start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2022/06/21 18:53]
curradmin
start [2022/06/24 04:58] (current)
curradmin
Line 91: Line 91:
 <fs xx-large>**แผนการเรียน**</fs>\\  <fs xx-large>**แผนการเรียน**</fs>\\ 
 <WRAP group> <WRAP group>
- 
 ==== ชั้นปีที่ 1 ==== ==== ชั้นปีที่ 1 ====
 <WRAP column half> <WRAP column half>
Line 97: Line 96:
 |<100% 10% 80% 10%>| |<100% 10% 80% 10%>|
 |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 1**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**18 หน่วย**</color>  | |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 1**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**18 หน่วย**</color>  |
-|  <popover trigger='focus' html='true' title="001101 Fundamental English 1" content="Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ +|  <popover trigger='focus hover' html='true' title="001101 Fundamental English 1" content="Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ 
  การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับเบื้องต้น ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต"><btn type='link'>__001101__</btn></popover>  | Fundamental English 1\\ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1|  3  |  การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับเบื้องต้น ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต"><btn type='link'>__001101__</btn></popover>  | Fundamental English 1\\ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1|  3  |
-|  <popover trigger='focus' title="140104 Citizenship" html='true' content="Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ +|  <popover trigger='focus hover' title="140104 Citizenship" html='true' content="Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ 
 ความหมาย นิยาม และแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัว ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การเป็นพลเมืองกับการเรียนรู้และการดำรงตนในพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การแสดงออกทางการเมืองในศตวรรษที่ 21"><btn type='link'>__140104__</btn></popover>  | Citizenship\\ การเป็นพลเมือง |  3  | ความหมาย นิยาม และแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัว ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การเป็นพลเมืองกับการเรียนรู้และการดำรงตนในพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การแสดงออกทางการเมืองในศตวรรษที่ 21"><btn type='link'>__140104__</btn></popover>  | Citizenship\\ การเป็นพลเมือง |  3  |
-|  <popover trigger='focus' html='true' title="203103 General Chemistry 1" content="Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ +|  <popover trigger='focus hover' html='true' title="203103 General Chemistry 1" content="Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ 
 ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและของแข็ง เคมีเทอร์โมไดนามิกส์ ไฟฟ้าเคมี สมดุลเคมี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ และพันธะเคมี"><btn type='link'>__203103__</btn></popover>  | General Chemistry 1\\  เคมีทั่วไป 1|  3  | ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและของแข็ง เคมีเทอร์โมไดนามิกส์ ไฟฟ้าเคมี สมดุลเคมี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ และพันธะเคมี"><btn type='link'>__203103__</btn></popover>  | General Chemistry 1\\  เคมีทั่วไป 1|  3  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204111 Fundamentals of Programming' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ วิทยาการคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การแปลภาษา ระบบเลขฐานสอง อัลกอริทึมและการออกแบบ แนวคิดการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ระบบชนิดข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานและอัลกอริทึม และวิธีการพัฒนาโปรแกรม'><btn type='link'>__204111__</btn></popover>  | Fundamentals of Programming\\ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204111 Fundamentals of Programming' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ วิทยาการคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การแปลภาษา ระบบเลขฐานสอง อัลกอริทึมและการออกแบบ แนวคิดการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ระบบชนิดข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานและอัลกอริทึม และวิธีการพัฒนาโปรแกรม'><btn type='link'>__204111__</btn></popover>  | Fundamentals of Programming\\ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='206111 Calculus 1' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ อนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์'><btn type='link'>__206111__</btn></popover>  | Calculus 1\\ แคลคูลัส 1|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='206111 Calculus 1' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ อนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์'><btn type='link'>__206111__</btn></popover>  | Calculus 1\\ แคลคูลัส 1|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='206183 Discrete Structure' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ เซต ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์และการพิสูจน์ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และการเวียนเกิด ทฤษฎีจำนวนพื้นฐาน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน การนับพื้นฐาน สัมประสิทธิ์ทวินาม'><btn type='link'>__206183__</btn></popover>  | Discrete Structure\\ โครงสร้างวิยุต |  3  |+|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='206183 Discrete Structure' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ เซต ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์และการพิสูจน์ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และการเวียนเกิด ทฤษฎีจำนวนพื้นฐาน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน การนับพื้นฐาน สัมประสิทธิ์ทวินาม'><btn type='link'>__206183__</btn></popover>  | Discrete Structure\\ โครงสร้างวิยุต |  3  |
 </datatables> </datatables>
 </WRAP> </WRAP>
Line 112: Line 111:
 |<100% 10% 80% 10%>| |<100% 10% 80% 10%>|
 |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 2**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**18 หน่วย**</color>  | |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 2**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**18 หน่วย**</color>  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='001102 Fundamental English 2' content='Prereq: 001101 or consent of the department\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่ซับซ้อนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต'><btn type='link'>__001102__</btn></popover>  | Fundamental English 2\\ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='001102 Fundamental English 2' content='Prereq: 001101 or consent of the department\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่ซับซ้อนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต'><btn type='link'>__001102__</btn></popover>  | Fundamental English 2\\ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='202101 Basic Biology 1' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำ ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์และอณูพันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ และนิเวศวิทยาและพฤติกรรม'><btn type='link'>__202101__</btn></popover>  | Basic Biology 1\\ ชีววิทยาพื้นฐาน 1|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='202101 Basic Biology 1' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำ ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์และอณูพันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ และนิเวศวิทยาและพฤติกรรม'><btn type='link'>__202101__</btn></popover>  | Basic Biology 1\\ ชีววิทยาพื้นฐาน 1|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204100 Information Technology and Modern Life' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจำวัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบสำคัญของการออนไลน์ การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในสำนักงานสำหรับชีวิตสมัยใหม่ ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ'><btn type='link'>__204100__</btn></popover>  | Information Technology and Modern Life\\ เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204100 Information Technology and Modern Life' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจำวัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบสำคัญของการออนไลน์ การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในสำนักงานสำหรับชีวิตสมัยใหม่ ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ'><btn type='link'>__204100__</btn></popover>  | Information Technology and Modern Life\\ เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204114 Introduction to Object-oriented Programming' content='Prereq: 204111\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสร้างการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน คลาสและวัตถุ เมท็อด ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส การทดสอบโปรแกรมเชิงวัตถุ การรับทอดและการนำกลับมาใช้ พหุลักษณ์ การเขียนโปรแกรมแบบทั่วไป การประกอบและการรวมกลุ่ม  ความสัมพันธ์  และการจัดสร้างความสัมพันธ์ของคลาส'><btn type='link'>__204114__</btn></popover>  | Introduction to Object-oriented Programming\\ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204114 Introduction to Object-oriented Programming' content='Prereq: 204111\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสร้างการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน คลาสและวัตถุ เมท็อด ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส การทดสอบโปรแกรมเชิงวัตถุ การรับทอดและการนำกลับมาใช้ พหุลักษณ์ การเขียนโปรแกรมแบบทั่วไป การประกอบและการรวมกลุ่ม  ความสัมพันธ์  และการจัดสร้างความสัมพันธ์ของคลาส'><btn type='link'>__204114__</btn></popover>  | Introduction to Object-oriented Programming\\ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='206112 Calculus 2' content='Prereq: 206111\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น อนุกรมอนันต์'><btn type='link'>__206112__</btn></popover>  | Calculus 2\\ แคลคูลัส 2|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='206112 Calculus 2' content='Prereq: 206111\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น อนุกรมอนันต์'><btn type='link'>__206112__</btn></popover>  | Calculus 2\\ แคลคูลัส 2|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='207187 Physics 1' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ หน่วยและการวัด กลศาสตร์ การสั่น คลื่น และเสียง ของไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้า สนามไฟฟ้า สภาวะแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่'><btn type='link'>__207187__</btn></popover>  | Physics 1\\ ฟิสิกส์ 1 |  3  |+|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='207187 Physics 1' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ หน่วยและการวัด กลศาสตร์ การสั่น คลื่น และเสียง ของไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้า สนามไฟฟ้า สภาวะแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่'><btn type='link'>__207187__</btn></popover>  | Physics 1\\ ฟิสิกส์ 1 |  3  |
 </datatables> </datatables>
 </WRAP> </WRAP>
Line 129: Line 128:
 |<100% 10% 80% 10%>| |<100% 10% 80% 10%>|
 |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 1**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**18 หน่วย**</color>  | |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 1**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**18 หน่วย**</color>  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='001201 Critical Reading and Effective Writing' content='Prereq: 001102 or consent of the department\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรียน'><btn type='link'>__001201__</btn></popover>  | Critical Reading and Effective Writing\\ การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='001201 Critical Reading and Effective Writing' content='Prereq: 001102 or consent of the department\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรียน'><btn type='link'>__001201__</btn></popover>  | Critical Reading and Effective Writing\\ การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='201190 Critical Thinking, Problem Solving and Science Communication' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี'><btn type='link'>__201190__</btn></popover>  | Critical Thinking, Problem Solving and Science Communication\\ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='201190 Critical Thinking, Problem Solving and Science Communication' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี'><btn type='link'>__201190__</btn></popover>  | Critical Thinking, Problem Solving and Science Communication\\ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204203 Computer Science Technology' content='Prereq: 204114\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ หลักการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ คอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์ หลักการของอินเทอร์เน็ตและความปลอดภัยในระบบไซเบอร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่'><btn type='link'>__204203__</btn></popover>  | Computer Science Technology\\  เทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204203 Computer Science Technology' content='Prereq: 204114\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ หลักการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ คอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์ หลักการของอินเทอร์เน็ตและความปลอดภัยในระบบไซเบอร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่'><btn type='link'>__204203__</btn></popover>  | Computer Science Technology\\  เทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204231 Computer Organization and Architecture' content='Prereq: 204113 or 204114\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ วงจรตรรกะดิจิทัล องค์ประกอบดิจิทัล การแทนข้อมูล การถ่ายโอนเรจิสเตอร์และการดำเนินการไมโคร การจัดระบบและออกแบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การควบคุมไมโครโปรแกรม หน่วยประมวลผลกลาง การคำนวณคอมพิวเตอร์ การจัดระบบรับเข้าส่งออก การจัดการหน่วยความจำ และการโปรแกรมระบบด้วยภาษาแอสเซมบลี'><btn type='link'>__204231__</btn></popover>  | Computer Organization and Architecture\\ การจัดระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204231 Computer Organization and Architecture' content='Prereq: 204113 or 204114\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ วงจรตรรกะดิจิทัล องค์ประกอบดิจิทัล การแทนข้อมูล การถ่ายโอนเรจิสเตอร์และการดำเนินการไมโคร การจัดระบบและออกแบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การควบคุมไมโครโปรแกรม หน่วยประมวลผลกลาง การคำนวณคอมพิวเตอร์ การจัดระบบรับเข้าส่งออก การจัดการหน่วยความจำ และการโปรแกรมระบบด้วยภาษาแอสเซมบลี'><btn type='link'>__204231__</btn></popover>  | Computer Organization and Architecture\\ การจัดระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204252 Data Structures and Analysis' content='Prereq: 204114\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การแก้ปัญหาและแนวคิดเชิงนามธรรม การวิเคราะห์อัลกอริทึม ลิสต์เชิงเส้น กองซ้อน คิว คิวแบบมีลำดับความสำคัญ เซต การส่งและแฮชชิง การเรียงลำดับ ต้นไม้ และกราฟ'><btn type='link'>__204252__</btn></popover>  | Data Structures and Analysis\\ โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204252 Data Structures and Analysis' content='Prereq: 204114\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การแก้ปัญหาและแนวคิดเชิงนามธรรม การวิเคราะห์อัลกอริทึม ลิสต์เชิงเส้น กองซ้อน คิว คิวแบบมีลำดับความสำคัญ เซต การส่งและแฮชชิง การเรียงลำดับ ต้นไม้ และกราฟ'><btn type='link'>__204252__</btn></popover>  | Data Structures and Analysis\\ โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='208269 Statistics for Computer Science' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบภาวะสารูปดีและการทดสอบความเป็นอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย'><btn type='link'>__208269__</btn></popover>  | Statistics for Computer Science\\ สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์|  3  |+|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='208269 Statistics for Computer Science' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบภาวะสารูปดีและการทดสอบความเป็นอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย'><btn type='link'>__208269__</btn></popover>  | Statistics for Computer Science\\ สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์|  3  |
 </datatables> </datatables>
 </WRAP> </WRAP>
Line 141: Line 140:
 |<100% 10% 80% 10%>| |<100% 10% 80% 10%>|
 |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 2**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**18 หน่วย**</color>  | |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 2**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**18 หน่วย**</color>  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='001225 English in Science and Technology Context' content='Prereq: 001102 or consent of the department\\ หน่วยกิต: 3\\ \\ ทักษะ องค์ประกอบ และหน้าที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในบริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี'><btn type='link'>__001225__</btn></popover>  | English in Science and Technology Context\\ ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='001225 English in Science and Technology Context' content='Prereq: 001102 or consent of the department\\ หน่วยกิต: 3\\ \\ ทักษะ องค์ประกอบ และหน้าที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในบริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี'><btn type='link'>__001225__</btn></popover>  | English in Science and Technology Context\\ ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='201111 The World of Science' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำ ความหมายของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประวัติของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชุมชนท้องถิ่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือหัวข้ออื่นๆ ตามความสนใจของนักศึกษา และการนำเสนอในห้องเรียน'><btn type='link'>__201111__</btn></popover>  | The World of Science\\ โลกแห่งวิทยาศาสตร์|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='201111 The World of Science' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำ ความหมายของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประวัติของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชุมชนท้องถิ่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือหัวข้ออื่นๆ ตามความสนใจของนักศึกษา และการนำเสนอในห้องเรียน'><btn type='link'>__201111__</btn></popover>  | The World of Science\\ โลกแห่งวิทยาศาสตร์|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204212 Modern Application Development' content='Prereq: 204114\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน เครื่องมือในการพัฒนาเว็บ เฟรมเวิร์กส่วนหน้าในการจัดการประสานกับผู้ใช้งานเว็บ การพัฒนาเว็บส่วนหน้า การพัฒนาเว็บส่วนหลัง ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแบบมัลติแพลตฟอร์ม'><btn type='link'>__204212__</btn></popover>  | Modern Application Development\\ การพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204212 Modern Application Development' content='Prereq: 204114\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน เครื่องมือในการพัฒนาเว็บ เฟรมเวิร์กส่วนหน้าในการจัดการประสานกับผู้ใช้งานเว็บ การพัฒนาเว็บส่วนหน้า การพัฒนาเว็บส่วนหลัง ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแบบมัลติแพลตฟอร์ม'><btn type='link'>__204212__</btn></popover>  | Modern Application Development\\ การพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204232 Computer Networks and Protocols' content='Prereq: 204113 or 204114\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เกณฑ์วิธีชั้นโปรแกรมประยุกต์ เกณฑ์วิธีชั้นสื่อสารนำส่งข้อมูล เกณฑ์วิธีชั้นเครือข่าย เกณฑ์วิธีชั้นสื่อสารเชื่อมต่อ เครือข่ายเคลื่อนที่และไร้สาย และความปลอดภัยของเครือข่ายและการควบคุมการเข้าถึง'><btn type='link'>__204232__</btn></popover>  | Computer Networks and Protocols\\ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเกณฑ์วิธี|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204232 Computer Networks and Protocols' content='Prereq: 204113 or 204114\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เกณฑ์วิธีชั้นโปรแกรมประยุกต์ เกณฑ์วิธีชั้นสื่อสารนำส่งข้อมูล เกณฑ์วิธีชั้นเครือข่าย เกณฑ์วิธีชั้นสื่อสารเชื่อมต่อ เครือข่ายเคลื่อนที่และไร้สาย และความปลอดภัยของเครือข่ายและการควบคุมการเข้าถึง'><btn type='link'>__204232__</btn></popover>  | Computer Networks and Protocols\\ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเกณฑ์วิธี|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204271 Introduction to Artificial Intelligence' content='Prereq: 204252 and 208269\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ บทนำสู่ปัญญาประดิษฐ์ การค้นหาและการวางแผน การแทนความรู้และการใช้เหตุผล การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลภาพ การเรียนรู้เครื่อง และข้อคำนึงทางจริยธรรมและกฎหมาย'><btn type='link'>__204271__</btn></popover>  | Introduction to Artificial Intelligence\\ ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น|  3  |+|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204271 Introduction to Artificial Intelligence' content='Prereq: 204252 and 208269\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ บทนำสู่ปัญญาประดิษฐ์ การค้นหาและการวางแผน การแทนความรู้และการใช้เหตุผล การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลภาพ การเรียนรู้เครื่อง และข้อคำนึงทางจริยธรรมและกฎหมาย'><btn type='link'>__204271__</btn></popover>  | Introduction to Artificial Intelligence\\ ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น|  3  |
 |  <btn type='link'>[[https://www.eqd.cmu.ac.th/Curr/rule_cmu_minor.html|******]]</btn>  | Minor Course\\ วิชาโท|  3  | |  <btn type='link'>[[https://www.eqd.cmu.ac.th/Curr/rule_cmu_minor.html|******]]</btn>  | Minor Course\\ วิชาโท|  3  |
 </datatables> </datatables>
Line 158: Line 157:
 |<100% 10% 80% 10%>| |<100% 10% 80% 10%>|
 |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 1**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**18 หน่วย**</color>  | |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 1**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**18 หน่วย**</color>  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204321 Database Systems' content='Prereq: 204251 or 204252\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ บทนำสู่ระบบฐานข้อมูล แนวคิดระบบฐานข้อมูลและสถาปัตยกรรม แบบจำลองข้อมูลโดยใช้แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล ฐานข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอล'><btn type='link'>__204321__</btn></popover>  | Database Systems\\ ระบบฐานข้อมูล|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204321 Database Systems' content='Prereq: 204251 or 204252\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ บทนำสู่ระบบฐานข้อมูล แนวคิดระบบฐานข้อมูลและสถาปัตยกรรม แบบจำลองข้อมูลโดยใช้แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล ฐานข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอล'><btn type='link'>__204321__</btn></popover>  | Database Systems\\ ระบบฐานข้อมูล|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204341 Operating Systems' content='Prereq: 204231\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนะนำระบบปฏิบัติการ โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ โพรเซส การจัดลำดับของหน่วยประมวลผลกลาง การเข้าจังหวะโพรเซส สภาวะติดตาย การจัดการหน่วยความจำ หน่วยความจำเสมือน ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย และกรณีศึกษา'><btn type='link'>__204341__</btn></popover>  | Operating Systems\\ ระบบปฏิบัติการ|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204341 Operating Systems' content='Prereq: 204231\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนะนำระบบปฏิบัติการ โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ โพรเซส การจัดลำดับของหน่วยประมวลผลกลาง การเข้าจังหวะโพรเซส สภาวะติดตาย การจัดการหน่วยความจำ หน่วยความจำเสมือน ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย และกรณีศึกษา'><btn type='link'>__204341__</btn></popover>  | Operating Systems\\ ระบบปฏิบัติการ|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204361 Software Engineering' content='Prereq: 204211 or 204212\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตัวแบบของกระบวนการซอฟต์แวร์ เครื่องมือและสภาพแวดล้อมเชิงซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพเชิงซอฟต์แวร์ การจัดระเบียบและการวางแผนโครงการ ความต้องการและการระบุข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ เทคนิคการออกแบบซอฟต์แวร์ การสร้างซอฟต์แวร์ การตรวจสอบและการทวนสอบซอฟต์แวร์ และวิวัฒนาการเชิงซอฟต์แวร์'><btn type='link'>__204361__</btn></popover>  | Software Engineering\\  วิศวกรรมซอฟต์แวร์|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204361 Software Engineering' content='Prereq: 204211 or 204212\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตัวแบบของกระบวนการซอฟต์แวร์ เครื่องมือและสภาพแวดล้อมเชิงซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพเชิงซอฟต์แวร์ การจัดระเบียบและการวางแผนโครงการ ความต้องการและการระบุข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ เทคนิคการออกแบบซอฟต์แวร์ การสร้างซอฟต์แวร์ การตรวจสอบและการทวนสอบซอฟต์แวร์ และวิวัฒนาการเชิงซอฟต์แวร์'><btn type='link'>__204361__</btn></popover>  | Software Engineering\\  วิศวกรรมซอฟต์แวร์|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204451 Algorithm Design and Analysis' content='Prereq: 204251 or 204252; and 206183 or 206281\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ทบทวนคณิตศาสตร์ ความสำคัญของอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ การแก้ปัญหาความสัมพันธ์แบบเวียนเกิด อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกและเอาชนะ ต้นไม้การตัดสินใจและขอบเขตล่าง ปัญหาเกี่ยวกับสายอักขระ อัลกอริทึมเชิงละโมบ กำหนดการพลวัต การไหลในเครือข่าย เอ็นพีบริบูรณ์ และออโตมาตา'><btn type='link'>__204451__</btn></popover>  | Algorithm Design and Analysis\\ การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม|  3  |+|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204451 Algorithm Design and Analysis' content='Prereq: 204251 or 204252; and 206183 or 206281\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ทบทวนคณิตศาสตร์ ความสำคัญของอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ การแก้ปัญหาความสัมพันธ์แบบเวียนเกิด อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกและเอาชนะ ต้นไม้การตัดสินใจและขอบเขตล่าง ปัญหาเกี่ยวกับสายอักขระ อัลกอริทึมเชิงละโมบ กำหนดการพลวัต การไหลในเครือข่าย เอ็นพีบริบูรณ์ และออโตมาตา'><btn type='link'>__204451__</btn></popover>  | Algorithm Design and Analysis\\ การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม|  3  |
 |  %%******%%  | GE Elective Course\\ วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกจาก 3 กลุ่มวิชา)|  3  | |  %%******%%  | GE Elective Course\\ วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกจาก 3 กลุ่มวิชา)|  3  |
 |  <btn type='link'>[[https://www.eqd.cmu.ac.th/Curr/rule_cmu_minor.html|******]]</btn>  | Minor Course\\ วิชาโท|  3  | |  <btn type='link'>[[https://www.eqd.cmu.ac.th/Curr/rule_cmu_minor.html|******]]</btn>  | Minor Course\\ วิชาโท|  3  |
Line 170: Line 169:
 |<100% 10% 80% 10%>| |<100% 10% 80% 10%>|
 |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 2**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**19 หน่วย**</color>  | |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 2**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**19 หน่วย**</color>  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204306 Ethics for Computer Professionals' content='Prereq: third year standing\\ หน่วยกิต: 1 (1-0-2)\\ \\ แนวคิดจริยธรรมคอมพิวเตอร์ จริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สิทธิทางทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ในยุคสารสนเทศ ความเป็นส่วนตัวและนโยบายสาธารณะ อาชญากรรมผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ'><btn type='link'>__204306__</btn></popover>  | Ethics for Computer Professionals\\ จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์|  1  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204306 Ethics for Computer Professionals' content='Prereq: third year standing\\ หน่วยกิต: 1 (1-0-2)\\ \\ แนวคิดจริยธรรมคอมพิวเตอร์ จริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สิทธิทางทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ในยุคสารสนเทศ ความเป็นส่วนตัวและนโยบายสาธารณะ อาชญากรรมผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ'><btn type='link'>__204306__</btn></popover>  | Ethics for Computer Professionals\\ จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์|  1  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204315 Organization of Programming Languages' content='Prereq: 204211 or 204212\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนะนำภาษาโปรแกรม ตัวประมวลผลภาษาโปรแกรม การอธิบายเกี่ยวกับวากยสัมพันธ์และความหมาย ชนิดข้อมูลนามธรรม ชนิดข้อมูลพื้นฐาน ชนิดข้อมูลโครงสร้าง คุณลักษณะของภาษาโปรแกรม และกระบวนทัศน์ของภาษาโปรแกรม'><btn type='link'>__204315__</btn></popover>  | Organization of Programming Languages\\ การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม|  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204315 Organization of Programming Languages' content='Prereq: 204211 or 204212\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนะนำภาษาโปรแกรม ตัวประมวลผลภาษาโปรแกรม การอธิบายเกี่ยวกับวากยสัมพันธ์และความหมาย ชนิดข้อมูลนามธรรม ชนิดข้อมูลพื้นฐาน ชนิดข้อมูลโครงสร้าง คุณลักษณะของภาษาโปรแกรม และกระบวนทัศน์ของภาษาโปรแกรม'><btn type='link'>__204315__</btn></popover>  | Organization of Programming Languages\\ การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม|  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204490 Research in Computer Science' content='Prereq: consent of the department\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานและจริยธรรมการวิจัย เครื่องมือสำหรับการวิจัย การกำหนดปัญหาในการวิจัย การทบทวนสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนองานวิจัย การจัดการงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ กฎและหลักการนำเสนอผลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย โปสเตอร์ผลงานวิชาการ การนำเสนอแบบบรรยาย'><btn type='link'>__204490__</btn></popover>  | Research in Computer Science\\ การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์|  3  |+|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204490 Research in Computer Science' content='Prereq: consent of the department\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานและจริยธรรมการวิจัย เครื่องมือสำหรับการวิจัย การกำหนดปัญหาในการวิจัย การทบทวนสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนองานวิจัย การจัดการงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ กฎและหลักการนำเสนอผลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย โปสเตอร์ผลงานวิชาการ การนำเสนอแบบบรรยาย'><btn type='link'>__204490__</btn></popover>  | Research in Computer Science\\ การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์|  3  |
 |  <btn type='link'>[[64_major_elective|******]]</btn>  | Major Elective Courses Level 300 or 400\\ วิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400|  6  | |  <btn type='link'>[[64_major_elective|******]]</btn>  | Major Elective Courses Level 300 or 400\\ วิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400|  6  |
 |  <btn type='link'>[[https://www.eqd.cmu.ac.th/Curr/rule_cmu_minor.html|******]]</btn>  | Minor Course\\ วิชาโท|  3  | |  <btn type='link'>[[https://www.eqd.cmu.ac.th/Curr/rule_cmu_minor.html|******]]</btn>  | Minor Course\\ วิชาโท|  3  |
Line 188: Line 187:
 |<100% 10% 80% 10%>| |<100% 10% 80% 10%>|
 |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 1**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**14 หน่วย**</color>  | |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 1**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**14 หน่วย**</color>  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204390 Computer Job Training' content='Prereq: 204232 and 204321 and 204341 and 204361\\ หน่วยกิต: 1 (0-6-0)\\ \\ นักศึกษาจำเป็นต้องฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลา 2 เดือน พร้อมกับเขียนรายงานและเสนอผลการฝึกงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน การวัดผลของกระบวนวิชานี้จะผ่านการประเมินเป็นลำดับขั้น S หรือ U'><btn type='link'>__204390__</btn></popover>  | Computer Job Training\\ การฝึกงานคอมพิวเตอร์|  1  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204390 Computer Job Training' content='Prereq: 204232 and 204321 and 204341 and 204361\\ หน่วยกิต: 1 (0-6-0)\\ \\ นักศึกษาจำเป็นต้องฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลา 2 เดือน พร้อมกับเขียนรายงานและเสนอผลการฝึกงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน การวัดผลของกระบวนวิชานี้จะผ่านการประเมินเป็นลำดับขั้น S หรือ U'><btn type='link'>__204390__</btn></popover>  | Computer Job Training\\ การฝึกงานคอมพิวเตอร์|  1  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204491 Independent Study 1' content='Prereq: consent of the department\\ หน่วยกิต: 1\\ \\ กระบวนวิชานี้เป็นการศึกษา หรือค้นคว้า ในหัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำเอาหัวข้อนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมในกระบวนวิชา 204499 การค้นคว้าอิสระ 2 ต่อได้ โดยนักศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจะต้องส่งรายงานผลการค้นคว้า และนำเสนอคณะกรรมการ โดยรายงานที่ประเมินนี้จะผ่านการประเมินเป็นลำดับขั้น S หรือ U'><btn type='link'>__204491__</btn></popover>  | Independent Study 1\\ การค้นคว้าอิสระ 1|  1  |+|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204491 Independent Study 1' content='Prereq: consent of the department\\ หน่วยกิต: 1\\ \\ กระบวนวิชานี้เป็นการศึกษา หรือค้นคว้า ในหัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำเอาหัวข้อนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมในกระบวนวิชา 204499 การค้นคว้าอิสระ 2 ต่อได้ โดยนักศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจะต้องส่งรายงานผลการค้นคว้า และนำเสนอคณะกรรมการ โดยรายงานที่ประเมินนี้จะผ่านการประเมินเป็นลำดับขั้น S หรือ U'><btn type='link'>__204491__</btn></popover>  | Independent Study 1\\ การค้นคว้าอิสระ 1|  1  |
 |  %%******%%  | GE Elective Course\\ วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกจาก 3 กลุ่มวิชา)|  3  | |  %%******%%  | GE Elective Course\\ วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกจาก 3 กลุ่มวิชา)|  3  |
 |  <btn type='link'>[[64_major_elective|******]]</btn>  | Major Elective Courses Level 400\\  วิชาเอกเลือกระดับ 400|  6  | |  <btn type='link'>[[64_major_elective|******]]</btn>  | Major Elective Courses Level 400\\  วิชาเอกเลือกระดับ 400|  6  |
Line 199: Line 198:
 |<100% 10% 80% 10%>| |<100% 10% 80% 10%>|
 |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 2**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**11 หน่วย**</color>  | |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 2**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**11 หน่วย**</color>  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204499 Independent Study 2' content='Prereq: 204491\\ หน่วยกิต: 2\\ \\ กระบวนวิชานี้ให้นักศึกษาค้นคว้าเจาะจงในด้านที่นักศึกษาได้ศึกษามาจากวิชาเอกหรือวิชาโท โดยนักศึกษาจะต้องเขียนรายงานส่ง และมีการสอบปากเปล่าด้วย การวัดผลเป็นแบบผ่านหรือไม่ผ่าน'><btn type='link'>__204499__</btn></popover>  | Independent Study 2\\ การค้นคว้าอิสระ 2|  2  |+|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204499 Independent Study 2' content='Prereq: 204491\\ หน่วยกิต: 2\\ \\ กระบวนวิชานี้ให้นักศึกษาค้นคว้าเจาะจงในด้านที่นักศึกษาได้ศึกษามาจากวิชาเอกหรือวิชาโท โดยนักศึกษาจะต้องเขียนรายงานส่ง และมีการสอบปากเปล่าด้วย การวัดผลเป็นแบบผ่านหรือไม่ผ่าน'><btn type='link'>__204499__</btn></popover>  | Independent Study 2\\ การค้นคว้าอิสระ 2|  2  |
 |  <btn type='link'>[[64_major_elective|******]]</btn>  | Major Elective Courses Level 400\\  วิชาเอกเลือกระดับ 400|  3  | |  <btn type='link'>[[64_major_elective|******]]</btn>  | Major Elective Courses Level 400\\  วิชาเอกเลือกระดับ 400|  3  |
 |  <btn type='link'>[[https://www.eqd.cmu.ac.th/Curr/rule_cmu_minor.html|******]]</btn>  | Minor Course\\ วิชาโท|  3  | |  <btn type='link'>[[https://www.eqd.cmu.ac.th/Curr/rule_cmu_minor.html|******]]</btn>  | Minor Course\\ วิชาโท|  3  |
Line 214: Line 213:
 |<100% 10% 80% 10%>| |<100% 10% 80% 10%>|
 |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 1**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**7 หน่วย**</color>  | |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 1**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**7 หน่วย**</color>  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204390 Computer Job Training' content='Prereq: 204232 and 204321 and 204341 and 204361\\ หน่วยกิต: 1 (0-6-0)\\ \\ นักศึกษาจำเป็นต้องฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลา 2 เดือน พร้อมกับเขียนรายงานและเสนอผลการฝึกงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน การวัดผลของกระบวนวิชานี้จะผ่านการประเมินเป็นลำดับขั้น S หรือ U'><btn type='link'>__204390__</btn></popover>  | Computer Job Training\\ การฝึกงานคอมพิวเตอร์|  1  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204390 Computer Job Training' content='Prereq: 204232 and 204321 and 204341 and 204361\\ หน่วยกิต: 1 (0-6-0)\\ \\ นักศึกษาจำเป็นต้องฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลา 2 เดือน พร้อมกับเขียนรายงานและเสนอผลการฝึกงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน การวัดผลของกระบวนวิชานี้จะผ่านการประเมินเป็นลำดับขั้น S หรือ U'><btn type='link'>__204390__</btn></popover>  | Computer Job Training\\ การฝึกงานคอมพิวเตอร์|  1  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204496 Cooperative Education' content='Prereq: fourth year standing and consent of the department\\ หน่วยกิต: 6\\ \\ นักศึกษาต้องไปทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในสถานประกอบการภายใต้การควบคุมดูแลของหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายจากทางสถานประกอบการและคณาจารย์จากทางมหาวิทยาลัย มีการทำรายงานและการสอบปากเปล่า โดยมีการประเมินผลเป็นผ่านหรือไม่ผ่าน'><btn type='link'>__204496__</btn></popover>  | Cooperative Education\\  สหกิจศึกษา|  6  |+|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204496 Cooperative Education' content='Prereq: fourth year standing and consent of the department\\ หน่วยกิต: 6\\ \\ นักศึกษาต้องไปทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในสถานประกอบการภายใต้การควบคุมดูแลของหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายจากทางสถานประกอบการและคณาจารย์จากทางมหาวิทยาลัย มีการทำรายงานและการสอบปากเปล่า โดยมีการประเมินผลเป็นผ่านหรือไม่ผ่าน'><btn type='link'>__204496__</btn></popover>  | Cooperative Education\\  สหกิจศึกษา|  6  |
 </datatables> </datatables>
 </WRAP> </WRAP>
Line 222: Line 221:
 |<100% 10% 80% 10%>| |<100% 10% 80% 10%>|
 |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 2**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**19 หน่วย**</color>  | |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 2**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**19 หน่วย**</color>  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204497 Seminar in Computer Science' content='Prereq: consent of the department\\ หน่วยกิต: 1 (1-0-2)\\ \\ การเสนอหัวข้อสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ การเขียนรายงานเป็นสิ่งที่ต้องจัดทำด้วย การวัดผลเป็นแบบผ่านหรือไม่ผ่าน'><btn type='link'>__204497__</btn></popover>  | Seminar in Computer Science\\ สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์|  1  |+|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204497 Seminar in Computer Science' content='Prereq: consent of the department\\ หน่วยกิต: 1 (1-0-2)\\ \\ การเสนอหัวข้อสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ การเขียนรายงานเป็นสิ่งที่ต้องจัดทำด้วย การวัดผลเป็นแบบผ่านหรือไม่ผ่าน'><btn type='link'>__204497__</btn></popover>  | Seminar in Computer Science\\ สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์|  1  |
 |  %%******%%  | GE Elective Course\\ วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกจาก 3 กลุ่มวิชา)|  3  | |  %%******%%  | GE Elective Course\\ วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกจาก 3 กลุ่มวิชา)|  3  |
 |  <btn type='link'>[[64_major_elective|******]]</btn>  | Major Elective Courses Level 300 or 400\\ วิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400|  3  | |  <btn type='link'>[[64_major_elective|******]]</btn>  | Major Elective Courses Level 300 or 400\\ วิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400|  3  |
Line 239: Line 238:
 |<100% 10% 80% 10%>| |<100% 10% 80% 10%>|
 |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 1**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**20 หน่วย**</color>  | |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 1**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**20 หน่วย**</color>  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204390 Computer Job Training' content='Prereq: 204232 and 204321 and 204341 and 204361\\ หน่วยกิต: 1 (0-6-0)\\ \\ นักศึกษาจำเป็นต้องฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลา 2 เดือน พร้อมกับเขียนรายงานและเสนอผลการฝึกงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน การวัดผลของกระบวนวิชานี้จะผ่านการประเมินเป็นลำดับขั้น S หรือ U'><btn type='link'>__204390__</btn></popover>  | Computer Job Training\\ การฝึกงานคอมพิวเตอร์|  1  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204390 Computer Job Training' content='Prereq: 204232 and 204321 and 204341 and 204361\\ หน่วยกิต: 1 (0-6-0)\\ \\ นักศึกษาจำเป็นต้องฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลา 2 เดือน พร้อมกับเขียนรายงานและเสนอผลการฝึกงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน การวัดผลของกระบวนวิชานี้จะผ่านการประเมินเป็นลำดับขั้น S หรือ U'><btn type='link'>__204390__</btn></popover>  | Computer Job Training\\ การฝึกงานคอมพิวเตอร์|  1  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204491 Independent Study 1' content='Prereq: consent of the department\\ หน่วยกิต: 1\\ \\ กระบวนวิชานี้เป็นการศึกษา หรือค้นคว้า ในหัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำเอาหัวข้อนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมในกระบวนวิชา 204499 การค้นคว้าอิสระ 2 ต่อได้ โดยนักศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจะต้องส่งรายงานผลการค้นคว้า และนำเสนอคณะกรรมการ โดยรายงานที่ประเมินนี้จะผ่านการประเมินเป็นลำดับขั้น S หรือ U'><btn type='link'>__204491__</btn></popover>  | Independent Study 1\\ การค้นคว้าอิสระ 1|  1  |+|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204491 Independent Study 1' content='Prereq: consent of the department\\ หน่วยกิต: 1\\ \\ กระบวนวิชานี้เป็นการศึกษา หรือค้นคว้า ในหัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำเอาหัวข้อนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมในกระบวนวิชา 204499 การค้นคว้าอิสระ 2 ต่อได้ โดยนักศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจะต้องส่งรายงานผลการค้นคว้า และนำเสนอคณะกรรมการ โดยรายงานที่ประเมินนี้จะผ่านการประเมินเป็นลำดับขั้น S หรือ U'><btn type='link'>__204491__</btn></popover>  | Independent Study 1\\ การค้นคว้าอิสระ 1|  1  |
 |  %%******%%  | GE Elective Course\\ วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกจาก 3 กลุ่มวิชา)|  3  | |  %%******%%  | GE Elective Course\\ วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกจาก 3 กลุ่มวิชา)|  3  |
 |  <btn type='link'>[[64_major_elective|******]]</btn>  | Major Elective Courses Level 400\\  วิชาเอกเลือกระดับ 400|  6  | |  <btn type='link'>[[64_major_elective|******]]</btn>  | Major Elective Courses Level 400\\  วิชาเอกเลือกระดับ 400|  6  |
Line 251: Line 250:
 |<100% 10% 80% 10%>| |<100% 10% 80% 10%>|
 |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 2**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**17 หน่วย**</color>  | |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 2**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**17 หน่วย**</color>  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204499 Independent Study 2' content='Prereq: 204491\\ หน่วยกิต: 2\\ \\ กระบวนวิชานี้ให้นักศึกษาค้นคว้าเจาะจงในด้านที่นักศึกษาได้ศึกษามาจากวิชาเอกหรือวิชาโท โดยนักศึกษาจะต้องเขียนรายงานส่ง และมีการสอบปากเปล่าด้วย การวัดผลเป็นแบบผ่านหรือไม่ผ่าน'><btn type='link'>__204499__</btn></popover>  | Independent Study 2\\ การค้นคว้าอิสระ 2|  2  |+|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204499 Independent Study 2' content='Prereq: 204491\\ หน่วยกิต: 2\\ \\ กระบวนวิชานี้ให้นักศึกษาค้นคว้าเจาะจงในด้านที่นักศึกษาได้ศึกษามาจากวิชาเอกหรือวิชาโท โดยนักศึกษาจะต้องเขียนรายงานส่ง และมีการสอบปากเปล่าด้วย การวัดผลเป็นแบบผ่านหรือไม่ผ่าน'><btn type='link'>__204499__</btn></popover>  | Independent Study 2\\ การค้นคว้าอิสระ 2|  2  |
 |  <btn type='link'>[[64_major_elective|******]]</btn>  | Major Elective Courses Level 400\\  วิชาเอกเลือกระดับ 400|  3  | |  <btn type='link'>[[64_major_elective|******]]</btn>  | Major Elective Courses Level 400\\  วิชาเอกเลือกระดับ 400|  3  |
 |  <btn type='link'>[[64_major_elective|******]]</btn>  | Major Elective Courses Level 700\\  วิชาเอกเลือกระดับ 700|  6  | |  <btn type='link'>[[64_major_elective|******]]</btn>  | Major Elective Courses Level 700\\  วิชาเอกเลือกระดับ 700|  6  |
Line 259: Line 258:
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
 +
  • start.txt
  • Last modified: 2022/06/24 04:58
  • by curradmin