204222: หลักการของระบบฐานข้อมูล (Fundamentals of Database Systems) 3 หน่วยกิต (2-2-5)

ความรู้พื้นฐาน: 204112

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา:
คณิตศาสตร์กับวิทยาการคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึมและการแก้ปัญหา การทำงานของฮาร์ดแวร์ตามอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา: นักศึกษาสามารถ
 1. อธิบายแนวคิดของการประมวลผลโดยใช้ฐานข้อมูล รวมถึงสามารถระบุปัญหาและข้อจำกัดของการประมวลผลไฟล์แบบดั้งเดิม
 2. ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี และแปลงผังอีอาร์และอีอีอาร์ให้เป็นรีเลชันแบบโครงสร้างที่ดี
 3. เขียนคำสั่งเอสคิวแอลเพื่อประมวลผลฐานข้อมูล
 4. สร้างและใช้งานฐานข้อมูลโดยใช้เครื่องมือเชิงซอฟต์แวร์และระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ หรือระบบจัดการฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์ส

วันเวลาเรียน: Section 2
บรรยาย - วันจันทร์ เวลา 12.30-14.30 CSB203
ปฏิบัติการ - วันพฤหัส เวลา 12.30-14.30 CSB301

วันเวลาสอบกลางภาค
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00-11.00 น.

วันเวลาสอบปลายภาค
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00-11.00 น.

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 30%
คะแนนสอบปลายภาค 40%
คะแนนเข้าห้องเรียน 5%
คะแนนสอบย่อย 15%
คะแนนการบ้าน/งานกลุ่ม 10%
ตัดคะแนน แบบอิงกลุ่มผสมเกณฑ์
เอกสารประกอบการสอน
แผนการสอน
เว็บไซต์หลักรายวิชา 204222 และเอกสารประกอบการสอน

บรรยาย
 1. แนวคิดพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล
 2. การแปลงตัวแบบข้อมูลโดยใช้ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (อีอาร์)
 3. การแปลงผังอีอาร์เป็นรีเลชัน
 4. ตัวแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 5. ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีแบบขยาย (อีอีอาร์)
 6. การแปลงผังอีอีอาร์เป็นรีเลชัน
 7. การทำให้เป็นบรรทัดฐาน
 8. ภาษาฐานข้อมูล : เอสคิวแอล


ปฏิบัติการ
 1. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฐานข้อมูลเชิงการค้า - Microsoft Access
 2. การใช้เครื่องมือออกแบบแบบจำลองแสดงความสัมพันธ์ของเอนทิตี – DB Designer และ Relational Rose
 3. ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างหรือเอสคิวแอล – MySQL และ DB2

HOME