User Tools

Site Tools


traincsharp2015

อบรมค่ายพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์(ปีหนึ่ง)

กำหนดการค่าย 5 วัน 25-29 พ.ค. 58

นักศึกษาต้องเข้าร่วมเกิน 90% จึงจะนับว่าผ่านกิจกรรมบังคับนี้

วันที่ เวลา หัวข้อ Slide
25 พฤษภาคม 8.30-16.30 น. SVN and Basic C# SVN C# 1 C# 2 Picture viewer เกม
26 พฤษภาคม 8.30-16.30 น. C# and Database C# MySQL
27 พฤษภาคม 8.30-16.30 น. C# Socket Programming Socket Programming
28 พฤษภาคม 8.30-16.30 น. Project
29 พฤษภาคม 8.30-16.30 น. Presentation
traincsharp2015.txt · Last modified: 2015/07/24 08:20 (external edit)