User Tools

Site Tools


m2_2558

ปริญญาโท แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)

* * โครงสร้างหลักสูตร พ.ศ.2558

จำนวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ประกอบด้วย

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

     1. กระบวนวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

     1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

          1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 13 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204711 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
204735 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3 (3-0-6)
204753 ทฤษฎีการคำนวณ 3 (3-0-6)
204791 สัมมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (1-0-2)
204792 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)


          1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้

ทฤษฎี
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204752 ทฤษฎีและภาษาของการจำลอง 3 (3-0-6)
204754 วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
204755 โครงข่ายประสาทและตรรกศาสตร์แบบฟัซซี 3 (3-0-6)
204731 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 (3-0-6)
204741 หลักการภาษาโปรแกรม 3 (3-0-6)
204742 การออกแบบและการสร้างตัวแปลชุดคำสั่ง 3 (3-0-6)


ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204714 แนวคิดขั้นสูงในระบบปฏิบัติการ 3 (3-0-6)
204716 การประมวลผลแบบขนาน 3 (3-0-6)
204717 การโปรแกรมแบบคอนเคอร์เรน 3 (3-0-6)
204761 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
204763 ระบบแบบกระจาย 3 (3-0-6)


ระบบสารสนเทศ
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204722 การค้นคืนสารสนเทศ 3 (3-0-6)
204723 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6)
204724 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3 (3-0-6)
204726 การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล 3 (3-0-6)
204727 เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงธุรกิจ 3 (3-0-6)
204732 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6)
204733 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6)
204734 เทคโนโลยีเชิงวัตถุและการพัฒนา 3 (3-0-6)
204764 ปัญญาประดิษฐ์ 3 (3-0-6)
204765 ระบบชำนาญการ 3 (3-0-6)
204766 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 (3-0-6)
204767 การประมวลผลภาพ 3 (3-0-6)
204771 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3 (3-0-6)
204772 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (3-0-6)
204773 การพัฒนางานประยุกต์บนเว็บ 3 (3-0-6)
204774 เหมืองข้อมูล 3 (3-0-6)
204779 หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (2-0-4)
204789 หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)


     1.2. กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
          1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี
          1.2.2 กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี) ไม่เกิน 6 หน่วยกิต


2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี


ข. วิทยานิพนธ์


     วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12ค. กระบวนวิชาไม่นับหน่วยกิตสะสม


     1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย – ภาษาต่างประเทศ
     2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา – ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำ สาขาวิชาอาจแนะนำให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204700 โครงสร้างข้อมูลและภาษาโปรแกรม และ/หรือ 2(2-0-4)
204701 เครือข่ายและระบบปฏิบัติการ 2(2-0-4)ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย


     ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน การประชุม (Proceedings)โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม(Full Paper) และมีชื่อ ของนักศึกษาเป็นชื่อแรกจำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง

หมายเหตุ กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ว.คพ.,204)แผนการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
204711 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
204735 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม9 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
204753 ทฤษฎีการคำนวณ 3 หน่วยกิต
204792 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม9 หน่วยกิตปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204791 สัมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 หน่วยกิต
204799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 8 หน่วยกิต
รวม12 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 9 หน่วยกิต
สอบวิทยานิพนธ์
รวม9 หน่วยกิตเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(ฉบับปรับปรุงวันที่ 28 มกราคม 2558)

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 ประกอบด้วย

     1. มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
          - ศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
          - วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
     2. มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 3.00
     3. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
          มีผลสอบ TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
          IELTS เฉลี่ยทั้ง 3 ส่วนตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ
          TEG ตั้งแต่ 65 คะแนนขึ้นไป หรือ
          ผลสอบจากสถาบันที่มีมาตรฐานเทียบเท่า ที่ได้รับการทดสอบไม่เกิน 2 ปี
     4. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
     5. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์
     6. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพหรือนำเสนอแบบ Oral Presentation ต่อที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ (International Conference) หรือเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับชาติ(National Conference) ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม(Full Paper) และมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกจำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
     7. นักศึกษานำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทุกครั้ง ตลอดจน เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ของภาควิชา
     8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ และศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ. 2550


ค่าธรรมเนียม


     ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตแบบเหมาจ่าย
     ฉบับปรับปรุงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 (www.grad.cmu.ac.th/admissions/TH/download.php)

วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 100,000 บาท
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ 4 ภาคการศึกษา
ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท


m2_2558.txt · Last modified: 2020/05/02 08:36 by admin