User Tools

Site Tools


Action disabled: source
หลักสูตรแบบ_1.1

ปริญญาเอก
หลักสูตรแบบ 1.1
(สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)

โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2562

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต ประกอบด้วย

ก. ปริญญานิพนธ์


รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204898 ดุษฎีนิพนธ์ 48ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย


<tab>1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาตามแผนการศึกษา และต้องมีการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

<tab>2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหรือส่วนหนึ่งของผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร เป็นที่เรียบร้อยในนามของนักศึกษาสามารถใช้แทนการตีพิมพ์วารสารได้ 1 เรื่อง

<tab>3. นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์แบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก

<tab>4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม


<tab>1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
<tab><tab>– ภาษาต่างประเทศ

<tab>2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
<tab><tab>นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204891 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3ง. การสอบวัดคุณสมบัติ


<tab>1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์

<tab>2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก

<tab>3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้แผนการศึกษา

หลักสูตร แบบ 1.1

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
สอบวัดคุณสมบัติ
เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม- หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204891 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม- หน่วยกิตปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วยกิต
เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม12 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วยกิต
เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม12 หน่วยกิตปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วยกิต
เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม12 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วยกิต
เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม12 หน่วยกิตเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หลักสูตร แบบ 1.1

<tab>1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

<tab>2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย

<tab>3. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

<tab>4. สอบผ่านการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการทำดุษฎีนิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้

<tab>5. การเผยแพร่ปริญญานิพนธ์

  • ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหรือส่วนหนึ่งของผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร เป็นที่เรียบร้อยในนามของนักศึกษาสามารถใช้แทนการตีพิมพ์วารสารได้ 1 เรื่อง
  • นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์แบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก

<tab>6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550


ค่าธรรมเนียม


<tab>ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตแบบเหมาจ่าย

ปริญญาเอก แบบ 1.1
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 180,000 บาท
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษา
ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ บาท


หลักสูตรแบบ_1.1.txt · Last modified: 2020/05/13 13:42 by adminphd