start

(ปริญญาตรี) หลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 59-62

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อปริญญา : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบ
รายละเอียดกระบวนวิชา
แผนผังหลักสูตร (Updated: ม.ค. 63)
แผนผังหลักสูตร สำหรับ Minor

1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 • สำหรับแผน 1 ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
 • สำหรับแผน 2 ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 4. กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ

2.1) หมวดวิชาเฉพาะ (แผน 1) ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต

 1. วิชาแกน 24 หน่วยกิต
 2. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 59 หน่วยกิต
  • วิชาเอกบังคับร่วม 41 หน่วยกิต
  • วิชาเอกบังคับประจำแผน 3 หน่วยกิต
  • วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 3. วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

2.2) หมวดวิชาเฉพาะ (แผน 2)ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

 1. วิชาแกน 24 หน่วยกิต
 2. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
  • วิชาเอกบังคับร่วม 41 หน่วยกิต
  • วิชาเอกบังคับประจำแผน 7 หน่วยกิต
  • วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 3. วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


3. กระบวนวิชา


1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1.1 ) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3(3-0-6)
001225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)


1.2 ) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
(เลือก 3 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
013110 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
050100 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6)
057136 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
057137 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
074100 โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
109114 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6)
701103 การบัญชีทั่วไป 3(3-0-6)
702101 การเงินในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
703103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6)
751100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
851100 การสื่อสารเบื้องต้น 3(3-0-6)
851103 ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ 3(3-0-6)


1.3 ) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
201111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)

(และเลือก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
201110 คณิตศาสตร์บูรณาการ 3(3-0-6)
201114 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
208101 สถิติสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน 3(2-2-5)
461170 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
462130 ยาในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
510100 ความสุขสมบูรณ์ 3(2-3-4)
801100 สถาปัตยกรรมในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
951100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน 3(3-0-6)
953111 ซอฟต์แวร์สำหรับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)


1.4 ) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
201191 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2(0-6-0)

สำหรับกระบวนวิชา 201191 (2หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชา 201193 (1 หน่วยกิต) และ 204194 (1 หน่วยกิต) แทนได้ เอกสารแนบ

(และเลือก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
057121 ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 1(1-0-2)
057122 ว่ายนํ้าเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 1(1-0-2)
057123 วอลเลย์บอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 1(1-0-2)
057125 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 1(1-0-2)
057126 บาสเก็ตบอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 1(1-0-2)
057127 แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 1(1-0-2)
057128 เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 1(1-0-2)
057129 เทเบิ้ลเทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 1(1-0-2)
057130 กอล์ฟเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 1(1-0-2)
057131 การออกกำลังกายและสุขภาพ 2(2-0-4)
057132 ชีวิตมีสุขในค่ายพักแรม 2(2-0-4)
057133 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)
057134 ออกกำลังกายด้วยน้ำหนักเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ 2(2-0-4)
057135 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)
201192 ดอยสุเทพศึกษา 1(0-3-0)
หรือกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เปิดสอนเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


2) หมวดวิชาเฉพาะ

แผน 1 ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต
แผน 2 ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต


2.1 ) วิชาแกน 24 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
202101 ชีววิทยาพื้นฐาน 13(3-0-6)
202103 ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-3-0)
203111 เคมี 13(3-0-6)
203115 ปฏิบัติการเคมี 11(0-3-0)
206111 แคลคูลัส 13(3-0-6)
206112 แคลคูลัส 23(3-0-6)
206281 คณิตศาสตร์ดีสครีต3(3-0-6)
207117 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 11(0-3-0)
207187 ฟิสิกส์ 13(3-0-6)
208263 สถิติเบื้องต้น3(3-0-6)


2.2 ) วิชาเอก

แผน 1 ไม่น้อยกว่า 59 หน่วยกิต
แผน 2 ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
ในจำนวนนี้อย่างน้อย 36 หน่วยกิต จะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 300-400 และอย่างน้อย 18 หน่วยกิตต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป

2.2.1) วิชาเอกบังคับร่วม 41 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
204306 จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2)
204321 ระบบฐานข้อมูล 1 3(3-0-6)
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
204211 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
204251 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6)
204390 การฝึกงานคอมพิวเตอร์ 1(0-6-0)
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
204341 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)
204361 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
204362 การออกแบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6)
204451 การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม 3(3-0-6)
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
204111 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5)
204113 หลักการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
204315 การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม 3(3-0-6)
204490 การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
204231 การจัดระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
204232 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเกณฑ์วิธี 3(3-0-6)2.2.2) วิชาเอกบังคับประจำแผน

(ก) แผน 1 จำนวน 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204491 การค้นคว้าอิสระ 1 1 หน่วยกิต
204499 การค้นคว้าอิสระ 2 2 หน่วยกิต

(ข) แผน 2 จำนวน 7 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204496 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
204497 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2)


2.2.3) วิชาเอกเลือก ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 300 หรือ 400 ขึ้นไป

(ก) แผน 1 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 • โดยที่จะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 อย่างน้อย 12 หน่วยกิต

(ข) แผน 2 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • โดยที่จะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 อย่างน้อย 6 หน่วยกิต

โดยทั้งสองแผนเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204325การวิเคราะห์ระบบงานและการออกแบบงาน3(3-0-6)
204331การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
204333การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต3(2-2-5)
204335ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง3(2-2-5)
204355การเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน3(2-2-5)
204363ความต้องการและการสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์3(3-0-6)
204364การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์3(3-0-6)
204365ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
204381การคำนวณเชิงตัวเลขและซอฟต์แวร์3(3-0-6)
204382คอมพิวเตอร์กราฟฟิก3(3-0-6)
204383การประมวลผลภาพ3(3-0-6)
204421ระบบฐานข้อมูล 23(2-2-5)
204422การคลังข้อมูล 3(2-2-5)
204423การทำเหมืองข้อมูล3(3-0-6)
204424การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี3(3-0-6)
204425ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ3(3-0-6)
204426วิศวกรรมข้อมูล3(2-2-5)
204431ระบบเครือข่ายสากล3(3-0-6)
204432การออกแบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
204433สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
204435การประมวลผลแบบขนาน3(3-0-6)
204441การเขียนโปรแกรมแบบคอนเคอร์เรนท์3(3-0-6)
204442การสร้างคอมไพเลอร์3(3-0-6)
204443ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
204452ทฤษฎีการคำนวณ3(3-0-6)
204453การรู้จำแบบ3(2-2-5)
204454อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงการจัด3(2-2-5)
204456การเรียนรู้ของเครื่อง3(3-0-6)
204471ปัญญาประดิษฐ์3(3-0-6)
204481เทคนิคการโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น3(3-0-6)
204482การจำลองแบบมีปัญหาและแบบจำลอง3(3-0-6)
204483การรับรู้ภาพทางคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
204494หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13(3-0-6)
204495หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 23(3-0-6)
206325พีชคณิตเชิงเส้น3(3-0-6)
206355วิธีเชิงตัวเลข3(3-0-6)
206370ความน่าจะเป็น 13(3-0-6)
206381คอมบินาทอริกส์3(3-0-6)
206423เวฟเลทส์3(3-0-6)
206426พีชคณิตเชิงเส้น 23(3-0-6)
206428ทฤษฎีรหัส3(3-0-6)
206455การวิเคราะห์เชิงตัวเลข3(3-0-6)
206467นิวรอลเนทเวิร์ค3(3-0-6)
206481ทฤษฎีกราฟ3(3-0-6)
หรือกระบวนวิชาเอกเลือกสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับ 300 หรือ 400 ที่เปิดสอนเพิ่ม เติมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


2.3 ) วิชาโทไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

2.3.1) นักศึกษาที่ต้องการเรียนวิชาโท สามารถเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดๆ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.3.2) นักศึกษาที่ไม่ต้องการเรียนวิชาโท ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับ 300 หรือ 400 ในหมวดวิชาเอกเลือกเพิ่มเติมอีก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต


3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกเรียนกระบวนวิชานอกเหนือจากวิชาเอกและวิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


แผนการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
201111โลกแห่งวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
202101ชีววิทยาพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
202103ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
203111เคมี 1 3(3-0-6)
203115ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0)
204111การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5)
206111แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
รวม 20 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
001102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
204113หลักการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
206112แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
207117ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0)
207187ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รวม 19 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3(3-0-6)
204211 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
204231 การจัดระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
206281 คณิตศาสตร์ดีสครีต 3(3-0-6)
208263 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
001225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
204232 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเกณฑ์วิธี 3(3-0-6)
204251 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6)
204315 การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม 3(3-0-6)
วิชาโท 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
204321 ระบบฐานข้อมูล 1 3(3-0-6)
204341 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)
204361 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
204451 การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม 3(3-0-6)
วิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 หน่วยกิต
วิชาโท 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 19 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 1
201191 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2(0-6-0)
204306 จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2)
204362 การออกแบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6)
204490 การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
วิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400 3 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือกระดับ 400 3 หน่วยกิต
วิชาโท 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 2
201191 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2(0-6-0)
204306 จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2)
204362 การออกแบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6)
204490 การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
วิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400 6 หน่วยกิต
วิชาโท 6 หน่วยกิต
รวม 21 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 แผน 1
204390 การฝึกงานคอมพิวเตอร์ 1(0-6-0)
204491 การค้นคว้าอิสระ 1 1 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือกระดับ 400 6 หน่วยกิต
วิชาโท 3 หน่วยกิต
รวม 11 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 แผน 2
204390 การฝึกงานคอมพิวเตอร์ 1(0-6-0)
204496 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
รวม 7 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 1
204499 การค้นคว้าอิสระ 2 2 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือกระดับ 400 3 หน่วยกิต
วิชาโท 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 11 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 2
204497 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2)
วิชาเอกเลือกระดับ 400 6 หน่วยกิต
วิชาโท 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 13 หน่วยกิต
start.txt · Last modified: 2022/06/29 10:47 by admin