บทที่ 9 การตัดให้อยู่ในกรอบ Window (Clipping)

            มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

9.1    เรขาคณิต 2 มิติ (Two Dimentional Clipping)

9.2    เรขาคณิต 3 มิติ (Three Dimentional Clipping)

 

 

Back  Next