7.5 การเปลี่ยนทิศทางการ Projection

            การเปลี่ยนทิศทางการ Projection ทำให้ภาพปรากฏในอีกมุมมองหนึ่งดังรูป

 

 

 

 

Back  Next