บทที่ 3 เรขาคณิต 2 มิติ

            มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

3.1    เส้นตรง(Line)

3.2    วงกลม(Circle)

3.3    รูปหลายเหลี่ยม(Polygon)

3.4    วงรี(Ellipse)

 

 

 

Back  Next