User Tools

Site Tools


หลักสูตรแบบ_2.2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
หลักสูตรแบบ_2.2 [2020/05/13 14:06]
adminphd [แผนการศึกษา]
หลักสูตรแบบ_2.2 [2020/05/13 14:10] (current)
adminphd [ค่าธรรมเนียม]
Line 150: Line 150:
 |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​กระบวนวิชาเลือก ​ |  @#​fcf6e6:​9  ​ | |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​กระบวนวิชาเลือก ​ |  @#​fcf6e6:​9  ​ |
 |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​เข้าร่วมการสัมมนา/​นำเสนอผลงานในการสัมมนา ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ | |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​เข้าร่วมการสัมมนา/​นำเสนอผลงานในการสัมมนา ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ |
-|  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:<​color red>​**รวม**</​color>​| ​ @#​fcf6e6:<​color red>**หน่วยกิต**</​color>​  ​ |+|  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:<​color red>​**รวม**</​color>​| ​ @#​fcf6e6:<​color red>**12 หน่วยกิต**</​color>​  ​ |
 \\ \\
 \\ \\
Line 204: Line 204:
 ====== เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ====== ====== เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ======
  
-<color #​0066cc><​fs large>​**หลักสูตร แบบ ​1.1**</​fs></​color> ​+<color #​0066cc><​fs large>​**หลักสูตร แบบ ​2.2**</​fs></​color> ​
  
 <fs medium><​tab>​1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)</​fs>​ \\ <fs medium><​tab>​1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)</​fs>​ \\
  
-<fs medium><​tab>​2. สอบผ่านษาต่างประเทศตาเงื่อนไขของบัณฑิติทยาัย</fs> \\+<fs medium><​tab>​2. สอบผ่านรสอบประมวลความรู้ ​ (Comprehensive Examination)</fs> \\
  
-<fs medium><​tab>​3. ​ปฏิิคตามเงื่อนไขของสาขาวิา</​fs>​ \\+<fs medium><​tab>​3. ​สอผ่านภาษา่างปะเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยลัย</fs> \\
  
-<fs medium><​tab>​4. ​สอบผ่สอประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ ​และปิดโกาสให้ผู้สใจเ้าร่วมฟัการนำเนอผลกรทำดุษฎีนพนธ์ และ/​หรือ ซักถมได้</fs> \\+<fs medium><​tab>​4. ​ศึกษากรชา ​และปบัติครบตามเงื่อนของสาขาวา</​fs>​ \\
  
-<fs medium><​tab>​5. การเผยแพร่ปริญญานิพนธ์</​fs>​  +<fs medium><​tab>​5. มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า ​ 3.00  และค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00</​fs>​ \\  
-  * <fs medium>​ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหรือส่วนหนึ่งของผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร เป็นที่เรียบร้อยในนามของนักศึกษาสามารถใช้แทนการตีพิมพ์วารสารได้ 1 เรื่อง</​fs>​  +  
-  * <fs medium>​นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์แบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก</​fs> ​ +<fs medium><​tab>​6. สอบผ่านการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการทำดุษฎีนิพนธ์ และ/​หรือ ซักถามได้</​fs>​ \\ 
 +  
 +<fs medium><​tab>​7. การเผยแพร่ปริญญานิพนธ์</​fs> ​\\ 
 +  * <fs medium>​ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหรือส่วนหนึ่งของผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร เป็นที่เรียบร้อยในนามของนักศึกษาสามารถใช้แทนการตีพิมพ์วารสารได้ 1 เรื่อง</​fs>​ 
 +  * <fs medium>​นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์แบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก</​fs>​
  
 +<fs medium><​tab>​8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550</​fs>​ \\
  
-<fs medium><​tab>​6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550</​fs>​ \\ 
 \\ \\
 ---- ----
Line 229: Line 233:
  
 |<​100%>​| |<​100%>​|
-|  @#​b8f1f4:<​fs medium>​**ปริญญาเอก แบบ ​1.1**</​fs> ​ || +|  @#​b8f1f4:<​fs medium>​**ปริญญาเอก แบบ ​2.2**</​fs> ​ || 
-|  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร**</​color> ​ |  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**180,000 บาท**</​color> ​ |  ​+|  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร**</​color> ​ |  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**240,000 บาท**</​color> ​ |  ​
 |  @#​f9fbe8:​โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#f9fbe8: ภาคการศึกษา ​ |  |  @#​f9fbe8:​โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#f9fbe8: ภาคการศึกษา ​ | 
 |  @#​f9fbe8:​ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#​f9fbe8:​ภาคการศึกษาละ ​ บาท ​ |  |  @#​f9fbe8:​ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#​f9fbe8:​ภาคการศึกษาละ ​ บาท ​ | 
 \\ \\
หลักสูตรแบบ_2.2.1589371564.txt.gz · Last modified: 2020/05/13 14:06 by adminphd