User Tools

Site Tools


หลักสูตรแบบ_2.2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
หลักสูตรแบบ_2.2 [2020/05/13 13:42]
adminphd created
หลักสูตรแบบ_2.2 [2020/05/13 14:10] (current)
adminphd [ค่าธรรมเนียม]
Line 8: Line 8:
  
  
-===== ก. ริญญานิพธ์ ​=====+===== ก. ะบวนวเรียน ไม่้อยกว่า 24 หน่วยกิต ​=====
  
 +<color #​0066cc><​fs medium><​tab>​**1. กระบวนวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา **</​fs></​color><​color #​0066cc><​fs medium>​**ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต**</​fs></​color>​ \\ \\
 +<fs medium>​**<​tab>​1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ**</​fs>​ <color #​cc0000><​fs medium>​**ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต**</​fs></​color>​\\ \\
 +<fs medium>​**<​tab><​tab>​1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ** </fs> <color #​cc0000><​fs medium>​**12 หน่วยกิต**</​fs></​color>​
 +
 +|<​100%>​|
 +|  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ |
 +|  @#​f9fbe8:​204712 ​ |  @#​f9fbe8:​ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​ |
 +|  @#​f9fbe8:​204725 ​ |  @#​f9fbe8:​การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  |
 +|  @#​f9fbe8:​204732 ​ |  @#​f9fbe8:​วิศวกรรมซอฟต์แวร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  |
 +|  @#​f9fbe8:​204735 ​ |  @#​f9fbe8:​การคำนวณและขั้นตอนวิธี ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​ |
 \\ \\
 +<fs medium>​**<​tab><​tab>​1.1.2 กระบวนวิชาเลือก** </fs> <color #​cc0000><​fs medium>​**ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต** </​fs></​color> ​ \\ \\
 +<fs medium><​tab><​tab><​tab>​โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ </fs>
 |<​100%>​| |<​100%>​|
 +|  @#​facef9:<​fs medium>​**(1) กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคง**</​fs> ​ |||
 |  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ | |  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ |
-|  @#f9fbe8:204898 ​ ​| ​ @#​f9fbe8:​ดุษฎีนิพน์  |  @#f9fbe8:48  |+|  @#f9fbe8:204713 ​ ​| ​ @#f9fbe8:การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและข้อมูลขนาใหญ่ ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204715 ​ |  @#​f9fbe8:​ระบบฝังตัวอัจฉริยะ ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204717 ​ |  @#​f9fbe8:​การเขียนโปรแกรมแบบคอนเคอร์เรนท์ ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204721 ​ |  @#​f9fbe8:​วิศวกรรมข้อมูล ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204722 ​ |  @#​f9fbe8:​การค้นคืนสารสนเทศ ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204724 ​ |  @#​f9fbe8:​ระบบสนับสนนการตัดสินใจ ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204728 ​ |  @#​f9fbe8:​การจัดดำเนินการข้อมูล ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204736 ​ |  @#​f9fbe8:​การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204752 ​ |  @#​f9fbe8:​ทฤษฎีและภาษาของการจำลอง ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204753 ​ |  @#​f9fbe8:​ทฤษฎีการคำวณ ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204754 ​ |  @#​f9fbe8:​วทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัยของคอมิวเตอร์ ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204763 ​ |  @#​f9fbe8:​ระบบแบบกระจาย ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204764 ​ |  @#​f9fbe8:​ปัญญาประดิษฐ์ ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204765 ​ |  @#​f9fbe8:​ระบบชำาญการ ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204767 ​ |  @#​f9fbe8:​การประมวลผลภาพ ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204771 ​ |  @#​f9fbe8:​เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ​ ​| ​ @#f9fbe8:3   | 
 + @#​f9fbe8:​204774 ​ |  @#​f9fbe8:​เหมืองข้อมูล ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204803 ​ |  @#​f9fbe8:​ข่ายงานประสาทประดิษฐ์ ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204809 ​ |  @#​f9fbe8:​ทฤษฎีของการคำนวณความเร็วสูงแบบขนาน ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204814 ​ |  @#​f9fbe8:​ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204816 ​ |  @#​f9fbe8:​ภาษาฟอร์มัลและความซับซ้อนเชิงคำนวณ ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204821 ​ |  @#​f9fbe8:​การทำให้เห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร์ ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204881 ​ |  @#​f9fbe8:​หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204882 ​ |  @#​f9fbe8:​หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2  |  @#​f9fbe8:​3 ​  | 
 +|  @#​f9fbe8:​206751 ​ |  @#​f9fbe8:​การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​  |
 \\ \\
 +
 +<color black><​fs medium>​**<​tab>​1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ**</​fs></​color>​ \\ \\
 +<fs medium><​tab><​tab>​1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ</​fs>​\\ ​
 +<fs medium><​tab><​tab><​tab><​tab>​ไม่มี</​fs>​\\ ​
 +<fs medium><​tab><​tab>​1.2.2 กระบวนวิชาเลือก</​fs>​\\  ​
 +<fs medium><​tab><​tab><​tab><​tab>​ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา</​fs>​\\
 +\\
 +<color #​0066cc><​fs medium><​tab>​**2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง**</​fs></​color>​\\
 +<fs medium><​tab><​tab><​tab><​tab>​กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จำเป็นสำหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร</​fs>​\\
 +\\ 
  
  
 ---- ----
  
-===== ข. จกรรมทงวชาการ ประกอบด้วย ​=====+===== ข. ปรญญพนธ์ ​=====
  
 \\ \\
-<color 0066cc><​fs medium><​tab>​1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาตามแผนการศึกษา และต้องมีการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง </​fs></​color+|<100%>| 
-\\ +|  @#b8f1f4:**รหัสวิชา**  |  @#b8f1f4:**ชื่อวิช**  |  @#b8f1f4:**หน่ยกิต**  | 
- +|  @#​f9fbe8:​204898 ​ |  @#f9fbe8:ดุษฎีนิพนธ์ ​ ​| ​ @#​f9fbe8:​48 ​ |
-<color 0066cc><​fs medium><​tab>​2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหือส่วนนึ่งของผลงานต้องได้รบการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐนข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed ​รือ Web of Science โดยมีชื่อักศึกษาเป็นชือแรกอ่างน้อย 1 เรื่อง ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับารจดสทธิบัร เป็นที่เรียบร้อยในนามของนักศึกษาสามารถใช้แทนการตีพิมพ์วารสารได้ 1 เรื่อง </​fs></​color>​ \\ +
- +
- +
-<color 0066cc><​fs medium><​tab>​3. นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์แบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก</​fs></​color>​ \\ +
- +
-<color 0066cc><​fs medium><​tab>​4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา</​fs></​color>​ \\ +
 \\ \\
  
Line 42: Line 82:
 <fs medium><​tab><​tab>​– ภาษาต่างประเทศ</​fs>​\\ \\ <fs medium><​tab><​tab>​– ภาษาต่างประเทศ</​fs>​\\ \\
 <color #​0066cc><​fs medium><​tab>​**2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา**</​fs></​color>​\\ <color #​0066cc><​fs medium><​tab>​**2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา**</​fs></​color>​\\
-<fs medium><​tab><​tab>​นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา</​fs>​\\ 
- 
 |<​100%>​| |<​100%>​|
 |  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ | |  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ |
-|  @#​f9fbe8:​204891 ​ |  @#​f9fbe8:​ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​ |+|  @#​f9fbe8:​204891 ​ |  @#​f9fbe8:​ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ​  ​|  @#​f9fbe8:​3 ​ |
  
 \\ \\
Line 52: Line 90:
 ----- -----
  
-===== ง. การสอบวัดคุณสมบัติ =====+===== ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย ===== 
 + 
 +\\ 
 +<color 0066cc><​fs medium><​tab>​1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาตามแผนการศึกษา และต้องมีการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง </​fs></​color>​ 
 +\\ 
 + 
 +<color 0066cc><​fs medium><​tab>​2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหรือส่วนหนึ่งของผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร เป็นที่เรียบร้อยในนามของนักศึกษาสามารถใช้แทนการตีพิมพ์วารสารได้ 1 เรื่อง</​fs></​color>​  
 +\\ 
 + 
 +<color 0066cc><​fs medium><​tab>​3. นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์แบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก</​fs></​color>​  
 +\\ 
 + 
 +\\ 
 + 
 +----- 
 + 
 +===== จ. การสอบวัดคุณสมบัติ =====
  
 \\ \\
Line 58: Line 112:
 \\ \\
  
-<color 0066cc><​fs medium><​tab>​2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่ ​      ​การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก </​fs></​color>​ \\+<color 0066cc><​fs medium><​tab>​2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่ ​      ​การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก</​fs></​color> ​ 
 +\\
  
 +<color 0066cc><​fs medium><​tab>​3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ </​fs></​color> ​
 +\\
  
-<color 0066cc><​fs medium><​tab>​3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ </​fs></​color>​ \\+-----
  
 +===== ฉ. การสอบวัดคุณสมบัติ =====
 +
 +\\
 +<color 0066cc><​fs medium><​tab>​ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก</​fs></​color>​
 +\\
  
 \\ \\
Line 74: Line 136:
 |  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1**</​fs> ​ ||| |  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1**</​fs> ​ |||
 |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ | |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ |
-|  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​ลงทะเบียนเพื่อใช้บริกงมหาทยาลัย  ​| ​ @#​fcf6e6: ​ |+|  @#fcf6e6:204712 ​ ​| ​ @#fcf6e6:ระบบและเครอขายคอมพิวเตอร์  |  @#​fcf6e6:​3 ​ | 
 +|  @#​fcf6e6:​204732 ​ |  @#​fcf6e6:​วศวกรรมซฟต์แร์: ​ฤษฎีและการประุกต์ ​ |  @#​fcf6e6:​3 ​ | 
 +|  @#​fcf6e6:​204735 ​ |  @#​fcf6e6:​กรคำนวณแะข้นตอนวิธี ​ ​| ​ @#fcf6e6: 
 +|  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​กระบวนวิชาเลือก ​ |  @#​fcf6e6:​3   ​|
 |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ | |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ |
-|  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​สอบวัดคุณสมบัติ ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ | 
 |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​เข้าร่วมการสัมมนา/​นำเสนอผลงานในการสัมมนา ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ | |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​เข้าร่วมการสัมมนา/​นำเสนอผลงานในการสัมมนา ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ |
-|  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:<​color red>​**รวม**</​color>​| ​ @#​fcf6e6:<​color red>**หน่วยกิต**</​color>​  ​ |+|  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:<​color red>​**รวม**</​color>​| ​ @#​fcf6e6:<​color red>**12 หน่วยกิต**</​color>​  ​ |
  
 |<​100%>​| |<​100%>​|
 |  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2**</​fs> ​ ||| |  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2**</​fs> ​ |||
 |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ | |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ |
-|  @#fcf6e6:204891 ​ ​| ​ @#​fcf6e6:​ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวตอ์ขัู้ง ​ |  @#fcf6e6: | +|  @#fcf6e6:204725 ​ ​| ​ @#fcf6e6:การวิเคระห์ข้อมูลและการเรีย้ของเครื่อง|  @#fcf6e6:3  ​
-|  @#​fcf6e6: ​ |  @#fcf6e6:เสอหัข้โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ​ ​| ​ @#​fcf6e6:​  ​ |+|  @#​fcf6e6: ​ |  @#fcf6e6:กระบวนวิชาเลืก  ​| ​ @#fcf6e6:9   |
 |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​เข้าร่วมการสัมมนา/​นำเสนอผลงานในการสัมมนา ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ | |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​เข้าร่วมการสัมมนา/​นำเสนอผลงานในการสัมมนา ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ |
-|  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:<​color red>​**รวม**</​color>​| ​ @#​fcf6e6:<​color red>**หน่วยกิต**</​color>​  ​ |+|  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:<​color red>​**รวม**</​color>​| ​ @#​fcf6e6:<​color red>**12 หน่วยกิต**</​color>​  ​ |
 \\ \\
 \\ \\
 |<​100%>​| |<​100%>​|
 |  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1**</​fs> ​ ||| |  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1**</​fs> ​ |||
 +|  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ |
 +|  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ |
 +|  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​สอบประมวลความรู้ ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ |
 +|  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​สอบวัดคุณสมบัติ ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ |
 +|  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​เข้าร่วมการสัมมนา/​นำเสนอผลงานในการสัมมนา ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ |
 +|  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:<​color red>​**รวม**</​color>​| ​ @#​fcf6e6:<​color red>**- หน่วยกิต**</​color> ​  |
 +
 +|<​100%>​|
 +|  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2**</​fs> ​ |||
 +|  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ |
 +|  @#​fcf6e6:​204891 ​ |  @#​fcf6e6:​ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ |
 +|  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ |
 +|  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​เข้าร่วมการสัมมนา/​นำเสนอผลงานในการสัมมนา ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ |
 +|  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:<​color red>​**รวม**</​color>​| ​ @#​fcf6e6:<​color red>**- หน่วยกิต**</​color> ​ |
 +\\
 +\\
 +|<​100%>​|
 +|  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1**</​fs> ​ |||
 |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ | |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ |
 |  @#​fcf6e6:​204898 ​ |  @#​fcf6e6:​ดุษฎีนิพนธ์ ​ |  @#fcf6e6:12 หน่วยกิต  ​ | |  @#​fcf6e6:​204898 ​ |  @#​fcf6e6:​ดุษฎีนิพนธ์ ​ |  @#fcf6e6:12 หน่วยกิต  ​ |
Line 97: Line 179:
  
 |<​100%>​| |<​100%>​|
-|  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ ​ภาคการศึกษาที่ 2**</​fs> ​ |||+|  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ ​ภาคการศึกษาที่ 2**</​fs> ​ |||
 |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ | |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ |
 |  @#​fcf6e6:​204898 ​ |  @#​fcf6e6:​ดุษฎีนิพนธ์ ​ |  @#fcf6e6:12 หน่วยกิต  ​ | |  @#​fcf6e6:​204898 ​ |  @#​fcf6e6:​ดุษฎีนิพนธ์ ​ |  @#fcf6e6:12 หน่วยกิต  ​ |
Line 105: Line 187:
 \\ \\
 |<​100%>​| |<​100%>​|
-|  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ ​ภาคการศึกษาที่ 1**</​fs> ​ |||+|  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ ​ภาคการศึกษาที่ 1**</​fs> ​ |||
 |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ | |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ |
 |  @#​fcf6e6:​204898 ​ |  @#​fcf6e6:​ดุษฎีนิพนธ์ ​ |  @#fcf6e6:12 หน่วยกิต  ​ | |  @#​fcf6e6:​204898 ​ |  @#​fcf6e6:​ดุษฎีนิพนธ์ ​ |  @#fcf6e6:12 หน่วยกิต  ​ |
Line 112: Line 194:
  
 |<​100%>​| |<​100%>​|
-|  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ ​ภาคการศึกษาที่ 2**</​fs> ​ |||+|  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ ​ภาคการศึกษาที่ 2**</​fs> ​ |||
 |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ | |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ |
 |  @#​fcf6e6:​204898 ​ |  @#​fcf6e6:​ดุษฎีนิพนธ์ ​ |  @#fcf6e6:12 หน่วยกิต  ​ | |  @#​fcf6e6:​204898 ​ |  @#​fcf6e6:​ดุษฎีนิพนธ์ ​ |  @#fcf6e6:12 หน่วยกิต  ​ |
 |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​เข้าร่วมการสัมมนา/​นำเสนอผลงานในการสัมมนา ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ | |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​เข้าร่วมการสัมมนา/​นำเสนอผลงานในการสัมมนา ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ |
 +|  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​สอบดุษฎีนิพนธ์ ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ |
 |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:<​color red>​**รวม**</​color>​| ​ @#​fcf6e6:<​color red>**12 หน่วยกิต**</​color> ​ | |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:<​color red>​**รวม**</​color>​| ​ @#​fcf6e6:<​color red>**12 หน่วยกิต**</​color> ​ |
 \\ \\
Line 121: Line 204:
 ====== เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ====== ====== เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ======
  
-<color #​0066cc><​fs large>​**หลักสูตร แบบ ​1.1**</​fs></​color> ​+<color #​0066cc><​fs large>​**หลักสูตร แบบ ​2.2**</​fs></​color> ​
  
 <fs medium><​tab>​1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)</​fs>​ \\ <fs medium><​tab>​1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)</​fs>​ \\
  
-<fs medium><​tab>​2. สอบผ่านษาต่างประเทศตาเงื่อนไขของบัณฑิติทยาัย</fs> \\+<fs medium><​tab>​2. สอบผ่านรสอบประมวลความรู้ ​ (Comprehensive Examination)</fs> \\
  
-<fs medium><​tab>​3. ​ปฏิิคตามเงื่อนไขของสาขาวิา</​fs>​ \\+<fs medium><​tab>​3. ​สอผ่านภาษา่างปะเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยลัย</fs> \\
  
-<fs medium><​tab>​4. ​สอบผ่สอประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ ​และปิดโกาสให้ผู้สใจเ้าร่วมฟัการนำเนอผลกรทำดุษฎีนพนธ์ และ/​หรือ ซักถมได้</fs> \\+<fs medium><​tab>​4. ​ศึกษากรชา ​และปบัติครบตามเงื่อนของสาขาวา</​fs>​ \\
  
-<fs medium><​tab>​5. การเผยแพร่ปริญญานิพนธ์</​fs>​  +<fs medium><​tab>​5. มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า ​ 3.00  และค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00</​fs>​ \\  
-  * <fs medium>​ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหรือส่วนหนึ่งของผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร เป็นที่เรียบร้อยในนามของนักศึกษาสามารถใช้แทนการตีพิมพ์วารสารได้ 1 เรื่อง</​fs>​  +  
-  * <fs medium>​นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์แบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก</​fs> ​ +<fs medium><​tab>​6. สอบผ่านการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการทำดุษฎีนิพนธ์ และ/​หรือ ซักถามได้</​fs>​ \\ 
 +  
 +<fs medium><​tab>​7. การเผยแพร่ปริญญานิพนธ์</​fs> ​\\ 
 +  * <fs medium>​ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหรือส่วนหนึ่งของผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร เป็นที่เรียบร้อยในนามของนักศึกษาสามารถใช้แทนการตีพิมพ์วารสารได้ 1 เรื่อง</​fs>​ 
 +  * <fs medium>​นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์แบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก</​fs>​
  
 +<fs medium><​tab>​8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550</​fs>​ \\
  
-<fs medium><​tab>​6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550</​fs>​ \\ 
 \\ \\
 ---- ----
Line 146: Line 233:
  
 |<​100%>​| |<​100%>​|
-|  @#​b8f1f4:<​fs medium>​**ปริญญาเอก แบบ ​1.1**</​fs> ​ || +|  @#​b8f1f4:<​fs medium>​**ปริญญาเอก แบบ ​2.2**</​fs> ​ || 
-|  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร**</​color> ​ |  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**180,000 บาท**</​color> ​ |  ​+|  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร**</​color> ​ |  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**240,000 บาท**</​color> ​ |  ​
 |  @#​f9fbe8:​โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#f9fbe8: ภาคการศึกษา ​ |  |  @#​f9fbe8:​โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#f9fbe8: ภาคการศึกษา ​ | 
 |  @#​f9fbe8:​ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#​f9fbe8:​ภาคการศึกษาละ ​ บาท ​ |  |  @#​f9fbe8:​ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#​f9fbe8:​ภาคการศึกษาละ ​ บาท ​ | 
 \\ \\
หลักสูตรแบบ_2.2.1589370139.txt.gz · Last modified: 2020/05/13 13:42 by adminphd