User Tools

Site Tools


หลักสูตรแบบ_2.2

This is an old revision of the document!


ปริญญาเอก
หลักสูตรแบบ 2.2
(สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)

โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2562

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ประกอบด้วย

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

<tab>1. กระบวนวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

<tab>1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

<tab><tab>1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204712 ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
204725 การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง 3
204732 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ 3
204735 การคำนวณและขั้นตอนวิธี 3


<tab><tab>1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

<tab><tab><tab>โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ

(1) กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคง
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204713 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและข้อมูลขนาดใหญ่ 3
204715 ระบบฝังตัวอัจฉริยะ 3
204717 การเขียนโปรแกรมแบบคอนเคอร์เรนท์ 3
204721 วิศวกรรมข้อมูล 3
204722 การค้นคืนสารสนเทศ 3
204724 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3
204728 การจัดดำเนินการข้อมูล 3
204736 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ 3
204752 ทฤษฎีและภาษาของการจำลอง 3
204753 ทฤษฎีการคำนวณ 3
204754 วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 3
204763 ระบบแบบกระจาย 3
204764 ปัญญาประดิษฐ์ 3
204765 ระบบชำนาญการ 3
204767 การประมวลผลภาพ 3
204771 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3
204774 เหมืองข้อมูล 3
204803 ข่ายงานประสาทประดิษฐ์ 3
204809 ทฤษฎีของการคำนวณความเร็วสูงแบบขนาน 3
204814 ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย 3
204816 ภาษาฟอร์มัลและความซับซ้อนเชิงคำนวณ 3
204821 การทำให้เห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร์ 3
204881 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3
204882 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3
206751 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง 3


<tab>1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ

<tab><tab>1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
<tab><tab><tab><tab>ไม่มี
<tab><tab>1.2.2 กระบวนวิชาเลือก
<tab><tab><tab><tab>ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา

<tab>2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง
<tab><tab><tab><tab>กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จำเป็นสำหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร


ข. ปริญญานิพนธ์


รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204898 ดุษฎีนิพนธ์ 48ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม


<tab>1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
<tab><tab>– ภาษาต่างประเทศ

<tab>2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204891 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย


<tab>1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาตามแผนการศึกษา และต้องมีการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

<tab>2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหรือส่วนหนึ่งของผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร เป็นที่เรียบร้อยในนามของนักศึกษาสามารถใช้แทนการตีพิมพ์วารสารได้ 1 เรื่อง

<tab>3. นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์แบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจ. การสอบวัดคุณสมบัติ


<tab>1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์

<tab>2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก

<tab>3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้


ฉ. การสอบวัดคุณสมบัติ


<tab>ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแผนการศึกษา

หลักสูตร แบบ 1.1

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204712 ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
204732 วิศวกรรมซอฟต์แวร์: ทฤษฎีและการประยุกต์ 3
204735 การคำนวณและขั้นตอนวิธี 3
กระบวนวิชาเลือก 3
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม12 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204725 การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง3
กระบวนวิชาเลือก 9
เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม- หน่วยกิตปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม- หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204891 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม- หน่วยกิตปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วยกิต
เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม12 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วยกิต
เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม12 หน่วยกิตปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วยกิต
เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม12 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วยกิต
เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
สอบดุษฎีนิพนธ์
รวม12 หน่วยกิตเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หลักสูตร แบบ 1.1

<tab>1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

<tab>2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย

<tab>3. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

<tab>4. สอบผ่านการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการทำดุษฎีนิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้

<tab>5. การเผยแพร่ปริญญานิพนธ์

  • ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหรือส่วนหนึ่งของผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร เป็นที่เรียบร้อยในนามของนักศึกษาสามารถใช้แทนการตีพิมพ์วารสารได้ 1 เรื่อง
  • นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์แบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก

<tab>6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550


ค่าธรรมเนียม


<tab>ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตแบบเหมาจ่าย

ปริญญาเอก แบบ 1.1
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 180,000 บาท
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษา
ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ บาท


หลักสูตรแบบ_2.2.1589371564.txt.gz · Last modified: 2020/05/13 14:06 by adminphd