start

This is an old revision of the document!


ปริญญาโทแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

     หลักสูตรแผน ก จำนวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ประกอบด้วย

ก. กระบวนวิชาเรียน

กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

1. กระบวนวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

     1.1. กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

          1.1.1.กระบวนวิชาบังคับ 13 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204711 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
204735 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3 (3-0-6)
204753 ทฤษฎีการคำนวณ 3 (3-0-6)
204791 สัมมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (1-0-2)
204792 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)


          1.1.2.กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้

ทฤษฎี
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204752 ทฤษฎีและภาษาของการจำลอง 3 (3-0-6)
204754 วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
204755 โครงข่ายประสาทและตรรกศาสตร์แบบฟัซซี 3 (3-0-6)
204731 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 (3-0-6)
204741 หลักการภาษาโปรแกรม 3 (3-0-6)
204742 การออกแบบและการสร้างตัวแปลชุดคำสั่ง 3 (3-0-6)


ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204714 แนวคิดขั้นสูงในระบบปฏิบัติการ 3 (3-0-6)
204716 การประมวลผลแบบขนาน 3 (3-0-6)
204717 การโปรแกรมแบบคอนเคอร์เรน 3 (3-0-6)
204761 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
204763 ระบบแบบกระจาย 3 (3-0-6)


ระบบสารสนเทศ
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204722 การค้นคืนสารสนเทศ 3 (3-0-6)
204723 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6)
204724 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3 (3-0-6)
204726 การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล 3 (3-0-6)
204727 เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงธุรกิจ 3 (3-0-6)
204732 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6)
204733 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6)
204734 เทคโนโลยีเชิงวัตถุและการพัฒนา 3 (3-0-6)
204764 ปัญญาประดิษฐ์ 3 (3-0-6)
204765 ระบบชำนาญการ 3 (3-0-6)
204766 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 (3-0-6)
204767 การประมวลผลภาพ 3 (3-0-6)
204771 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3 (3-0-6)
204772 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (3-0-6)
204773 การพัฒนางานประยุกต์บนเว็บ 3 (3-0-6)
204774 เหมืองข้อมูล 3 (3-0-6)
204779 หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (2-0-4)
204789 หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)


     1.2. กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
          1.2.1.กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี
          1.2.2.กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี) ไม่เกิน 6 หน่วยกิต


2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี


ข. วิทยานิพนธ์


     วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12ค. กระบวนวิชาไม่นับหน่วยสะสม


     1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย – ภาษาต่างประเทศ
     2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา – ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำ สาขาวิชาอาจแนะนำให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204700โครงสร้างข้อมูลและภาษาโปรแกรม และ/หรือ 2(2-0-4)
204701เครือข่ายและระบบปฏิบัติการ 2(2-0-4)ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย


     ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน การประชุม (Proceedings)โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม(Full Paper) และมีชื่อ ของนักศึกษาเป็นชื่อแรกจำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง

หมายเหตุ กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ว.คพ.,204)แผนการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
204711 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
204735 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม9 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
204753 ทฤษฎีการคำนวณ 3 หน่วยกิต
204792 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม9 หน่วยกิตปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204791 สัมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 หน่วยกิต
204799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 8 หน่วยกิต
รวม12 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 9 หน่วยกิต
สอบวิทยานิพนธ์
รวม9 หน่วยกิตเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(ฉบับปรับปรุงวันที่ 28 มกราคม 2558)

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 ประกอบด้วย

     1. มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
          - ศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
          - วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
     2. มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 3.00
     3. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
          มีผลสอบ TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
          IELTS เฉลี่ยทั้ง 3 ส่วนตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ
          TEG ตั้งแต่ 65 คะแนนขึ้นไป หรือ
          ผลสอบจากสถาบันที่มีมาตรฐานเทียบเท่า ที่ได้รับการทดสอบไม่เกิน 2 ปี
     4. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
     5. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์
     6. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพหรือนำเสนอแบบ Oral Presentation ต่อที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ (International Conference) หรือเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับชาติ(National Conference) ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม(Full Paper) และมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกจำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
     7. นักศึกษานำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทุกครั้ง ตลอดจน เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ของภาควิชา
     8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ และศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ. 2550


ค่าธรรมเนียม


     ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตแบบเหมาจ่าย
     ฉบับปรับปรุงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 (www.grad.cmu.ac.th/admissions/TH/download.php)

วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 100,000 บาท
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ 4 ภาคการศึกษา
ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท


  • start.1588396832.txt.gz
  • Last modified: 2020/05/02 07:20
  • by admin