User Tools

Site Tools


start

204217 COMP PROG LANGUAGES

ประมวลรายวิชา


Course syllabus

รหัสวิชา : 204217
ชื่อวิชา : ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Course Title : Computer Programming Languages
หน่วยกิต : 3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 204101 หรือ 204105 หรือ 204111


ผู้สอน


ตอนที่ : 1
ผู้สอน : อาจารย์ ดร. สุธาสินี โทวุฒิกุล
ห้องพัก : ห้องพักอาจารย์ 1
Email : sutasinee.th@cmu.ac.th

ตอนที่ : 2
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา นัยโพธิ์
ห้องพัก : ห้องพักอาจารย์ 1
Email : wassanacs@gmail.com


ประกาศ


ให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่ม https://www.facebook.com/groups/204217cmu2565
เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร


คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา


กระบวนวิชานี้ต้องการแนะนำภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื้อหาประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาโปรแกรม การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมอรรถประโยชน์ องค์ประกอบพื้นฐานของภาษาโปรแกรม คำสั่ง โปรแกรมย่อย แฟ้มข้อมูล และการประยุกต์


วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
2. เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม
3. เพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นเคยในการเขียนโปรแกรมในภาษาระดับสูง


เนื้อหารายวิชา

ลำดับ หัวข้อ Lec Lab
Lecture 1 Getting Started Lec1 Lab01: Getting Start
Lecture 2 Types, Literals, Variables, Operators, and Expressions Lec2 Lab02: Types, Literals, Variables, Operators and Expressions Lab2_Hint MinMax Problem Solving
Lecture 3 Functions Lec3 Lab03
Lecture 4-5 Conditionals and Iteration Lec4-5 Lab04
Lecture 6 Strings Lec6 LabG
Lecture 7 Input/output Redirection Lec7 LabH
Lecture 8-9 List and Tuples (Part1-2) Lec8-9 LabI
Lecture 10 List and Tuples (Part3) Lec10 LabK
Lecture 11 Sorting and Searching Lec11 LabK
Lecture 12 Sets and Dictionaries Lec12 LabK
Lecture 13 Recursions Lec13 LabK
Practice 1 Python Libraries & Application Lec10 LabK

หนังสือประกอบการเรียนการสอน
1. ผศ.ดร. สุชาติ คุ้มมะณี. Basic Python Coding เรียนง่ายเป็นเร็ว. ไอดีซี พรีเมียร์, บจก., 2019
2. Downey, Allen. Think Python How to Think Like a Computer Scientist. O'Reilly Media; 2nd edition., 2016


สัดส่วนคะแนน

ห้วข้อการให้คะแนน คะแนน (%)
การบ้าน/งานที่ได้รับมอบหมาย 40 %
Quiz 10 %
สอบกลางภาค 25 %
สอบปลายภาค 25 %

นโยบายการส่งงาน
การส่งการงาน: (1) รับ Username และ password ที่ Website ส่งการบ้านและ (2) ระบบ Grader
(1) รับ Username และ password ที่ Website ส่งการบ้าน
▪ ที่ http://hw.cs.science.cmu.ac.th/
▪ หรือ ที่เว็บไซต์ของภาควิชา http://www.cs.science.cmu.ac.th > “กระบวนวิชา”/ “COURSES” > “เว็บเพจส่งการบ้าน”/ “Assignment Submission System”
(2) ส่งการบ้านระบบ Grader (ระบบตรวจงานอัตโนมัติ) เพื่อรับคะแนน
▪ Log in เข้าระบบ Grader ที่ URL http://10.4.29.182:8888 หรือ https://gdr217.cs.science.cmu.ac.th/ (โดย รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่แจ้งไว้ในระบบส่งการบ้าน) เพื่อรับคะแนน
▪ ตั้งไฟล์โปรแกรม (.py) ที่จะส่งเป็นการบ้านให้ตรงกับที่กำหนดในปฏิบัติการ แล้ว upload ที่ ระบบ Grader

ข้อปฏิบัติในการส่งงาน (การบ้าน)
▪ การส่งงานให้ส่งภายใน 23:59 ของวันที่กำหนด หากส่งงานช้ากว่ากําหนดจะถูกคิดคะแนนเพียง 80% จากคะแนนเต็ม
หากพบว่ามีการลอกการบ้าน ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ
o ผู้ที่ให้เพื่อนลอกโดนหักคะแนนเท่าคะแนนการบ้านในข้อนั้น (คะแนนการบ้าน = ข้ออื่น ๆ - คะแนนการบ้านข้อนั้น)
o ผู้ที่ลอกการบ้านเพื่อนได้ 0 สำหรับคะแนนการบ้านข้อนั้น (คะแนนการบ้าน = ข้ออื่น ๆ + 0 คะแนน)*นักศึกษาทำการบ้านด้วยตนเอง เพราะการสั่งงานมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการเขียนโปรแกรม
เพื่อจะทำให้สามารถทำข้อสอบได้ด้วยตนเองและ ได้ใช้ความสามารถนี้ในการทำงานในอนาคตต่อไป

ขั้นตอนการส่งงานในระบบ grader Link
คำถามที่พบบ่อย Linkคาบเรียน

คาบเรียน วัน - เวลา ห้องเรียน
บรรยาย ศุกร์ 12:30 – 14:30 น. CSB 209 (Sec.1), CSB 210 (Sec.2)
ปฏิบัติการ อังคาร 12:30 – 14:30 น. CSB 303 (Sec.1), CSB 308 (Sec.2)วัน - เวลาสอบ

การสอบ วัน เวลา
สอบกลางภาค วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 15:30 – 18:30 น.
สอบปลายภาค วันอังคารที่ 1 พฤศจกิายน 2564 เวลา 12:00 – 15:00 น.
start.txt · Last modified: 2022/08/02 16:18 by admin217