204722: Information Retrieval

ความรู้พื้นฐาน: None

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา:
คณิตศาสตร์กับวิทยาการคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึมและการแก้ปัญหา การทำงานของฮาร์ดแวร์ตามอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา:
วันเวลาเรียน:
บรรยาย - วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 11.00-12.30 CSB204

วันเวลาสอบกลางภาค
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 12.00-15.00 น.

วันเวลาสอบปลายภาค
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.30-18.30 น.

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 35%
คะแนนสอบปลายภาค 35%
คะแนนรายงาน 30%
ตัดคะแนน แบบอิงกลุ่มผสมเกณฑ์
รายงาน จัดทำรายงานและนำเสนอวันที่ 19 และ 22 กุมภาพันธ์ 2556
เอกสารอ้างอิง เอกสารเพิ่มเติม
เอกสารประกอบบรรยาย
  1. Introduction to Automated IR System
  2. Modeling
  3. Retrieval Evaluation
  4. Query Operations
  5. Text Operations
  6. Indexing and Searching
  7. Parallel and Distributed IR
  8. Multimedia IR
  9. Web IR

HOME