start

แผนการศึกษา ปริญญาตรี (รหัส 64+)
มคอ. 2

ภาพรวมหลักสูตร

วิชาบังคับ
(Required Courses)
24 หน่วยกิต
• กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person) 15 หน่วยกิต
     - 001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Fundamental English 1)
     - 001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Fundamental English 2)
     - 001201 การอ่านวิเคราะห์ละการเขียนอย่างมีประสิทธิผล (Critical Reading and Effective Writing)
     - 001225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (English in Science and Technology Context)
     - 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ (Information Technology and Modern Life)

     - 201190 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (Critical Thinking, Problem Solving and Science Communication)

     - 140104 การเป็นพลเมือง (Citizenship)
     - 201111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์ (The World of Science)
วิชาเอกบังคับประจำแผน
(Plan-specific Compulsory Courses)

• แผนปกติ (Regular Plan) 3 หน่วยกิต
     - 204491 การค้นคว้าอิสระ 1 (Independent Study 1)
     - 204499 การค้นคว้าอิสระ 2 (Independent Study 2)

• แผนสหกิจศึกษา (Co-operative Education Plan) 7 หน่วยกิต
     - 204496 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
     - 204497 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Seminar in Computer Science)

• แผนก้าวหน้า (Honors Plan) 3 หน่วยกิต
     - 204491 การค้นคว้าอิสระ 1 (Independent Study 1)
     - 204499 การค้นคว้าอิสระ 2 (Independent Study 2)
วิชาแกน
(Core Courses)
24 หน่วยกิต
     - 202101 ชีววิทยาพื้นฐาน 1 (Basic Biology 1)
     - 203103 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry 1)
     - 204111 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Fundamentals of Programming)
     - 206111 แคลคูลัส 1 (Calculus 1)
     - 206112 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)
     - 206183 โครงสร้างวิยุต (Discrete Structure)
     - 207187 ฟิสิกส์ 1 (Physics 1)
     - 208269 สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Statistics for Computer Science)
วิชาเอกบังคับร่วม
(Compulsory Courses)
41 หน่วยกิต
• กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ (Organization Issues and Information System)
     - 204203 เทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Technology)
     - 204306 จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Ethics for Computer Professionals)

• กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ (Technology for Application)
     - 204212 การพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ (Modern Application Development)
     - 204271 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น (Introduction to Artificial Intelligence)

• กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ (Technology and System Methodology)
     - 204321 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)
     - 204361 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
     - 204451 การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม (Algorithm Design and Analysis)
     - 204390 การฝึกงานคอมพิวเตอร์ (Computer Job Training)
     - 204490 การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Research in Computer Science)

• กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ (System of Fundamental Structure)
     - 204114 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น (Introduction to Object-oriented Programming)
     - 204232 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเกณฑ์วิธี (Computer Networks and Protocols)
     - 204252 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Structures and Analysis)
     - 204315 การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม (Organization of Programming Languages)
     - 204341 ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)

• กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Hardware and Computer Architecture)
     - 204231 การจัดระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Organization and Architecture)
วิชาเลือกทั่วไป
(GE Elective Courses)
6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้
     - 050100 การใช้ภาษาไทย (Usage of the Thai Language)
     - 074100 โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (Nutrition for Promotion of Health)
     - 701181 การบัญชีสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี (Accounting for Non-Accountants)
     - 702101 การเงินในชีวิตประจำวัน (Finance for Daily Life)

     - 013110 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life)
     - 176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ (Law and Modern World)
     - 201114 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน (Environmental Science in Today’s World)
     - 703103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Entrepreneurship and Business)
     - 751100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics for Everyday Life)
     - 851103 ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ (Life and Society Through Media)

     - 801100 สถาปัตยกรรมในชีวิตประจำวัน (Architecture in Everyday Life)
     - 951100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน (Modern Life and Animation)
วิชาเอกเลือก
(Major Elective Courses)

• แผนปกติ (Regular Plan) 15 หน่วยกิต
     - เป็นกระบวนวิชาระดับ 300-400 โดยที่อย่างน้อย 9 หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400

• แผนสหกิจศึกษา (Co-operative Education Plan) 12 หน่วยกิต
     - เป็นกระบวนวิชาระดับ 300-400 โดยที่อย่างน้อย 6 หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400

• แผนก้าวหน้า (Honors Plan) 27 หน่วยกิต
     - เป็นกระบวนวิชาระดับ 300-400 โดยที่อย่างน้อย 9 หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400
     - เป็นกระบวนวิชาระดับ 700 12 หน่วยกิต

🔗 รายชื่อวิชาเอกเลือก (Major Elective Courses)
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Courses)
6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี (Free Elective Courses)
     เป็นวิชาที่หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียน นอกเหนือไปจากวิชาเฉพาะ (204XXX) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางวิชาการให้กว้างขวางออกไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลให้ได้มากยิ่งขึ้น
วิชาโท
(Minor Courses)
15 หน่วยกิต
• ต้องการเรียนวิชาโท
     - แผนปกติและแผนสหกิจศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทสาขาใด ๆ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
     - แผนก้าวหน้าสามารถเลือกเรียนวิชาโทสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาการข้อมูล

• ไม่ต้องการเรียนวิชาโท
     - เลือกเรียนวิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400 เพิ่มไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

🔗 รายชื่อวิชาโทที่เปิดสอนจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

• แผนปกติ
     - ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
• แผนสหกิจศึกษา
     - ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
• แผนก้าวหน้า
     - ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

Prerequisite Treeแผนการเรียน

ภาคการศึกษาที่ 118 หน่วย
001101 Fundamental English 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3
140104 Citizenship
การเป็นพลเมือง
3
203103 General Chemistry 1
เคมีทั่วไป 1
3
204111 Fundamentals of Programming
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3
206111 Calculus 1
แคลคูลัส 1
3
206183 Discrete Structure
โครงสร้างวิยุต
3
ภาคการศึกษาที่ 218 หน่วย
001102 Fundamental English 2
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3
202101 Basic Biology 1
ชีววิทยาพื้นฐาน 1
3
204100 Information Technology and Modern Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
3
204114 Introduction to Object-oriented Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
3
206112 Calculus 2
แคลคูลัส 2
3
207187 Physics 1
ฟิสิกส์ 1
3


ภาคการศึกษาที่ 118 หน่วย
001201 Critical Reading and Effective Writing
การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
3
201190 Critical Thinking, Problem Solving and Science Communication
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
3
204203 Computer Science Technology
เทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3
204231 Computer Organization and Architecture
การจัดระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3
204252 Data Structures and Analysis
โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์
3
208269 Statistics for Computer Science
สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3
ภาคการศึกษาที่ 218 หน่วย
001225 English in Science and Technology Context
ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
201111 The World of Science
โลกแห่งวิทยาศาสตร์
3
204212 Modern Application Development
การพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่
3
204232 Computer Networks and Protocols
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเกณฑ์วิธี
3
204271 Introduction to Artificial Intelligence
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
3
****** Minor Course
วิชาโท
3


แผนปกติ (Regular Plan)

ภาคการศึกษาที่ 118 หน่วย
204321 Database Systems
ระบบฐานข้อมูล
3
204341 Operating Systems
ระบบปฏิบัติการ
3
204361 Software Engineering
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3
204451 Algorithm Design and Analysis
การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
3
****** GE Elective Course
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกจาก 3 กลุ่มวิชา)
3
****** Minor Course
วิชาโท
3
ภาคการศึกษาที่ 219 หน่วย
204306 Ethics for Computer Professionals
จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
1
204315 Organization of Programming Languages
การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม
3
204490 Research in Computer Science
การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3
****** Major Elective Courses Level 300 or 400
วิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400
6
****** Minor Course
วิชาโท
3
****** Free Elective Course
วิชาเลือกเสรี
3


ภาคการศึกษาที่ 114 หน่วย
204390 Computer Job Training
การฝึกงานคอมพิวเตอร์
1
204491 Independent Study 1
การค้นคว้าอิสระ 1
1
****** GE Elective Course
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกจาก 3 กลุ่มวิชา)
3
****** Major Elective Courses Level 400
วิชาเอกเลือกระดับ 400
6
****** Minor Course
วิชาโท
3
ภาคการศึกษาที่ 211 หน่วย
204499 Independent Study 2
การค้นคว้าอิสระ 2
2
****** Major Elective Courses Level 400
วิชาเอกเลือกระดับ 400
3
****** Minor Course
วิชาโท
3
****** Free Elective Course
วิชาเลือกเสรี
3


แผนสหกิจศึกษา (Co-operative Education Plan)

ภาคการศึกษาที่ 118 หน่วย
204321 Database Systems
ระบบฐานข้อมูล
3
204341 Operating Systems
ระบบปฏิบัติการ
3
204361 Software Engineering
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3
204451 Algorithm Design and Analysis
การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
3
****** GE Elective Course
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกจาก 3 กลุ่มวิชา)
3
****** Minor Course
วิชาโท
3
ภาคการศึกษาที่ 219 หน่วย
204306 Ethics for Computer Professionals
จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
1
204315 Organization of Programming Languages
การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม
3
204490 Research in Computer Science
การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3
****** Major Elective Courses Level 300 or 400
วิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400
3
****** Minor Course
วิชาโท
6
****** Free Elective Course
วิชาเลือกเสรี
3


ภาคการศึกษาที่ 17 หน่วย
204390 Computer Job Training
การฝึกงานคอมพิวเตอร์
1
204496 Cooperative Education
สหกิจศึกษา
6
ภาคการศึกษาที่ 219 หน่วย
204497 Seminar in Computer Science
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
1
****** GE Elective Course
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกจาก 3 กลุ่มวิชา)
3
****** Major Elective Courses Level 300 or 400
วิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400
3
****** Major Elective Courses Level 400
วิชาเอกเลือกระดับ 400
6
****** Minor Course
วิชาโท
3
****** Free Elective Course
วิชาเลือกเสรี
3


แผนก้าวหน้า (Honors Plan)

ภาคการศึกษาที่ 118 หน่วย
204321 Database Systems
ระบบฐานข้อมูล
3
204341 Operating Systems
ระบบปฏิบัติการ
3
204361 Software Engineering
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3
204451 Algorithm Design and Analysis
การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
3
****** GE Elective Course
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกจาก 3 กลุ่มวิชา)
3
****** Minor Course
วิชาโท
3
ภาคการศึกษาที่ 219 หน่วย
204306 Ethics for Computer Professionals
จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
1
204315 Organization of Programming Languages
การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม
3
204490 Research in Computer Science
การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3
****** Major Elective Courses Level 300 or 400
วิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400
6
****** Minor Course
วิชาโท
3
****** Free Elective Course
วิชาเลือกเสรี
3


ภาคการศึกษาที่ 120 หน่วย
204390 Computer Job Training
การฝึกงานคอมพิวเตอร์
1
204491 Independent Study 1
การค้นคว้าอิสระ 1
1
****** GE Elective Course
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกจาก 3 กลุ่มวิชา)
3
****** Major Elective Courses Level 400
วิชาเอกเลือกระดับ 400
6
****** Major Elective Courses Level 700
วิชาเอกเลือกระดับ 700
6
****** Minor Course
วิชาโท
3
ภาคการศึกษาที่ 217 หน่วย
204499 Independent Study 2
การค้นคว้าอิสระ 2
2
****** Major Elective Courses Level 400
วิชาเอกเลือกระดับ 400
3
****** Major Elective Courses Level 700
วิชาเอกเลือกระดับ 700
6
****** Minor Course
วิชาโท
3
****** Free Elective Course
วิชาเลือกเสรี
3
  • start.txt
  • Last modified: 2023/10/02 20:34
  • by kittipitch_k