User Tools

Site Tools


start

This is an old revision of the document!


204217 COMP PROG LANGUAGES

ประมวลรายวิชา


Course syllabus

รหัสวิชา : 204217
ชื่อวิชา : ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Course Title : Computer Programming Languages
หน่วยกิต : 3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 204101 หรือ 204105 หรือ 204111


ผู้สอน


ตอนที่ : 1
ผู้สอน : อาจารย์ ดร. สุธาสินี โทวุฒิกุล
ห้องพัก : ห้องพักอาจารย์ 1
Email : sutasinee.th@cmu.ac.th

ตอนที่ : 2
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา นัยโพธิ์
ห้องพัก : ห้องพักอาจารย์ 1
Email : wassanacs@gmail.com


ประกาศ


ให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่ม https://www.facebook.com/groups/204217cmu2565
เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร


คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา


กระบวนวิชานี้ต้องการแนะนำภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื้อหาประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาโปรแกรม การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมอรรถประโยชน์ องค์ประกอบพื้นฐานของภาษาโปรแกรม คำสั่ง โปรแกรมย่อย แฟ้มข้อมูล และการประยุกต์


วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
2. เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม
3. เพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นเคยในการเขียนโปรแกรมในภาษาระดับสูง


เนื้อหารายวิชา

ลำดับ หัวข้อ Lec Lab
Lecture 1 Getting Started Lec1 Lab01
Lecture 2 Types, Literals, Variables, Operators, and Expressions Lec2 Lab02
Lecture 3 Functions Lec3 Lab03
Lecture 4 Conditionals and Iteration Lec4 Lab04
Lecture 5 Conditionals and Iteration Lec5 LabF
Lecture 6 Strings Lec6 LabG
Lecture 7 Input/output Redirection Lec7 LabH
Lecture 8 List and Tuples (Part1) Lec8 LabI
Lecture 9 List and Tuples (Part2) Lec9 LabJ
Lecture 10 List and Tuples (N dimention) Lec10 LabK
Lecture 11 Sorting and Searching Lec10 LabK
Lecture 12 Sets and Dictionaries Lec10 LabK
Lecture 13 Recursions Lec10 LabK
Practice 1 Python Libraries & Application Lec10 LabK

หนังสือประกอบการเรียนการสอน
1. ผศ.ดร. สุชาติ คุ้มมะณี. Basic Python Coding เรียนง่ายเป็นเร็ว. ไอดีซี พรีเมียร์, บจก., 2019
2. Downey, Allen. Think Python How to Think Like a Computer Scientist. O'Reilly Media; 2nd edition., 2016


สัดส่วนคะแนน

ห้วข้อการให้คะแนน คะแนน (%)
การบ้าน/งานที่ได้รับมอบหมาย 40 %
Quiz 10 %
สอบกลางภาค 25 %
สอบปลายภาค 25 %

นโยบายการส่งงาน
</fs>คาบเรียน

คาบเรียน วัน - เวลา ห้องเรียน
บรรยาย ศุกร์ 12:30 – 14:30 น. CSB 209 (Sec.1), CSB 210 (Sec.2)
ปฏิบัติการ อังคาร 12:30 – 14:30 น. CSB 303 (Sec.1), CSB 308 (Sec.2)วัน - เวลาสอบ

การสอบ วัน เวลา
สอบกลางภาค วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 15:30 – 18:30 น.
สอบปลายภาค วันอังคารที่ 1 พฤศจกิายน 2564 เวลา 12:00 – 15:00 น.
start.1656056005.txt.gz · Last modified: 2022/06/24 09:33 by admin217