204219


204219 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
Pre : 204105 or 204101 or 204111 ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา นัยโพธิ์
wassanacs@gmail.com
เวลาเรียน
บรรยาย Fr 12.30-14.30 CSB210
ปฏิบัติการ Tu 12.30-14.30 CSB308
คะแนน 100 คะแนน
สอบ Midterm 40 คะแนน
สอบ Final 40 คะแนน
การบ้าน 15 คะแนน
เข้าชั้นเรียน 5 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบกลางภาค
Midterm : WED 5 Oct 2016 Time 12.00-14.00
Final : WED 7 Dec 2016 Time 12.00-15.00
เอกสาร / SLIDE
doc ep Student
doc Chapter 1 chap1
doc Chapter 2 chap2
doc Chapter 3 chap3
doc Chapter 4 chap4
doc Chapter 5 chap5
doc Chapter 6 chap6
doc Chapter 7 chap7