64_major_elective

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
64_major_elective [2022/06/23 20:39]
curradmin
64_major_elective [2022/06/23 20:55] (current)
curradmin
Line 9: Line 9:
 |<100% 10% 80% 10%>| |<100% 10% 80% 10%>|
 |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**รหัส**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**ชื่อวิชา**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**หน่วยกิต**</color>  | |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**รหัส**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**ชื่อวิชา**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**หน่วยกิต**</color>  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204311 Mobile Application Development Frameworks' content='Prereq: 204114 or 204211 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ ลักษณะเฉพาะของโมบายแอปพลิเคชัน วิวัฒนาการของโมบายแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์ค เครื่องมือสำหรับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน โมบายแอปพลิชันเฟรมเวิร์คและลำดับการควบคุม การวิเคราะห์ความต้องการโมบายแอปพลิเคชัน การสร้างโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้เฟรมเวิร์ค วิธีการทดสอบโมบายแอปพลิเคชัน การนำไปใช้และการบำรุงรักษา'><btn type='link'>__204311__</btn></popover>  |Mobile Application Development Frameworks\\ เฟรมเวิร์คการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204311 Mobile Application Development Frameworks' content='Prereq: 204114 or 204211 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ ลักษณะเฉพาะของโมบายแอปพลิเคชัน วิวัฒนาการของโมบายแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์ค เครื่องมือสำหรับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน โมบายแอปพลิชันเฟรมเวิร์คและลำดับการควบคุม การวิเคราะห์ความต้องการโมบายแอปพลิเคชัน การสร้างโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้เฟรมเวิร์ค วิธีการทดสอบโมบายแอปพลิเคชัน การนำไปใช้และการบำรุงรักษา'><btn type='link'>__204311__</btn></popover>  |Mobile Application Development Frameworks\\ เฟรมเวิร์คการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204312 Simulation and Experience Reality Design' content='Prereq: 204113 or 204114 or 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ แนวคิดพื้นฐานของการจำลองและประสบการณ์เสมือนจริง แนะนำระบบโต้ตอบจำลองสามมิติ การสร้างต้นแบบโลกของความเป็นจริงเสมือน การสร้างต้นแบบวัตถุแบบความเป็นจริงเสริม กรณีศึกษาและการสาธิต อนาคตของการประยุกต์การจำลองและประสบการณ์เสมือนจริง'><btn type='link'>__204312__</btn></popover>  |Simulation and Experience Reality Design\\ การออกแบบการจำลองและประสบการณ์เสมือนจริง  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204312 Simulation and Experience Reality Design' content='Prereq: 204113 or 204114 or 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ แนวคิดพื้นฐานของการจำลองและประสบการณ์เสมือนจริง แนะนำระบบโต้ตอบจำลองสามมิติ การสร้างต้นแบบโลกของความเป็นจริงเสมือน การสร้างต้นแบบวัตถุแบบความเป็นจริงเสริม กรณีศึกษาและการสาธิต อนาคตของการประยุกต์การจำลองและประสบการณ์เสมือนจริง'><btn type='link'>__204312__</btn></popover>  |Simulation and Experience Reality Design\\ การออกแบบการจำลองและประสบการณ์เสมือนจริง  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204325 System Analysis and Design' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204212 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดของระบบและการจัดการโครงการ วัฏจักรการพัฒนาระบบและการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์ความต้องการด้วยเทคนิคยูสเคส การสร้างแบบจำลองความต้องการ การออกแบบระบบ และการทำให้ระบบสำเร็จและการทำเอกสาร'><btn type='link'>__204325__</btn></popover>  |System Analysis and Design\\ การวิเคราะห์ระบบงานและการออกแบบงาน  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204325 System Analysis and Design' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204212 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดของระบบและการจัดการโครงการ วัฏจักรการพัฒนาระบบและการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์ความต้องการด้วยเทคนิคยูสเคส การสร้างแบบจำลองความต้องการ การออกแบบระบบ และการทำให้ระบบสำเร็จและการทำเอกสาร'><btn type='link'>__204325__</btn></popover>  |System Analysis and Design\\ การวิเคราะห์ระบบงานและการออกแบบงาน  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204333 Web Application Architecture' content='Prereq: 204211 or 204212 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ สถาปัตยกรรมเว็บ รูปแบบต่าง ๆ ของสถาปัตยกรรม ฐานข้อมูลและการเก็บข้อมูล ภาวะปรับขนาดได้ ระบบแบบพร้อมใช้งานสูง การกระจายงานและการเก็บแคช คิวข้อความ การประมวลผลข้อมูลแบบสตรีม'><btn type='link'>__204333__</btn></popover>  |Web Application Architecture\\ สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204333 Web Application Architecture' content='Prereq: 204211 or 204212 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ สถาปัตยกรรมเว็บ รูปแบบต่าง ๆ ของสถาปัตยกรรม ฐานข้อมูลและการเก็บข้อมูล ภาวะปรับขนาดได้ ระบบแบบพร้อมใช้งานสูง การกระจายงานและการเก็บแคช คิวข้อความ การประมวลผลข้อมูลแบบสตรีม'><btn type='link'>__204333__</btn></popover>  |Web Application Architecture\\ สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204335 Microcontroller and Internet of Things' content='Prereq: 204113 or 204114 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219 or 229223\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ แนะนำเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น การนำเข้าและส่งออกแบบดิจิทัล การนำเข้าและส่งออกแบบอะแนล็อก ทรานซิสเตอร์และมอเตอร์ขับเคลื่อน ส่วนต่อประสานของการติดต่อสื่อสาร การต่อประสานกับจอภาพ การต่อประสานระหว่างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง'><btn type='link'>__204335__</btn></popover>  |Microcontroller and Internet of Things\\ ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204335 Microcontroller and Internet of Things' content='Prereq: 204113 or 204114 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219 or 229223\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ แนะนำเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น การนำเข้าและส่งออกแบบดิจิทัล การนำเข้าและส่งออกแบบอะแนล็อก ทรานซิสเตอร์และมอเตอร์ขับเคลื่อน ส่วนต่อประสานของการติดต่อสื่อสาร การต่อประสานกับจอภาพ การต่อประสานระหว่างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง'><btn type='link'>__204335__</btn></popover>  |Microcontroller and Internet of Things\\ ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204355 Competitive Programming' content='Prereq: 204251 or 204252\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ บทนำเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง ชุดปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ชุดปัญหาด้านกำหนดการพลวัต ชุดปัญหาด้านเกมเชิงการจัด ชุดปัญหาด้านกราฟ ชุดปัญหาด้านเครือข่ายการไหล ชุดปัญหาด้านสายอักขระ  ชุดปัญหาด้านเรขาคณิต'><btn type='link'>__204355__</btn></popover>  |Competitive Programming\\ การเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204355 Competitive Programming' content='Prereq: 204251 or 204252\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ บทนำเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง ชุดปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ชุดปัญหาด้านกำหนดการพลวัต ชุดปัญหาด้านเกมเชิงการจัด ชุดปัญหาด้านกราฟ ชุดปัญหาด้านเครือข่ายการไหล ชุดปัญหาด้านสายอักขระ  ชุดปัญหาด้านเรขาคณิต'><btn type='link'>__204355__</btn></popover>  |Competitive Programming\\ การเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204362 Object-oriented Design' content='Prereq: 204211 or 204212 or 204321 or 204361\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดเชิงวัตถุ วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การรวบรวมความต้องการ แนวคิดการสร้างแบบจำลอง แผนภาพการไหลของธุรกิจ แบบจำลองยูสเคส ข้อกำหนดยูสเคส แผนภาพการปฏิสัมพันธ์ของวัตถุตามกรอบงานเอ็มวีซี การสกัดคลาส การออกแบบฐานข้อมูล การทดสอบเชิงวัตถุ และการนำซอฟต์แวร์ขึ้นใช้งาน'><btn type='link'>__204362__</btn></popover>  |Object-oriented Design\\ การออกแบบเชิงวัตถุ  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204362 Object-oriented Design' content='Prereq: 204211 or 204212 or 204321 or 204361\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดเชิงวัตถุ วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การรวบรวมความต้องการ แนวคิดการสร้างแบบจำลอง แผนภาพการไหลของธุรกิจ แบบจำลองยูสเคส ข้อกำหนดยูสเคส แผนภาพการปฏิสัมพันธ์ของวัตถุตามกรอบงานเอ็มวีซี การสกัดคลาส การออกแบบฐานข้อมูล การทดสอบเชิงวัตถุ และการนำซอฟต์แวร์ขึ้นใช้งาน'><btn type='link'>__204362__</btn></popover>  |Object-oriented Design\\ การออกแบบเชิงวัตถุ  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204363 Software Modeling and Requirements' content='Prereq: 204211 or 204212\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การสร้างตัวแบบระบบและการพัฒนา วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภาษาสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์ การติดตามและการวางแผนโครงการซอฟต์แวร์เครื่องมือวิศวกรรมซอฟต์แวร์การเก็บรวบรวมความต้องการ การวิเคราะห์ความต้องการ การระบุข้อกำหนดความต้องการและการจัดทำเอกสารความต้องการ การตรวจสอบความต้องการ การแปลงความต้องการเป็นการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม'><btn type='link'>__204363__</btn></popover>  |Software Modeling and Requirements\\ ความต้องการและการสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204363 Software Modeling and Requirements' content='Prereq: 204211 or 204212\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การสร้างตัวแบบระบบและการพัฒนา วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภาษาสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์ การติดตามและการวางแผนโครงการซอฟต์แวร์เครื่องมือวิศวกรรมซอฟต์แวร์การเก็บรวบรวมความต้องการ การวิเคราะห์ความต้องการ การระบุข้อกำหนดความต้องการและการจัดทำเอกสารความต้องการ การตรวจสอบความต้องการ การแปลงความต้องการเป็นการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม'><btn type='link'>__204363__</btn></popover>  |Software Modeling and Requirements\\ ความต้องการและการสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204364 Software Design and Implementation' content='Prereq: 204211 or 204212\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดการออกแบบ กลยุทธ์การออกแบบ การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ การออกแบบอย่างละเอียด สัญกรณ์การออกแบบและเครื่องมือสนับสนุน การสร้างโปรแกรม การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ มาตรฐานคุณภาพซอฟต์แวร์และกระบวนการ'><btn type='link'>__204364__</btn></popover>  |Software Design and Implementation\\ การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204364 Software Design and Implementation' content='Prereq: 204211 or 204212\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดการออกแบบ กลยุทธ์การออกแบบ การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ การออกแบบอย่างละเอียด สัญกรณ์การออกแบบและเครื่องมือสนับสนุน การสร้างโปรแกรม การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ มาตรฐานคุณภาพซอฟต์แวร์และกระบวนการ'><btn type='link'>__204364__</btn></popover>  |Software Design and Implementation\\ การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204365 Human-computer Interaction' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204212 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ภาพรวมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ความสามารถและพฤติกรรมของมนุษย์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลเข้าและออก แบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การใช้งานได้ของระบบเชิงโต้ตอบ เทคนิคและเทคโนโลยีส่วนต่อประสาน กระบวนการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ เทคนิคการประเมินผล'><btn type='link'>__204365__</btn></popover>  |Human-computer Interaction\\ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204365 Human-computer Interaction' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204212 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ภาพรวมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ความสามารถและพฤติกรรมของมนุษย์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลเข้าและออก แบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การใช้งานได้ของระบบเชิงโต้ตอบ เทคนิคและเทคโนโลยีส่วนต่อประสาน กระบวนการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ เทคนิคการประเมินผล'><btn type='link'>__204365__</btn></popover>  |Human-computer Interaction\\ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204381 Numerical Computation and Software' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219 or 229223; and 206112\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำสู่การคำนวณเชิงตัวเลข ระบบสมการเชิงเส้นและการสร้างชุดคำสั่ง การประมาณค่าฟังก์ชั่นแบบอินเทอร์โปเลทและการสร้างชุดคำสั่ง กฎการคำนวณควอดเดรเจอร์เชิงตัวเลขและการสร้างชุดคำสั่ง การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขและการสร้างชุดคำสั่ง การประมาณค่าฟังก์ชันแบบเชิงเส้นโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและการสร้างชุดคำสั่ง การหาคำตอบของสมการไม่เชิงเส้นและการสร้างชุดคำสั่ง'><btn type='link'>__204381__</btn></popover>  |Numerical Computation and Software\\ การคำนวณเชิงตัวเลขและซอฟต์แวร์  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204381 Numerical Computation and Software' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219 or 229223; and 206112\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำสู่การคำนวณเชิงตัวเลข ระบบสมการเชิงเส้นและการสร้างชุดคำสั่ง การประมาณค่าฟังก์ชั่นแบบอินเทอร์โปเลทและการสร้างชุดคำสั่ง กฎการคำนวณควอดเดรเจอร์เชิงตัวเลขและการสร้างชุดคำสั่ง การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขและการสร้างชุดคำสั่ง การประมาณค่าฟังก์ชันแบบเชิงเส้นโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและการสร้างชุดคำสั่ง การหาคำตอบของสมการไม่เชิงเส้นและการสร้างชุดคำสั่ง'><btn type='link'>__204381__</btn></popover>  |Numerical Computation and Software\\ การคำนวณเชิงตัวเลขและซอฟต์แวร์  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204382 Computer Graphics' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219; and 206112\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนะนำคอมพิวเตอร์กราฟิก อุปกรณ์การแสดงผล เทคนิคการสร้างภาพเรขาคณิต หน้าต่างและวิวพอร์ต การแปลง การระบาย หน้าต่างและการตัดรูปในกรอบ ส่วนของภาพ เส้นโค้ง แนะนำรูปสามมิติ การแปลงในสามมิติ การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก'><btn type='link'>__204382__</btn></popover>  |Computer Graphics\\ คอมพิวเตอร์กราฟิก  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204382 Computer Graphics' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219; and 206112\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนะนำคอมพิวเตอร์กราฟิก อุปกรณ์การแสดงผล เทคนิคการสร้างภาพเรขาคณิต หน้าต่างและวิวพอร์ต การแปลง การระบาย หน้าต่างและการตัดรูปในกรอบ ส่วนของภาพ เส้นโค้ง แนะนำรูปสามมิติ การแปลงในสามมิติ การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก'><btn type='link'>__204382__</btn></popover>  |Computer Graphics\\ คอมพิวเตอร์กราฟิก  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204383 Image Processing' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219 or 229223; and 206112\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การมองเห็นภาพ การแสวงหาภาพ การเก็บตัวอย่างภาพและควอนติเซชัน การแปลงภาพ การแทนภาพ การปรับปรุงภาพให้ดีขึ้น การแบ่งย่อยภาพ การสร้างภาพขึ้นมาใหม่ การบีบอัดข้อมูลภาพ'><btn type='link'>__204383__</btn></popover>  |Image Processing\\ การประมวลผลภาพ  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204383 Image Processing' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219 or 229223; and 206112\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การมองเห็นภาพ การแสวงหาภาพ การเก็บตัวอย่างภาพและควอนติเซชัน การแปลงภาพ การแทนภาพ การปรับปรุงภาพให้ดีขึ้น การแบ่งย่อยภาพ การสร้างภาพขึ้นมาใหม่ การบีบอัดข้อมูลภาพ'><btn type='link'>__204383__</btn></popover>  |Image Processing\\ การประมวลผลภาพ  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='206325 Linear Algebra' content='Prereq: 206112 or 206203 or 206261\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะและการประยุกต์ ปริภูมิผลคูณภายใน'><btn type='link'>__206325__</btn></popover>  |Linear Algebra\\ พีชคณิตเชิงเส้น  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='206325 Linear Algebra' content='Prereq: 206112 or 206203 or 206261\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะและการประยุกต์ ปริภูมิผลคูณภายใน'><btn type='link'>__206325__</btn></popover>  |Linear Algebra\\ พีชคณิตเชิงเส้น  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='206336 Real analysis 1' content='Prereq: 206217\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ จำนวนจริง ลำดับและอนุกรมของจำนวน ลิมิตและภาวะต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์'><btn type='link'>__206336__</btn></popover>  |Real analysis 1\\ การวิเคราะห์เชิงจริง 1  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='206336 Real analysis 1' content='Prereq: 206217\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ จำนวนจริง ลำดับและอนุกรมของจำนวน ลิมิตและภาวะต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์'><btn type='link'>__206336__</btn></popover>  |Real analysis 1\\ การวิเคราะห์เชิงจริง 1  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='206370 Probability 1' content='Prereq: 206112 or 206203 or 206261\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ รากฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวังและโมเมนต์ของตัวแปรสุ่ม การประมาณตัวแปรสุ่ม'><btn type='link'>__206370__</btn></popover>  |Probability 1\\ ความน่าจะเป็น 1  |  3  |+|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='206370 Probability 1' content='Prereq: 206112 or 206203 or 206261\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ รากฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวังและโมเมนต์ของตัวแปรสุ่ม การประมาณตัวแปรสุ่ม'><btn type='link'>__206370__</btn></popover>  |Probability 1\\ ความน่าจะเป็น 1  |  3  |
 </datatables> </datatables>
 </WRAP> </WRAP>
Line 33: Line 33:
 |<100% 10% 80% 10%>| |<100% 10% 80% 10%>|
 |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**รหัส**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**ชื่อวิชา**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**หน่วยกิต**</color>  | |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**รหัส**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**ชื่อวิชา**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**หน่วยกิต**</color>  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204422 Data Warehousing' content='Prereq: 204222 or 204320 or 204321 or 229323\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ คลังข้อมูลเบื้องต้น สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูล กระบวนการสกัด การทำความสะอาด การแปลง และการบรรจุข้อมูล การสร้างตัวแบบข้อมูลแบบหลายมิติ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (โอแล็ป) การวิเคราะห์คลังข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล การจัดการเมตาดาตาของคลัง การจัดการการเปลี่ยนแปลงของคลังข้อมูล การบูรณาการสารสนเทศ การประยุกต์คลังข้อมูลและการพัฒนา'><btn type='link'>__204422__</btn></popover>  |Data Warehousing\\ คลังข้อมูล  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204422 Data Warehousing' content='Prereq: 204222 or 204320 or 204321 or 229323\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ คลังข้อมูลเบื้องต้น สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูล กระบวนการสกัด การทำความสะอาด การแปลง และการบรรจุข้อมูล การสร้างตัวแบบข้อมูลแบบหลายมิติ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (โอแล็ป) การวิเคราะห์คลังข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล การจัดการเมตาดาตาของคลัง การจัดการการเปลี่ยนแปลงของคลังข้อมูล การบูรณาการสารสนเทศ การประยุกต์คลังข้อมูลและการพัฒนา'><btn type='link'>__204422__</btn></popover>  |Data Warehousing\\ คลังข้อมูล  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204423 Data Mining' content='Prereq: 204251 or 204271; and 208150 or 208263 or 208264 or 208269\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดพื้นฐานของการทำเหมืองข้อมูล เครื่องมือพื้นฐานและการประมวลผลข้อมูลก่อน การจำแนกข้อมูล การทำเหมืองสำหรับตัวแบบและความสัมพันธ์ และการจัดกลุ่มข้อมูล'><btn type='link'>__204423__</btn></popover>  |Data Mining\\ การทำเหมืองข้อมูล  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204423 Data Mining' content='Prereq: 204251 or 204271; and 208150 or 208263 or 208264 or 208269\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดพื้นฐานของการทำเหมืองข้อมูล เครื่องมือพื้นฐานและการประมวลผลข้อมูลก่อน การจำแนกข้อมูล การทำเหมืองสำหรับตัวแบบและความสัมพันธ์ และการจัดกลุ่มข้อมูล'><btn type='link'>__204423__</btn></popover>  |Data Mining\\ การทำเหมืองข้อมูล  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204424 Ontology Design and Development' content='Prereq: 204222 or 204320 or 204321\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดออนโทโลยี เอกสารเว็บแบบมีโครงสร้าง การกำหนดเค้าร่างทรัพยากรเว็บ ภาษาออนโทโลยีเว็บ วิศวกรรมออนโทโลยี โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ออนโทโลยี การสอบถามเว็บเชิงความหมาย ตรรกะและกฎการอนุมาน'><btn type='link'>__204424__</btn></popover>  |Ontology Design and Development\\ การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204424 Ontology Design and Development' content='Prereq: 204222 or 204320 or 204321\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดออนโทโลยี เอกสารเว็บแบบมีโครงสร้าง การกำหนดเค้าร่างทรัพยากรเว็บ ภาษาออนโทโลยีเว็บ วิศวกรรมออนโทโลยี โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ออนโทโลยี การสอบถามเว็บเชิงความหมาย ตรรกะและกฎการอนุมาน'><btn type='link'>__204424__</btn></popover>  |Ontology Design and Development\\ การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204425 Management Information System' content='Prereq: 204320 or 204321 or 204325 or 204361 or 204362\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนะนำระบบสารสนเทศและโมเดลธุรกิจ ระบบประมวลผลรายการธุรกิจ ระบบสารสนเทศการจัดการและธุรกิจอัจฉริยะ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศผู้บริหาร และระบบผู้เชี่ยวชาญและปัญญาประดิษฐ์'><btn type='link'>__204425__</btn></popover>  |Management Information System\\ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204425 Management Information System' content='Prereq: 204320 or 204321 or 204325 or 204361 or 204362\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนะนำระบบสารสนเทศและโมเดลธุรกิจ ระบบประมวลผลรายการธุรกิจ ระบบสารสนเทศการจัดการและธุรกิจอัจฉริยะ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศผู้บริหาร และระบบผู้เชี่ยวชาญและปัญญาประดิษฐ์'><btn type='link'>__204425__</btn></popover>  |Management Information System\\ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204426 Data Engineering' content='Prereq: 204320 or 204321 or 229323\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ ภาพรวมของวิศวกรรมข้อมูล การแปลงข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การบูรณาการข้อมูล การตรวจวินิจฉัยข้อมูลและการมองภาพข้อมูล การประมวลผลคุณลักษณะ คุณภาพข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ ประเด็นท้าทายในด้านวิศวกรรมข้อมูล'><btn type='link'>__204426__</btn></popover>  |Data Engineering\\ วิศวกรรมข้อมูล  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204426 Data Engineering' content='Prereq: 204320 or 204321 or 229323\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ ภาพรวมของวิศวกรรมข้อมูล การแปลงข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การบูรณาการข้อมูล การตรวจวินิจฉัยข้อมูลและการมองภาพข้อมูล การประมวลผลคุณลักษณะ คุณภาพข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ ประเด็นท้าทายในด้านวิศวกรรมข้อมูล'><btn type='link'>__204426__</btn></popover>  |Data Engineering\\ วิศวกรรมข้อมูล  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204432 Computer Network Design and Management' content='Prereq: 204232\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แนวคิดการจัดสรรเส้นทางและการส่งต่อแพ็กเกต แลนและสวิตชิง การจัดสรรเส้นทางแบบคงที่ การจัดสรรเส้นทางแบบเปลี่ยนแปลงได้ และเน็ตเวิร์คแอดเดรสทรานสเลชัน และการจัดการเครือข่าย'><btn type='link'>__204432__</btn></popover>  |Computer Network Design and Management\\ การออกแบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204432 Computer Network Design and Management' content='Prereq: 204232\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แนวคิดการจัดสรรเส้นทางและการส่งต่อแพ็กเกต แลนและสวิตชิง การจัดสรรเส้นทางแบบคงที่ การจัดสรรเส้นทางแบบเปลี่ยนแปลงได้ และเน็ตเวิร์คแอดเดรสทรานสเลชัน และการจัดการเครือข่าย'><btn type='link'>__204432__</btn></popover>  |Computer Network Design and Management\\ การออกแบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204435 Parallel Processing' content='Prereq: 204341\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดของการประมวลผลแบบขนาน  ระบบหน่วยความจำของการประมวลผลแบบขนาน การจัดการหน่วยความจำของการประมวลผลแบบขนาน หลักการประมวลผลแบบไปป์ไลนิงและการประมวลผลเวคเตอร์ โครงสร้างและขั้นตอนวิธีของหน่วยประมวลผลแบบอาเรย์ สถาปัตยกรรมแบบมัลติโพรเซสเซอร์และการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์แบบกระแสข้อมูลและการคำนวณด้วยวงจรรวมความจุสูงมาก (วีแอลเอสไอ) และตัวอย่างของระบบแบบมัลติโพรเซสเซอร์'><btn type='link'>__204435__</btn></popover>  |Parallel Processing\\ การประมวลผลแบบขนาน  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204435 Parallel Processing' content='Prereq: 204341\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดของการประมวลผลแบบขนาน  ระบบหน่วยความจำของการประมวลผลแบบขนาน การจัดการหน่วยความจำของการประมวลผลแบบขนาน หลักการประมวลผลแบบไปป์ไลนิงและการประมวลผลเวคเตอร์ โครงสร้างและขั้นตอนวิธีของหน่วยประมวลผลแบบอาเรย์ สถาปัตยกรรมแบบมัลติโพรเซสเซอร์และการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์แบบกระแสข้อมูลและการคำนวณด้วยวงจรรวมความจุสูงมาก (วีแอลเอสไอ) และตัวอย่างของระบบแบบมัลติโพรเซสเซอร์'><btn type='link'>__204435__</btn></popover>  |Parallel Processing\\ การประมวลผลแบบขนาน  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204441 Concurrent Programming and Distributed System' content='Prereq: 204341\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ภาพรวมของการเขียนโปรแกรมแบบทำงานหลายอย่างพร้อมกัน แบบจำลองของภาวะพร้อมกัน โปรแกรมแบบทำงานหลายอย่างพร้อมกันโดยการใช้หน่วยความจำร่วมกัน โปรแกรมแบบทำงานหลายอย่างพร้อมกันโดยการส่งข้อมูล เวลาและสถานะส่วนกลาง รายการและการควบคุมภาวะพร้อมกัน ภาพรวมของระบบกระจาย ภาวะพร้อมกันในระบบกระจาย และตัวอย่าง'><btn type='link'>__204441__</btn></popover>  |Concurrent Programming and Distributed System\\ การเขียนโปรแกรมแบบทำงานหลายอย่างพร้อมกันและระบบกระจาย  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204441 Concurrent Programming and Distributed System' content='Prereq: 204341\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ภาพรวมของการเขียนโปรแกรมแบบทำงานหลายอย่างพร้อมกัน แบบจำลองของภาวะพร้อมกัน โปรแกรมแบบทำงานหลายอย่างพร้อมกันโดยการใช้หน่วยความจำร่วมกัน โปรแกรมแบบทำงานหลายอย่างพร้อมกันโดยการส่งข้อมูล เวลาและสถานะส่วนกลาง รายการและการควบคุมภาวะพร้อมกัน ภาพรวมของระบบกระจาย ภาวะพร้อมกันในระบบกระจาย และตัวอย่าง'><btn type='link'>__204441__</btn></popover>  |Concurrent Programming and Distributed System\\ การเขียนโปรแกรมแบบทำงานหลายอย่างพร้อมกันและระบบกระจาย  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204442 Compiler Construction' content='Prereq: 204315\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำของตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์คำศัพท์ ตารางสัญลักษณ์ การวิเคราะห์วากยสัมพันธ์ การก่อเกิดรหัสระหว่างกลาง การวิเคราะห์ความหมาย สภาพแวดล้อมรันไทม์ และการก่อกำเนิดรหัสและการเพิ่มประสิทธิภาพ'><btn type='link'>__204442__</btn></popover>  |Compiler Construction\\ การสร้างคอมไพเลอร์  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204442 Compiler Construction' content='Prereq: 204315\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำของตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์คำศัพท์ ตารางสัญลักษณ์ การวิเคราะห์วากยสัมพันธ์ การก่อเกิดรหัสระหว่างกลาง การวิเคราะห์ความหมาย สภาพแวดล้อมรันไทม์ และการก่อกำเนิดรหัสและการเพิ่มประสิทธิภาพ'><btn type='link'>__204442__</btn></popover>  |Compiler Construction\\ การสร้างคอมไพเลอร์  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204443 Computer System Security' content='Prereq: 204341\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ภาพรวมของระบบความปลอดภัย การพิจารณาการจัดการความปลอดภัย การวิเคราะห์ภัยคุกคามและการจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัย การเข้ารหัสและการถอดรหัสเบื้องต้น การประยุกต์เทคโนโลยีความปลอดภัย ข้อกฎหมายและจริยธรรมด้านความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์'><btn type='link'>__204443__</btn></popover>  |Computer System Security\\ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204443 Computer System Security' content='Prereq: 204341\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ภาพรวมของระบบความปลอดภัย การพิจารณาการจัดการความปลอดภัย การวิเคราะห์ภัยคุกคามและการจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัย การเข้ารหัสและการถอดรหัสเบื้องต้น การประยุกต์เทคโนโลยีความปลอดภัย ข้อกฎหมายและจริยธรรมด้านความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์'><btn type='link'>__204443__</btn></popover>  |Computer System Security\\ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204452 Theory of Computation' content='Prereq: 204251 or 204252; and 206183 or 206281\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การแยกประเภทปัญหาตามความยากของการคำนวณปัญหาที่มีความยากต่างกัน ทฤษฎีออโตเมตา ทฤษฎีการคำนวณได้และการลดทอน ทฤษฎีความซับซ้อน'><btn type='link'>__204452__</btn></popover>  |Theory of Computation\\ ทฤษฎีการคำนวณ  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204452 Theory of Computation' content='Prereq: 204251 or 204252; and 206183 or 206281\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การแยกประเภทปัญหาตามความยากของการคำนวณปัญหาที่มีความยากต่างกัน ทฤษฎีออโตเมตา ทฤษฎีการคำนวณได้และการลดทอน ทฤษฎีความซับซ้อน'><btn type='link'>__204452__</btn></popover>  |Theory of Computation\\ ทฤษฎีการคำนวณ  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204453 Pattern Recognition' content='Prereq: 204251 or 204271; and 208150 or 208263 or 208264 or 208269\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ ภาพรวมของการรู้จำแบบ การแทนแบบ ขั้นตอนวิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด ตัวจำแนกเบส์ ต้นไม้การตัดสินใจ โครงข่ายประสาทและเครื่องกลเวกเตอร์สนับสนุน ปัญหาชั้นข้อมูลอสมดุล'><btn type='link'>__204453__</btn></popover>  |Pattern Recognition\\ การรู้จำแบบ  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204453 Pattern Recognition' content='Prereq: 204251 or 204271; and 208150 or 208263 or 208264 or 208269\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ ภาพรวมของการรู้จำแบบ การแทนแบบ ขั้นตอนวิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด ตัวจำแนกเบส์ ต้นไม้การตัดสินใจ โครงข่ายประสาทและเครื่องกลเวกเตอร์สนับสนุน ปัญหาชั้นข้อมูลอสมดุล'><btn type='link'>__204453__</btn></popover>  |Pattern Recognition\\ การรู้จำแบบ  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204454 Combinatorial Optimization Algorithms and Programming' content='Prereq: 204451\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ บทนำ ต้นไม้และเส้นทาง ปัญหาตำแหน่ง ปัญหาลำดับย่อย การกำหนดและการจับคู่ เครือข่ายการไหล เซตเสถียรและการทาสี การประยุกต์ใช้เพิ่มเติม'><btn type='link'>__204454__</btn></popover>  |Combinatorial Optimization Algorithms and Programming\\ อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงการจัด  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204454 Combinatorial Optimization Algorithms and Programming' content='Prereq: 204451\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ บทนำ ต้นไม้และเส้นทาง ปัญหาตำแหน่ง ปัญหาลำดับย่อย การกำหนดและการจับคู่ เครือข่ายการไหล เซตเสถียรและการทาสี การประยุกต์ใช้เพิ่มเติม'><btn type='link'>__204454__</btn></popover>  |Combinatorial Optimization Algorithms and Programming\\ อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงการจัด  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204456 Machine Learning' content='Prereq: 204251 or 204271; and 206112; and 208150 or 208263 or 208264 or 208269\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การวิเคราะห์ที่ไม่ขึ้นกับขั้นตอนวิธี การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน และการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง'><btn type='link'>__204456__</btn></popover>  |Machine Learning\\ การเรียนรู้ของเครื่อง  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204456 Machine Learning' content='Prereq: 204251 or 204271; and 206112; and 208150 or 208263 or 208264 or 208269\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การวิเคราะห์ที่ไม่ขึ้นกับขั้นตอนวิธี การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน และการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง'><btn type='link'>__204456__</btn></popover>  |Machine Learning\\ การเรียนรู้ของเครื่อง  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204471 Artificial Intelligence' content='Prereq: 204251 or 204271; and 206183 or 206281\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ระเบียบวิธีการแก้ปัญหา การแทนความรู้ ระบบผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ในระบบปัญญาประดิษฐ์ และภาษาทางปัญญาประดิษฐ์'><btn type='link'>__204471__</btn></popover>  |Artificial Intelligence\\ ปัญญาประดิษฐ์  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204471 Artificial Intelligence' content='Prereq: 204251 or 204271; and 206183 or 206281\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ระเบียบวิธีการแก้ปัญหา การแทนความรู้ ระบบผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ในระบบปัญญาประดิษฐ์ และภาษาทางปัญญาประดิษฐ์'><btn type='link'>__204471__</btn></popover>  |Artificial Intelligence\\ ปัญญาประดิษฐ์  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204481 Mathematical Programming and Software' content='Prereq: 204381 or 206355\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดของกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ พื้นฐานพีชคณิตเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้น กำหนดการจำนวนเต็ม การวิเคราะห์ความอ่อนไหว กำหนดการไม่เชิงเส้น และทฤษฎีเกม'><btn type='link'>__204481__</btn></popover>  |Mathematical Programming and Software\\ กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์และซอฟต์แวร์  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204481 Mathematical Programming and Software' content='Prereq: 204381 or 206355\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดของกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ พื้นฐานพีชคณิตเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้น กำหนดการจำนวนเต็ม การวิเคราะห์ความอ่อนไหว กำหนดการไม่เชิงเส้น และทฤษฎีเกม'><btn type='link'>__204481__</btn></popover>  |Mathematical Programming and Software\\ กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์และซอฟต์แวร์  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204482 Simulation and Modelling' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219 or 229223; and 206112; and 208250 or 208263 or 208264 or 208269\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำเกี่ยวกับการจำลองแบบปัญหา เทคนิคทางสถิติสำหรับการจำลองแบบปัญหา การจำลองแบบปัญหาแบบต่อเนื่อง การจำลองแบบปัญหาแบบไม่ต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้ในการจำลองแบบปัญหา ระเบียบวิธีการจำลองแบบปัญหา การประยุกต์ใช้งานแบบจำลอง'><btn type='link'>__204482__</btn></popover>  |Simulation and Modelling\\ การจำลองแบบปัญหาและแบบจำลอง  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204482 Simulation and Modelling' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219 or 229223; and 206112; and 208250 or 208263 or 208264 or 208269\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำเกี่ยวกับการจำลองแบบปัญหา เทคนิคทางสถิติสำหรับการจำลองแบบปัญหา การจำลองแบบปัญหาแบบต่อเนื่อง การจำลองแบบปัญหาแบบไม่ต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้ในการจำลองแบบปัญหา ระเบียบวิธีการจำลองแบบปัญหา การประยุกต์ใช้งานแบบจำลอง'><btn type='link'>__204482__</btn></popover>  |Simulation and Modelling\\ การจำลองแบบปัญหาและแบบจำลอง  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204483 Computer Vision' content='Prereq: 204382 or 204383\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำและความสัมพันธ์กับสาขาอื่น การวิเคราะห์ภาพเก็บบิตเดียว บริเวณของจุดภาพที่เชื่อมต่อกัน ระบบของตัวกรอง การสกัดและการวิเคราะห์ลักษณะเด่น การแทนเส้นรอบขอบ ตัวบอกลวดลายสำหรับการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ ทัศนศาสตร์ การสร้างและระบบศัพท์ภาพ การมองเห็นในมุมมองสามมิติทางเรขาคณิต และการประยุกต์ใช้การมองเห็นของคอมพิวเตอร์'><btn type='link'>__204483__</btn></popover>  |Computer Vision\\ การมองเห็นของคอมพิวเตอร์  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204483 Computer Vision' content='Prereq: 204382 or 204383\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำและความสัมพันธ์กับสาขาอื่น การวิเคราะห์ภาพเก็บบิตเดียว บริเวณของจุดภาพที่เชื่อมต่อกัน ระบบของตัวกรอง การสกัดและการวิเคราะห์ลักษณะเด่น การแทนเส้นรอบขอบ ตัวบอกลวดลายสำหรับการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ ทัศนศาสตร์ การสร้างและระบบศัพท์ภาพ การมองเห็นในมุมมองสามมิติทางเรขาคณิต และการประยุกต์ใช้การมองเห็นของคอมพิวเตอร์'><btn type='link'>__204483__</btn></popover>  |Computer Vision\\ การมองเห็นของคอมพิวเตอร์  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204494 Selected Topics in Computer Science 1' content='Prereq: consent of the department\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ เป็นการบรรยายในหัวข้อใหม่ต่างๆ ที่เป็นที่น่าสนใจในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์'><btn type='link'>__204494__</btn></popover>  |Selected Topics in Computer Science 1\\ หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204494 Selected Topics in Computer Science 1' content='Prereq: consent of the department\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ เป็นการบรรยายในหัวข้อใหม่ต่างๆ ที่เป็นที่น่าสนใจในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์'><btn type='link'>__204494__</btn></popover>  |Selected Topics in Computer Science 1\\ หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204495 Selected Topics in Computer Science 2' content='Prereq: consent of the department\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ เป็นการบรรยายในหัวข้อใหม่ต่างๆ ที่เป็นที่น่าสนใจในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์'><btn type='link'>__204495__</btn></popover>  |Selected Topics in Computer Science 2\\ หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204495 Selected Topics in Computer Science 2' content='Prereq: consent of the department\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ เป็นการบรรยายในหัวข้อใหม่ต่างๆ ที่เป็นที่น่าสนใจในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์'><btn type='link'>__204495__</btn></popover>  |Selected Topics in Computer Science 2\\ หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='206428 Coding Theory' content='Prereq: 206321 or 206325\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำสู่ทฤษฎีรหัส รหัสเชิงเส้น ขอบเขตของรหัสและรหัส รหัสพหุนาม'><btn type='link'>__206428__</btn></popover>  |Coding Theory\\ ทฤษฎีรหัส  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='206428 Coding Theory' content='Prereq: 206321 or 206325\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำสู่ทฤษฎีรหัส รหัสเชิงเส้น ขอบเขตของรหัสและรหัส รหัสพหุนาม'><btn type='link'>__206428__</btn></popover>  |Coding Theory\\ ทฤษฎีรหัส  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='206463 Deterministic Optimization' content='Prereq: 206325 and 206336\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แบบจำลองการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงกำหนด กำหนดการเชิงเส้น กำหนดการเชิงจำนวนเต็ม การวิเคราะห์โครงข่าย กำหนดการเชิงเป้าหมาย กำหนดการไม่เชิงเส้น'><btn type='link'>__206463__</btn></popover>  |Deterministic Optimization\\ การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงกำหนด  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='206463 Deterministic Optimization' content='Prereq: 206325 and 206336\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แบบจำลองการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงกำหนด กำหนดการเชิงเส้น กำหนดการเชิงจำนวนเต็ม การวิเคราะห์โครงข่าย กำหนดการเชิงเป้าหมาย กำหนดการไม่เชิงเส้น'><btn type='link'>__206463__</btn></popover>  |Deterministic Optimization\\ การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงกำหนด  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='206476 Game theory' content='Prereq: third-year standing\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ เกมแบบเล่นพร้อมกันที่มีข้อมูลครบถ้วน เกมแบบเล่นไม่พร้อมกันที่มีข้อมูลครบถ้วน เกมแบบเล่นพร้อมกันที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน เกมแบบเล่นไม่พร้อมกันที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน'><btn type='link'>__206476__</btn></popover>  |Game theory\\ ทฤษฎีเกม  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='206476 Game theory' content='Prereq: third-year standing\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ เกมแบบเล่นพร้อมกันที่มีข้อมูลครบถ้วน เกมแบบเล่นไม่พร้อมกันที่มีข้อมูลครบถ้วน เกมแบบเล่นพร้อมกันที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน เกมแบบเล่นไม่พร้อมกันที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน'><btn type='link'>__206476__</btn></popover>  |Game theory\\ ทฤษฎีเกม  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='206481 Graph Theory' content='Prereq: 206183 or 206217 or 206281\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำ ทฤษฎีกราฟมูลฐาน กราฟต้นไม้ กราฟแบบออยเลอร์และกราฟแบบแฮมิลตัน กราฟเชิงระนาบ การให้สีกราฟ'><btn type='link'>__206481__</btn></popover>  |Graph Theory\\ ทฤษฎีกราฟ  |  3  |+|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='206481 Graph Theory' content='Prereq: 206183 or 206217 or 206281\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำ ทฤษฎีกราฟมูลฐาน กราฟต้นไม้ กราฟแบบออยเลอร์และกราฟแบบแฮมิลตัน กราฟเชิงระนาบ การให้สีกราฟ'><btn type='link'>__206481__</btn></popover>  |Graph Theory\\ ทฤษฎีกราฟ  |  3  |
 </datatables> </datatables>
 </WRAP> </WRAP>
Line 65: Line 65:
 |<100% 10% 80% 10%>| |<100% 10% 80% 10%>|
 |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**รหัส**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**ชื่อวิชา**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**หน่วยกิต**</color>  | |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**รหัส**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**ชื่อวิชา**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**หน่วยกิต**</color>  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204712 Computer Systems and Networks' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผล โครงสร้างการเชื่อมต่อภายในคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น การจัดการกระบวนการ การจัดการหน่วยความจำ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทีซีพี/ไอพี ความมั่นคงของเครือข่าย'><btn type='link'>__204712__</btn></popover>  |Computer Systems and Networks\\ ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204712 Computer Systems and Networks' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผล โครงสร้างการเชื่อมต่อภายในคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น การจัดการกระบวนการ การจัดการหน่วยความจำ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทีซีพี/ไอพี ความมั่นคงของเครือข่าย'><btn type='link'>__204712__</btn></popover>  |Computer Systems and Networks\\ ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204713 Cloud Computing and Big Data' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ภาพรวมของการคำนวณแบบกลุ่มเมฆ โครงสร้างพื้นฐานของการปฏิสัมพันธ์และการคำนวณ เทคโนโลยีเสมือน ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น ตัวแบบข้อมูลขนาดใหญ่และรูปแบบของข้อมูล ระบบเก็บข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ ต้นแบบการเขียนโปรแกรมแบบกระจาย การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่'><btn type='link'>__204713__</btn></popover>  |Cloud Computing and Big Data\\ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและข้อมูลขนาดใหญ่  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204713 Cloud Computing and Big Data' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ภาพรวมของการคำนวณแบบกลุ่มเมฆ โครงสร้างพื้นฐานของการปฏิสัมพันธ์และการคำนวณ เทคโนโลยีเสมือน ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น ตัวแบบข้อมูลขนาดใหญ่และรูปแบบของข้อมูล ระบบเก็บข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ ต้นแบบการเขียนโปรแกรมแบบกระจาย การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่'><btn type='link'>__204713__</btn></popover>  |Cloud Computing and Big Data\\ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและข้อมูลขนาดใหญ่  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204715 Intelligent Embedded System' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ระบบฝังตัวอัจฉริยะเบื้องต้น การจำลองระบบ การเขียนโปรแกรมบนระบบฝังตัว ตัวรับรู้และอุปกรณ์ทำงาน ระบบเครือข่ายตัวรับรู้ การประมวลผลสัญญาณ พื้นฐานระบบควบคุมแบบเปิดและแบบปิด การเรียนรู้และระบบตัดสินใจอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้ระบบฝังตัวอัจฉริยะ'><btn type='link'>__204715__</btn></popover>  |Intelligent Embedded System\\ ระบบฝังตัวอัจฉริยะ  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204715 Intelligent Embedded System' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ระบบฝังตัวอัจฉริยะเบื้องต้น การจำลองระบบ การเขียนโปรแกรมบนระบบฝังตัว ตัวรับรู้และอุปกรณ์ทำงาน ระบบเครือข่ายตัวรับรู้ การประมวลผลสัญญาณ พื้นฐานระบบควบคุมแบบเปิดและแบบปิด การเรียนรู้และระบบตัดสินใจอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้ระบบฝังตัวอัจฉริยะ'><btn type='link'>__204715__</btn></popover>  |Intelligent Embedded System\\ ระบบฝังตัวอัจฉริยะ  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204721 Data Engineering' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การวิเคราะห์และการจำลองข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบและแพลตฟอร์ม ความมั่นคงของข้อมูล การรวมข้อมูล การทำข้อมูลให้เหมาะสมที่สุด การกำหนดมาตรฐานข้อมูลและการแบ่งกันใช้ข้อมูล เขตของการจัดการข้อมูล'><btn type='link'>__204721__</btn></popover>  |Data Engineering\\ วิศวกรรมข้อมูล  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204721 Data Engineering' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การวิเคราะห์และการจำลองข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบและแพลตฟอร์ม ความมั่นคงของข้อมูล การรวมข้อมูล การทำข้อมูลให้เหมาะสมที่สุด การกำหนดมาตรฐานข้อมูลและการแบ่งกันใช้ข้อมูล เขตของการจัดการข้อมูล'><btn type='link'>__204721__</btn></popover>  |Data Engineering\\ วิศวกรรมข้อมูล  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204725 Data Analytic and Machine Learning' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ตัวแบบการทำนาย การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์ถดถอย การให้คะแนนและการจัดลำดับ การเรียนรู้โครงสร้าง การเรียนรู้แบบกึ่งมีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง'><btn type='link'>__204725__</btn></popover>  |Data Analytic and Machine Learning\\ การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204725 Data Analytic and Machine Learning' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ตัวแบบการทำนาย การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์ถดถอย การให้คะแนนและการจัดลำดับ การเรียนรู้โครงสร้าง การเรียนรู้แบบกึ่งมีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง'><btn type='link'>__204725__</btn></popover>  |Data Analytic and Machine Learning\\ การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204728 Data Manipulation' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การแทนและการได้มาซึ่งข้อมูล การแปลงและการตรวจชำระข้อมูล การประมวลผลคุณลักษณะ กระบวนการของการสกัด การแปลงและการบรรจุ (อีทีแอล) การนำเสนอข้อมูล'><btn type='link'>__204728__</btn></popover>  |Data Manipulation\\ การจัดดำเนินการข้อมูล  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204728 Data Manipulation' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การแทนและการได้มาซึ่งข้อมูล การแปลงและการตรวจชำระข้อมูล การประมวลผลคุณลักษณะ กระบวนการของการสกัด การแปลงและการบรรจุ (อีทีแอล) การนำเสนอข้อมูล'><btn type='link'>__204728__</btn></popover>  |Data Manipulation\\ การจัดดำเนินการข้อมูล  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204732 Software Engineering:Theory and Application' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ซอฟต์แวร์ – ปัญหาและโอกาส คุณภาพซอฟต์แวร์และการใช้ซ้ำในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การได้ซึ่งความต้องการซอฟต์แวร์ การระบุข้อกำหนดความต้องการการวิเคราะห์และการออกแบบในกระบวนทัศน์การวิเคราะห์ระบบเชิงโครงสร้าง การระบุข้อกำหนดความต้องการ การวิเคราะห์และการออกแบบในกระบวนทัศน์การวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ คุณลักษณะของการออกแบบที่ดี: การสะท้อนการวิเคราะห์ระบบเชิงโครงสร้างและการวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ การเขียนรหัสคำสั่งและการจัดการโครงแบบ การทดสอบและการทำให้เกิดผล การบำรุงรักษาและวิวัฒนาการซอฟต์แวร์ เครื่องมือช่วยทางคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์'><btn type='link'>__204732__</btn></popover>  |Software Engineering:Theory and Application\\ วิศวกรรมซอฟต์แวร์:ทฤษฎีและการประยุกต์  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204732 Software Engineering:Theory and Application' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ซอฟต์แวร์ – ปัญหาและโอกาส คุณภาพซอฟต์แวร์และการใช้ซ้ำในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การได้ซึ่งความต้องการซอฟต์แวร์ การระบุข้อกำหนดความต้องการการวิเคราะห์และการออกแบบในกระบวนทัศน์การวิเคราะห์ระบบเชิงโครงสร้าง การระบุข้อกำหนดความต้องการ การวิเคราะห์และการออกแบบในกระบวนทัศน์การวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ คุณลักษณะของการออกแบบที่ดี: การสะท้อนการวิเคราะห์ระบบเชิงโครงสร้างและการวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ การเขียนรหัสคำสั่งและการจัดการโครงแบบ การทดสอบและการทำให้เกิดผล การบำรุงรักษาและวิวัฒนาการซอฟต์แวร์ เครื่องมือช่วยทางคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์'><btn type='link'>__204732__</btn></popover>  |Software Engineering:Theory and Application\\ วิศวกรรมซอฟต์แวร์:ทฤษฎีและการประยุกต์  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204735 Computation and Algorithms' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ทฤษฎีภาษา ทฤษฎีออโตเมตาและตัวแบบการประมวลผล ทฤษฎีความสามารถในการประมวลผล ทฤษฎีความซับซ้อน โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ การค้นหาเฉพาะที่ เมตาฮิวริสติก กำหนดการพลวัต'><btn type='link'>__204735__</btn></popover>  |Computation and Algorithms\\ การคำนวณและขั้นตอนวิธี  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204735 Computation and Algorithms' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ทฤษฎีภาษา ทฤษฎีออโตเมตาและตัวแบบการประมวลผล ทฤษฎีความสามารถในการประมวลผล ทฤษฎีความซับซ้อน โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ การค้นหาเฉพาะที่ เมตาฮิวริสติก กำหนดการพลวัต'><btn type='link'>__204735__</btn></popover>  |Computation and Algorithms\\ การคำนวณและขั้นตอนวิธี  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204736 Software Process Improvement' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ กรอบการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (เอสพีไอ) กระบวนการและเครื่องมือเอสพีไอ ซีเอ็มเอ็มไอ (แบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถ) กระบวนการซอฟต์แวร์ส่วนบุคคลและทีม (พีเอสพีและ ทีเอสพี) การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติ วิธีประเมินมาตรฐานแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ(สแคมไพ) ประเด็นการวิจัยและแนวโน้มการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์'><btn type='link'>__204736__</btn></popover>  |Software Process Improvement\\ การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204736 Software Process Improvement' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ กรอบการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (เอสพีไอ) กระบวนการและเครื่องมือเอสพีไอ ซีเอ็มเอ็มไอ (แบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถ) กระบวนการซอฟต์แวร์ส่วนบุคคลและทีม (พีเอสพีและ ทีเอสพี) การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติ วิธีประเมินมาตรฐานแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ(สแคมไพ) ประเด็นการวิจัยและแนวโน้มการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์'><btn type='link'>__204736__</btn></popover>  |Software Process Improvement\\ การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204737 Software Quality Engineering' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์เบื้องต้น คุณลักษณะคุณภาพซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ กิจกรรมทดสอบ เทคนิคการทดสอบ ระดับของการทดสอบ พื้นฐานการวัด การวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ การทดลองในมาตรวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ และประเด็นการวิจัยและการประยุกต์คุณภาพซอฟต์แวร์'><btn type='link'>__204737__</btn></popover>  |Software Quality Engineering\\ วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204737 Software Quality Engineering' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์เบื้องต้น คุณลักษณะคุณภาพซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ กิจกรรมทดสอบ เทคนิคการทดสอบ ระดับของการทดสอบ พื้นฐานการวัด การวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ การทดลองในมาตรวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ และประเด็นการวิจัยและการประยุกต์คุณภาพซอฟต์แวร์'><btn type='link'>__204737__</btn></popover>  |Software Quality Engineering\\ วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204779 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE' content='Prereq: consent of the instructor\\ หน่วยกิต: 2 (2-0-4)\\ \\ การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ  ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเข้ม'><btn type='link'>__204779__</btn></popover>  |SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE\\ หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  |  2  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204779 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE' content='Prereq: consent of the instructor\\ หน่วยกิต: 2 (2-0-4)\\ \\ การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ  ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเข้ม'><btn type='link'>__204779__</btn></popover>  |SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE\\ หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  |  2  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204789 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE' content='Prereq: consent of the instructor\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และการพัฒนาใหม่ๆในสาขาต่างๆทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ อย่างเข้ม'><btn type='link'>__204789__</btn></popover>  |SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE\\ หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  |  3  |+|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204789 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE' content='Prereq: consent of the instructor\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และการพัฒนาใหม่ๆในสาขาต่างๆทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ อย่างเข้ม'><btn type='link'>__204789__</btn></popover>  |SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE\\ หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  |  3  |
 </datatables> </datatables>
 </WRAP> </WRAP>
 +
  • 64_major_elective.txt
  • Last modified: 2022/06/23 20:55
  • by curradmin