.zip lab_02.zip
2. การแปลงข้อมูล Slide:ch-2.pdf Lab: lab_03.zip lab_04.zip
3. คุณภาพข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล Slide: ch-3.pdf Lab: lab_05.zip
4. การทำความสะอาดข้อมูล Slide: ch-4.pdflab_06.ziplab_07.zip
5. การบูรณาการข้อมูล Slide: ch-5.pdf
6. การตรวจวินิจฉัยข้อมูลและการมองภาพข้อมูล Slide: ch-6.pdfLab: lab_08.zip lab_09.zip
7. การประมวลผลคุณลักษณะ Slide: ch-7.pdf Lab: lab_10.zip lab_11.zip
8. วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ Slide: ch-8.pdf
9. ประเด็นท้าทายในด้านวิศวกรรมข้อมูล Slide: ch-9.pdf

อาจารย์ผู้สอน

Section 1
เวลาเรียน

  • บรรยาย วันอังคาร เวลา 12:30-14:30น. ห้อง CSB201
  • ปฏิบัติการ วันศุกร์เวลา 12:30-14:30น. ห้อง CSB308
  • การเรียนการสอนระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน ถึง 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เป็นการเรียนรูปแบบออนไลน์

อาจารย์ผู้สอน
อ.ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว
Email: papangkorn.i@cmu.ac.th
Website : http://myweb.cmu.ac.th/papangkorn.i/

สัดส่วนการให้คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 30%
คะแนนสอบปลายภาค 30%
คะแนนสอบย่อย 10%
คะแนนสอบปฏิบัติการ 10%
โครงงาน/สาธิต 15%
วินัยการส่งงาน 5%

การสอบ

สอบกลางภาค :
สอบปลายภาค :

การวัดประเมินผล

ตัดเกรดอิงเกณฑ์ (เป็นหลัก)

เอกสารประกอบการสอน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook group : https://www.facebook.com/groups/dataeng12564
เว็บไซต์ส่งการบ้าน : http://hw.cs.science.cmu.ac.th

หมายเหตุ วันและเวลาการสอบ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไม่มีนโยบายสอบนอกตาราง
นักศึกษาต้องเข้ารับการประเมินทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะได้รับการประเมินในลำดับขั้น F

start.txt · Last modified: 2021/09/30 16:24 by admin204426