User Tools

Site Tools


start

รายละเอียดของกระบวนวิชา

204355: การโปรแกรมเชิงแข่งขัน (Competitive Programming) จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 204251

ประกาศ

ยินดีต้อนรับสู่เวปรายวิชา 204355

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

บทนำเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง ชุดปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ชุดปัญหาด้านการโปรแกรมแบบพลวัต ชุดปัญหาด้านเกมเชิงการจัด ชุดปัญหาด้านกราฟ ชุดปัญหาด้านเครือข่ายการไหล ชุดปัญหาด้านสายอักขระ ชุดปัญหาด้านเรขาคณิต

ผู้สอน

อ.ดร.จักริน ชวชาติ Office: Lecturer Office 2
Email: jakarin.c@cmu.ac.th
เวลาเรียน จันทร์-พฤหัสบดี 14.30-16.30
ห้องบรรยาย
ห้องปฏิบัติการ

เวลาสอบ

สอบกลางภาค TBA
สอบปลายภาค วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:00-15:00 น.

แผนการสอน

หัวข้อ เนื้อหา
1 บทนำเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน
2 ชุดปัญหาด้านคณิตศาสตร์
3 โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง
4 ชุดปัญหาด้านการโปรแกรมแบบพลวัต
5 ชุดปัญหาด้านเกมเชิงการจัด
6 ชุดปัญหาด้านกราฟ
7 ชุดปัญหาด้านเครือข่ายการไหล
8 ชุดปัญหาด้านสายอักขระ
9 ชุดปัญหาด้านเรขาคณิต

คะแนนการวัดผลการเรียน

การตัดเกรด : ตัดเกรดอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์
เข้าห้องเรียน 5%
Google Code Jam 5%
ทดสอบย่อย(Quiz) 50%
สอบกลางภาค 20%
สอบปลายภาค 20%

start.txt · Last modified: 2017/12/22 09:35 (external edit)