User Tools

Site Tools


start

204211 Object-Oriented Programming

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กระบวนวิชาที่ต้องผ่านก่อน : 204112 Structured Programming หรือ 204113 หลักการคอมพิวเตอร์ (Principles of Computing)

ข่าวประกาศ

ให้นักศึกษาส่งงานโปรเจคที่นี่ อัพโหลดโปรเจค

1. ให้แต่ละกลุ่มสร้าง folder ตามชื่อกลุ่ม

2. ให้ส่งไฟล์ต่อไปนี้

 1)ไฟล์เอกสารรูปเล่ม 
 2)ไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม

(กำหนดให้ทุกกลุ่ม upload ส่งงานโปรเจคภายในวันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 60 เวลา 11.00 น.)

* หมายเหตุ ให้ทุกกลุ่ม print เอกสารรูปเล่มส่งในชั่วโมงเรียน วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 60 12.30 น.

รูปแบบเอกสารโครงงาน ประกอบไปด้วย

1. Project Title : ระบุ ชื่อโครงงาน (Project Problem)

2. Member : รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม โดยระบุรหัสนักศึกษา หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน ระบุตอน ให้ชัดเจน

3. Problem and Problem Analysis : ระบุโจทย์และวิเคราะห์โจทย์ (Input , Output and Process)

4. Class Design : ระบุคลาสที่ได้ออกแบบทั้งหมดที่ใช้ในโครงงาน และ อธิบายฟังก์ชันต่าง ๆ ในแต่ละคลาส และความสัมพันธ์ระหว่างคลาส

5. Main Program : อธิบายการทำงานของ Main Program อย่างละเอียด

6. Capture Output : จับภาพหน้าจอการทำงาน การตรวจสอบ Error ของ Input และการแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรม พร้อมคำอธิบายในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด

*ไม่ต้องใส่ source code ในเล่มเอกสาร

ลำดับการ present

1)E5

2)ก่อนหน้านี้

3)Pompom Strike Back

4)ยากอ่ะ คิดไม่ออก

5)Logistic

6)Pinkpanther The Project

7)ส้มจี๊ด

8)แองจี้เทเพื่อนไปกินบิงซู

9)เตี้ยสตอรี่

10)คิดไม่ออก

11)devdeep

12)Guess

13)Latte

เวลาเรียนและห้องเรียน

บรรยาย : วันพฤหัสบดี 12:30 - 14:30น. ปฏิบัติการ : วันจันทร์ 12:30 - 14:30น.

 • ตอน 1 อ.เบญจมาศ ปัญญางาม บรรยายห้อง CSB207, ปฏิบัติการห้อง CSB303
 • ตอน 2 อ.ดร.เมทินี เขียวกันยะ บรรยายห้อง CSB201, ปฏิบัติการห้อง CSB308

เนื้อหากระบวนวิชา

* Object-oriented program development * Classes and objects * Methods * Storage management for objects * Relationship among classes * Inheritance and reuse * Polymorphism and generic classes * Composition and aggregation * Association * Implementation of class relationships

สัดส่วนการให้คะแนนทั้งหมด

 • คะแนนสอบกลางภาค 35% วันพุธที่ 4 ต.ค. 2560 เวลา 8:00-11:00 น (ตามประกาศสำนักทะเบียน)
 • คะแนนสอบปลายภาค 40% วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 2560 เวลา 12:00-15:00 น. (ตาม Regular Exam)
 • คะแนนปฏิบัติการ 10%
 • คะแนน Project problem 15%

IDE

Code::Blocks version 13.12 Download

ใช้ไฟล์ชื่อ codeblocks-13.12mingw-setup.exe สำหรับ Windows

การส่งงานปฏิบัติการ

 1. นักศึกษาที่คัดลอกงานกันส่งจะได้ศูนย์คะแนน ทั้งผู้คัดลอกและผู้ให้ลอก
 2. นักศึกษาต้องส่งงานภายในวันที่กำหนดไว้เท่านั้น จะไม่มีการตรวจงานของนักศึกษาที่ส่งงานเลยกำหนด
 3. นักศึกษาต้องส่งงานเป็นไฟล์ Source Code โดยต้องมี Comment ระบุ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ตอนที่

การทำโครงงาน (Project Problem)

หนังสือประกอบการสอน

 • สุธี พงศาสกุลชัย, “การโปรแกรมภาษา C++”,กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2553.
 • รัฐสิทธิ์ สุขะหุต. (2551). แนวคิดและภาษาเชิงวัตถุ = Object-oriented concepts and languages. เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • Craig, I. (2007). Object-oriented programming languages: interpretation. New York, London: Springer.
 • Krishna, P Radha. (2007). Object oriented programming through Java. Hyderabad, India: Universities Press(India); Boca Raton: CRC Press.
 • Java Programming : From Problem Analysis to Program Design, D.S. Malik, 2012
 • An Object-Oriented Approach to Programming Logic and Design, 3rd edition, Joyce Farrell, 2011
 • An Introduction to Object-Oriented Programming with Java, C. Thomas Wu, 2009
 • Java Programming : Program Design Including Data Structures, D.S. Malik, 2006
 • JAVA OOP, รศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล , 2554
start.txt · Last modified: 2017/11/13 07:35 (external edit)