User Tools

Site Tools


หลักสูตรแบบ_1.1

This is an old revision of the document!


ปริญญาเอก
หลักสูตรแบบ 1.1 (สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)

โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2561

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย

ก. ปริญญานิพนธ์


รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 36ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย


<tab>1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา

<tab>2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง และเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง

<tab>3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวม ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม


<tab>1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
<tab><tab>– ภาษาต่างประเทศ

<tab>2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
<tab><tab>นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204792 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)

<tab><tab>โดยนักศึกษาต้องได้อักษรลำดับขั้น ไม่ต่ำกว่า Bแผนการศึกษา

หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204792 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
สัมมนาและเสนอผลงาน
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
รวม- หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกิต
สัมมนาและเสนอผลงาน
รวม12 หน่วยกิตปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกิต
สัมมนาและเสนอผลงาน
รวม12 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกิต
สัมมนาและเสนอผลงาน
สอบวิทยานิพนธ์
รวม12 หน่วยกิตเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)

<tab>1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย

<tab>2. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

<tab>3. สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการทำปริญญานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้

<tab>4. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาโดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง

<tab>5. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550ค่าธรรมเนียม


<tab>ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตแบบเหมาจ่าย

วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก1
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 100,000 บาท
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ 4 ภาคการศึกษา
ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท


หลักสูตรแบบ_1.1.1589368771.txt.gz · Last modified: 2020/05/13 13:19 by adminphd