start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
start [2020/05/02 07:17]
admin [แผนการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2]
start [2021/06/20 19:08]
admin
Line 1: Line 1:
-**<fs x-large><​color #e01bdd>​ปริญญาโทแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) </​color></​fs>​** ​  +**<fs x-large>​ปริญญาโท<color #​cc0000> ​แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)</​color></​fs>​** ​  
  
-[[M1_2561|แบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) หลักสูตรปรับปรุง ​พ.ศ.2561]] +สำหรัโครงสร้างหลักสูตร พ.ศ.2558 [[M2_2558|คลิกที่นี่]] 
  
-[[M2_2561|แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561]] +**<fs x-large>[[English Version]]</​fs>​** ​  
 +  
 +**<fs x-large><​color #​0066cc>​โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2561</​color></​fs>​** ​  
  
-<​fs ​medium><​tab>​หลักสูตรแผน ก จำนวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ประกอบด้วย</​fs>​+<​fs ​large>__จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต__ ประกอบด้วย</​fs>​
  
-====== ก. กระบวนวิชาเรียน ​ ====== +===== ก. กระบวนวิชาเรียน ​ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต ​===== 
-<​color ​blue><fs medium>​**กระบวนวิชาเรียน **</​fs></​color><​color ​red><fs medium>​**ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต **</​fs></​color>​ \\+ 
 +<​color ​#0066cc><fs medium><tab>**1. กระบวนวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ​**</​fs></​color><​color ​#0066cc><fs medium>​**ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต**</​fs></​color>​ \\ \\ 
 +<fs medium>​**<​tab>​1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ**</​fs>​ <color #​cc0000><​fs medium>​**ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต**</​fs></​color>​\\ \\ 
 +<fs medium>​**<​tab><​tab>​1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ** </fs> <color #​cc0000><​fs medium>​**15 หน่วยกิต**</​fs></​color>​
  
-<color blue><​fs medium>​**1. กระบวนวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา **</​fs></​color><​color red><​fs medium>​**ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต**</​fs></​color>​ \\ \\ 
-<color black><​fs medium>​**<​tab>​1.1. กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ**</​fs></​color>​ <color red><​fs medium>​**ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต**</​fs></​color>​\\ \\ 
-<fs medium>​**<​tab><​tab>​1.1.1.กระบวนวิชาบังคับ 13 หน่วยกิต**</​fs>​ 
 |<​100%>​| |<​100%>​|
 |  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ | |  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ |
-|  @#f9fbe8:204711 ​ ​| ​ @#f9fbe8:สถาปัตยกรรคอมพิวเตอร์ ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +|  @#f9fbe8:204712 ​ ​| ​ @#​f9fbe8:​ระบบและเคือข่ายคอมพิวเตอร์ ​\\ (Computer Systems and Networks) ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
-|  @#f9fbe8:204735 ​ ​| ​ @#f9fbe8:การออกแบบและวิเคาะห์นตนวิธี ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +|  @#f9fbe8:204721 ​ ​| ​ @#​f9fbe8:​วิศวกรมข้อมูล \\ (Data Engineering) ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
-|  @#f9fbe8:204753 ​ ​| ​ @#​f9fbe8:​ทฤษฎีการคำนวณ ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +|  @#f9fbe8:204732 ​ ​| ​ @#f9fbe8:​วิศวกรรมซอฟต์แวร์: ทฤษฎีและการประยุกต์ \\ (Software Engineering:​Theory and Application) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
-|  @#​f9fbe8:​204791 ​ |  @#​f9fbe8:​สัมมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ​ |  @#f9fbe8:1 (1-0-2) ​ | +|  @#​f9fbe8:​204735 ​ |  @#f9fbe8:การคำนวณและขั้นตอนวิธี \\ (Computation and Algorithms) ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
-|  @#​f9fbe8:​204792 ​ |  @#​f9fbe8:​ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ​ |  @#f9fbe8:(3-0-6)  |+|  @#​f9fbe8:​204791 ​ |  @#​f9fbe8:​สัมมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ​\\ (M.S. Seminar in Computer Science) ​ ​| ​ @#f9fbe8:1 (1-0-2) ​ | 
 +|  @#​f9fbe8:​204792 ​ |  @#​f9fbe8:​ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ​\\ (Research Methodology in Computer Science) ​ ​| ​ @#f9fbe8:(2-0-4)  |
 \\ \\
-<fs medium>​**<​tab><​tab>​1.1.2.กระบวนวิชาเลือก** </fs> <​color ​red><fs medium>​**ไม่น้อยกว่า ​หน่วยกิต** </​fs></​color><​fs medium>​**เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้**</fs>+<fs medium>​**<​tab><​tab>​1.1.2 กระบวนวิชาเลือก** </fs> <​color ​#cc0000><fs medium>​**ไม่น้อยกว่า ​12 หน่วยกิต** </​fs></​color> ​ \\ \\ 
 +<fs medium>​**<​tab><​tab><​tab>​1.1.2.1 กระบวนวิชาเลือกบังคับ** </fs> <fs medium>​**ำนวน 6 หน่วยกิต** </fs> \\ \\ 
 +<fs medium><​tab><​tab><​tab>​นักศึกษเลือเรียนกระบวนวิชาในด้านที่สนใจ อย่างน้อย 1 กลุ่ม จากที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือ (2) หรือ (3)  ดังต่อไปนี้</​fs>​
 |<​100%>​| |<​100%>​|
-|  @#​facef9:<​fs medium>​**ทฤษฎี**</​fs> ​ |||+|  @#​facef9:<​fs medium>​**(1) กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคง**</​fs> ​ |||
 |  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ | |  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ |
-|  @#f9fbe8:204752 ​ ​| ​ @#f9fbe8:ทฤษฎีและภาษาของการจำลอง ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +|  @#f9fbe8:204713 ​ ​| ​ @#​f9fbe8:​การประมวลผลแบุ่และข้อมูลขนาดใหญ่ \\ (Cloud Computing and Big Data)  |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
-|  @#​f9fbe8:​204754 ​ |  @#f9fbe8:ิทยาการเข้ารหัสะควาปลอดภัยของคอพิวเตอร์ ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +|  @#f9fbe8:204715 ​ ​| ​ @#​f9fbe8:​รบบฝังตัวจฉริยะ \\ (Intelligent Embedded System) ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ |
-|  @#​f9fbe8:​204755 ​ |  @#​f9fbe8:​โครงข่ายประสาทและตรรกศาสตร์แบบฟัซซี ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +
-|  @#​f9fbe8:​204731 ​ |  @#​f9fbe8:​โครงสร้างข้อมูลและั้ตอนวิธี ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​(3-0-6 | +
-|  @#​f9fbe8:​204741 ​ |  @#​f9fbe8:​หลักการภาษาโปรแกรม ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +
-|  @#f9fbe8:204742 ​ ​| ​ @#f9fbe8:กาออกแบบและการสร้างตัวแปลชุดคำส่ง ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ |+
 \\ \\
 |<​100%>​| |<​100%>​|
-|  @#​facef9:<​fs medium>​**ระบบคอมพิวเตอร์แะเครือข่าย**</​fs> ​ |||+|  @#​facef9:<​fs medium>​**(2) กลุ่มวิทยากาข้อมล**</​fs> ​ |||
 |  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ | |  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ |
-|  @#f9fbe8:204714 ​ ​| ​ @#f9fbe8:แนวคิดขั้นสูงในะบบปฏิบัติกร  |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +|  @#f9fbe8:204725 ​ ​| ​ @#f9fbe8:การิเคราะห์ข้อการียนู้ขเครื่งมือ \\ (Data Analytics and Machine Learning) ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
-|  @#​f9fbe8:​204716 ​ |  @#​f9fbe8:​การประมแบบขนาน ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +|  @#f9fbe8:204728 ​ ​| ​ @#​f9fbe8:​การจัดดำเนินการข้อมูล ​\\ (Data Manipulation)  |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ |
-|  @#​f9fbe8:​204717 ​ |  @#f9fbe8:การโปแกมแบบคเคอร์เรน ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +
-|  @#f9fbe8:204761 ​ ​| ​ @#​f9fbe8:​การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ​ |  @#​f9fbe8:​3 ​(3-0-6 | +
-|  @#​f9fbe8:​204763 ​ |  @#​f9fbe8:​ระบบแบบกระจาย ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ |+
 \\ \\
 |<​100%>​| |<​100%>​|
-|  @#​facef9:<​fs medium>​**ระบบสาสนเทศ**</​fs> ​ |||+|  @#​facef9:<​fs medium>​**(3) กลุ่มวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ​  **</​fs> ​ |||
 |  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ | |  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ |
-|  @#f9fbe8:204722 ​ ​| ​ @#​f9fbe8:​การค้คืนสารสนเทศ ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +|  @#f9fbe8:204736 ​ ​| ​ @#​f9fbe8:​การปรับปรุงกระบวารซอฟต์แวร์ \\ (Software Process Improvement) ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
-|  @#f9fbe8:204723 ​ ​| ​ @#​f9fbe8:​กวิเะห์และออกแบบะบบสารสนเทศ ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +|  @#f9fbe8:204737 ​ ​| ​ @#f9fbe8:วิศวกรรมุณภพซอฟต์แ์ \\ (Software Quality Engineering) ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
-|  @#​f9fbe8:​204724 ​ |  @#f9fbe8:ระบบสับสนุนกาตันใจ  |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | + 
-|  @#​f9fbe8:​204726 ​ |  @#f9fbe8:การออกบบารจัดารระบบฐาข้มูล  ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | + 
-|  @#​f9fbe8:​204727 ​ |  @#​f9fbe8:​เทคโนโสารสนทศในเชิงธุรกิจ ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +<fs medium>​**<​tab><​tab><​tab>​1.1.2.2 กระบวิชาเลือก** </fs> <fs medium>​** ไม่้อยว่า 6 หน่วยกิ** </fs> \\ \\ 
-|  @#​f9fbe8:​204732 ​ |  @#f9fbe8:วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +<fs medium><​tab><​tab><​tab>​นกศึกษาามารถลงทะเบียกระบวนวิชาลุ่มกระบวนวิชอื่นๆ ตามที่ะบุไว้ใน 1.1.2.1 ที่ไม่ได้เลืกเป็นกลุ่มกระบวนวิชาเลือกบังคับ หรือ เือกกระบวิชาเลืกเห่าี้ยสามารลือกเรียนได้ในกกลุ่ม หือระบวนวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการณฑิตศึะจำสาขาวิชาให้มเห็บ</​fs>​ 
-|  @#​f9fbe8:​204733 ​ |  @#f9fbe8:การการรงงานฟต์แวร์  ​ ​@#​f9fbe8:​3 (3-0-6)  ​+|<​100%>​
-|  @#f9fbe8:204734 ​ |  @#​f9fbe8:​เทโนโลยีเชถุและรพา  ​| ​ ​@#​f9fbe8:​3 (3-0-6)  ​+|  @#facef9:<fs medium>​**กลุ่มระบบอมพิวอร์และควมมคง**</​fs> ​ ||
-|  @#f9fbe8:204764 ​ ​| ​ @#f9fbe8:ปัญญาประดษฐ์ ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +|  @#b8f1f4:**รหัสวิชา** ​ ​| ​ @#b8f1f4:**ชื่อวชา** ​ ​| ​ @#b8f1f4:**หน่วยกิต** ​ | 
-|  @#f9fbe8:204765 ​ ​| ​ @#f9fbe8:ระบบชำนร  |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +|  @#f9fbe8:204711 ​ ​| ​ @#f9fbe8:สถปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ \\ (Computer Architecture) ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
-|  @#f9fbe8:204766 ​ ​| ​ @#​f9fbe8:​คอมพวเตอ์กราฟิก ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +|  @#f9fbe8:204714 ​ ​| ​ @#f9fbe8:แนวคิดขั้นสูงในะบบปฏิบัติการ \\ (Advanced Concepts in Operating Systems) ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
-|  @#f9fbe8:204767 ​ ​| ​ @#​f9fbe8:​การประมวลผลพ  ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +|  @#f9fbe8:204716 ​ ​| ​ @#​f9fbe8:​การประมวลผลแบบขนน \\ (Parallel Processing) ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
-|  @#f9fbe8:204771 ​ ​| ​ @#f9fbe8:เทโนโลยีนเอร์เน็ต ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +|  @#f9fbe8:204717 ​ ​| ​ @#f9fbe8:การโปรแกรมแบบคอนเอร์เท์ \\ (Concurrent Programming) ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
-|  @#f9fbe8:204772 ​ ​| ​ @#f9fbe8:คโนโลีมัลติมีดีย ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +|  @#f9fbe8:204754 ​ ​| ​ @#f9fbe8:วิทยาการข้ารสลับและควลอดภัของคอมพิวเอร์ \\ (Cryptography and Computer Security) ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
-|  @#​f9fbe8:​204773 ​ |  @#​f9fbe8:​การฒนงานระุกต์บนเว็บ ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +|  @#f9fbe8:204761 ​ ​| ​ @#f9fbe8:การสสารข้อมูลและเครือายคอมพิวเตอร์ ​\\ (Data Communications and Computer Networks) ​ ​| ​ @#f9fbe8:(3-0-6)  | 
-|  @#f9fbe8:204774 ​ ​| ​ @#f9fbe8:เหมือข้อมูล ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | +|  @#f9fbe8:204763 ​ ​| ​ @#f9fbe8:ระบบแบบกระจาย ​\\ (Distributed System) ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ |
-|  @#​f9fbe8:​204779 ​ |  @#​f9fbe8:​หัว้อพิเศษทงด้านวิทาการคอมพิวเตอร์ ​ |  @#f9fbe8:(2-0-4)  | +
-|  @#f9fbe8:204789 ​ ​| ​ @#f9fbe8:หัวข้อพิเศษทงด้านวิทาการคอมพิวเตอร์ ​ ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ |+
 \\ \\
-<color black><fs medium>​**<​tab>​1.2. ​ระบวนวินอาขาวิชาเฉพาะ**</​fs>​</​color>​ <color red><​fs medium>**(ถ้มี) ไมเกน 6 หน่วยกิต**</​fs></​color>​\\ +|<100%>
-<fs medium><​tab><​tab>​1.2.1.กระบวนวิชาบังคับ ไม่ม</fs>\\ +|  @#facef9:<fs medium>​**กลุ่มวิทยากา้อมูล**</​fs> ​ ||| 
-<color black><​fs medium><​tab><​tab>​1.2.2.กระบวนวิชาเลือ</​fs></​color>​ <color red><​fs medium>(ถ้ามไม่กิน 6 น่วยกิต</​fs></​color>​\\+|  @#b8f1f4:**รหัสวิช**  |  @#​b8f1f4:​**ชือวชา** ​ |  @#b8f1f4:**หน่วยกิต** ​ | 
 +|  @#​f9fbe8:​204722 ​ |  @#​f9fbe8:​การค้นคืนสารสนเทศ ​\\ (Information Retrieval) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
 +|  @#​f9fbe8:​204755 ​ |  @#​f9fbe8:​โครงข่ายประทและตรรกศาสตร์แบบฟัซซี \\ (Neural Networks and Fuzzy Logic) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
 +|  @#​f9fbe8:​204764 ​ |  @#​f9fbe8:​ปัญญาประษฐ์ \\ (Artificial Intelligence) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
 +|  @#​f9fbe8:​204765 ​ |  @#​f9fbe8:​ระบบำนาร \\ (Expert System) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
 +|  @#​f9fbe8:​204767 ​ |  @#​f9fbe8:​กรประวลผลภาพ \\ (Image Processing ​| ​ @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
 +|  @#​f9fbe8:​204774 ​ |  @#f9fbe8:เหมืองข้อมูล ​\\ (Data Mining) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ |
 \\ \\
 +|<​100%>​|
 +|  @#​facef9:<​fs medium>​**กลุ่มวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ​  ​**</​fs> ​ |||
 +|  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ |
 +|  @#​f9fbe8:​204723 ​ |  @#​f9fbe8:​การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ \\ (Analysis and Design of Information System) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ |
 +|  @#​f9fbe8:​204726 ​ |  @#​f9fbe8:​การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล \\ (Design and Management of Database System) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ |
 +|  @#​f9fbe8:​204733 ​ |  @#​f9fbe8:​การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ \\ (Software Project Management) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ |
 +|  @#​f9fbe8:​204734 ​ |  @#​f9fbe8:​เทคโนโลยีเชิงวัตถุและการพัฒนา \\ (Object-Oriented Technology and Development) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ |
 \\ \\
-<fs medium>​**2. กระบวิชานระับปริญญาตรีขนสง ม่มี **</​fs>​\\ ​\\ +|<​100%>​| 
------+|  @#facef9:<fs medium>​**กลุ่มทฤษฎี ​  ​**</​fs> ​ ||| 
 +|  @#b8f1f4:**หัสิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา**  |  @#​b8f1f4:​**ห่วยกิต** ​ | 
 +|  @#​f9fbe8:​204731 ​ |  @#​f9fbe8:​โคงสร้างข้อมูลแล้นตอนวิธี \\ (Data Structure and Algorithms) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
 +|  @#​f9fbe8:​204741 ​ |  @#​f9fbe8:​หลักการภาษาโปรแกรม \\ (Principles of Programming Languages) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
 +|  @#​f9fbe8:​204742 ​ |  @#​f9fbe8:​การออกแบและการสร้างตัวแลชุดคำสั่ง \\ (Compiler Design and Construction) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
 +|  @#​f9fbe8:​204752 ​ |  @#​f9fbe8:​ทฤษฎีและภาษาของกาจำลอง \\ (Theory and Languages of Simulation) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
 +|  @#​f9fbe8:​204753 ​ |  @#​f9fbe8:​ทฤษฎีการคำนวณ \\ (Computational Theory) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
 +\\ 
 +|<​100%>​| 
 +|  @#​facef9:<​fs medium>​**กลุ่มระบบสารสนเทศ**</​fs> ​ ||| 
 +|  @#​b8f1f4:​**รหัสว**  |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิ**  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204724 ​ |  @#f9fbe8:ะบบสนบสุนการตัดินใจ \\ (Decision Support Systems) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
 +|  @#​f9fbe8:​204727 ​ |  @#​f9fbe8:​เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิธุรกิจ \\ (Information Technology in Business) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
 +|  @#​f9fbe8:​204766 ​ |  @#​f9fbe8:​คอพิวเตอร์กราฟิก \\ (Computer Graphics) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
 +|  @#​f9fbe8:​204771 ​ |  @#​f9fbe8:​เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต \\ (Internet Technology) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6) ​ | 
 +\\ 
 +|<​100%>​| 
 +|  @#​facef9:<​fs medium>​**กลุ่มหัวข้อพิเศษ**</​fs> ​ ||| 
 +|  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ | 
 +|  @#​f9fbe8:​204779 ​ |  @#​f9fbe8:​หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ​\\ (Selected Topics in Computer Science) ​ |  @#f9fbe8:2 (2-0-4)  | 
 +|  @#​f9fbe8:​204789 ​ |  @#​f9fbe8:​หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ \\ (Selected Topics in Computer Science) ​ |  @#f9fbe8:3 (3-0-6)  |
  
-====== ข. วิทยานิพนธ์ ======+ 
 +<color black><​fs medium>​**<​tab>​1.2 กระบวนวิานอกสาขาวชาเฉาะ (ถ้ามี)**</​fs></​color>​ \\ \\ 
 +<fs medium><​tab><​tab>​1.2.1 กระบววิชาบังคับ</​fs>​\\  
 +<fs medium><​tab><​tab><​tab><​tab>​ไม่มี</​fs>​\\  
 +<fs medium><​tab><​tab>​1.2.2 กระบวนวิชาเลือก</​fs>​\\ ​  
 +<fs medium><​tab><​tab><​tab><​tab>​ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา</​fs>​\\
 \\ \\
-<​color ​blue><fs medium><​tab>​วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต</​fs></​color>​\\+<​color ​#0066cc><fs medium><​tab>​**2. กระบวนวิระดับปรญญาตรีขั้สูง ไมมี**</​fs></​color>​ 
 +\\ 
  
 +-----
 +
 +===== ข. วิทยานิพนธ์ =====
 +
 +\\
 |<​100%>​| |<​100%>​|
 |  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ | |  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ |
-|  @#​f9fbe8:​204799 ​ |  @#​f9fbe8:​วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ​ |  @#​f9fbe8:​12 ​ |+|  @#​f9fbe8:​204799 ​ |  @#​f9fbe8:​วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ​\\ (Master’s Thesis) ​ ​| ​ @#​f9fbe8:​12 ​ |
 \\ \\
  
 ----- -----
  
-====== ค. กระบวนวิชาไม่นับหน่วยสะสม ​======+===== ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม =====
  
 \\ \\
-<​color ​blue><fs medium><​tab>​1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย – ภาษาต่างประเทศ</​fs>​</​color>​\\ +<​color ​#0066cc><fs medium><​tab>​**1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย**</​fs></​color>​\\ 
-<​color ​blue><fs medium><​tab>​2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ​– ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำ +<fs medium><​tab><​tab>​– ภาษาต่างประเทศ ​https://​www.grad.cmu.ac.th/​grad_wp2/?​page_id=1400</fs>\\ \\ 
-สาขาวิชาอาจแนะนำให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา</​fs></​color>\\+<​color ​#0066cc><fs medium><​tab>​**2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา**</​fs></​color>​\\ 
 +<fs medium><​tab><​tab>​ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจแนะนำให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา</​fs>​\\
  
 |<​100%>​| |<​100%>​|
 |  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ | |  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ |
-|  @#​f9fbe8:​204700| ​ @#​f9fbe8:​โครงสร้างข้อมูลและภาษาโปรแกรม ​และ/​หรือ  ​|  @#​f9fbe8:​2(2-0-4) ​ | +|  @#​f9fbe8:​204700 ​ |  @#​f9fbe8:​โครงสร้างข้อมูลและภาษาโปรแกรม ​\\ (Data Structure and Programming Languages) ​  |  @#f9fbe8:2 (2-0-4) ​ | 
-|  @#​f9fbe8:​204701| ​ @#​f9fbe8:​เครือข่ายและระบบปฏิบัติการ ​ |  @#​f9fbe8:​2(2-0-4) ​ |+และ/​หรือ 
 +|<​100%>​| 
 +|  @#​b8f1f4:​**รหัสวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**ชื่อวิชา** ​ |  @#​b8f1f4:​**หน่วยกิต** ​ | 
 +|  @#​f9fbe8:​204701 ​ |  @#​f9fbe8:​เครือข่ายและระบบปฏิบัติการ ​\\ (Networking and Operating System) ​ ​| ​ @#f9fbe8:2 (2-0-4) ​ |
 \\ \\
  
 ----- -----
-====== ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย ====== 
  
 +===== ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย =====
  
 \\ \\
-<​color ​blue><fs medium><​tab>​ผลงาวิทยนิพนธ์ ​ต้องได้รับการตีพิพ์ หรืออย่้อยดำเนินการให้ผลงาน ​หรือส่วนหนึ่งของผลงาน +<​color ​0066cc><fs medium><​tab>​1. ักศึกษาต้องเข่วมสัมมนและนำเผลงานทีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ์ในารสัมมนาอ่างนยภการศึะ 1 ครั้ง เป็นจำนนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้งเข้ามสัมมนาทุกครังตลดระวลากาศึกษา ​</​fs></​color>​\\
-ได้รับารยอมรับให้ตีพพ์ในารสารหรืสิงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน +
-การปรชุม (Proceedings)โดยผลงานที่เผยแพ่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม(Full Paper) ​และมีชื่อ +
-ของนักศึกษาเป็นชื่กจำนวนอย่งน้อย ​เรื่อง</​fs></​color>​\\+
  
- +<​color ​0066cc><fs medium><​tab>​2. ผลงานวิทยานิพนธ์รือส่วนหนึ่งของผลงนวิทานิพนธ์ได้รับการผยแพร่รืออย่างน้อยได้รับตอรับให้เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติที่อยู่ใน้อมูล TCI Tier1 <color #​cc0000>​โดยมีนักศึกษเป็นื่อแรก อย่งน้อย 1 รื่อง</​color>​ หรือเผยแพร่เป็นบทความบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแร่กรปรชุวิชาการ (Proceedings) ​ระดับนานาชาิ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาิชา <color #​cc0000>​โดยมีชื่อนักศึกษาป็นชื่ก จำนนอย่างน้อย 1 เรื่อง</​color>​</fs></​color>\\
-<​color ​#e01bdd><fs medium>**ายเหตุ **</​fs></​color>​  +
-<fs medium>กรนวชาในาขาวิชาเฉพาะ ​มายถึง ​กระบวิชาิทยาการคอมพิวเอร์ (.คพ.,​204)</​fs>​\\+
  
  
 \\ \\
 ----- -----
-====== แผนการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ======+====== แผนการศึกษา ​====== 
 + 
 +<color #​0066cc><​fs large>**หลักสูตร ​แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)**</​fs></​color>​
  
 |<​100%>​| |<​100%>​|
 |  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1**</​fs> ​ ||| |  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1**</​fs> ​ |||
 |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ | |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ |
-|  @#​fcf6e6:​204712 ​ |  @#​fcf6e6:​ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ​ |  @#fcf6e6:3 หน่วยกิต  ​ | +|  @#​fcf6e6:​204712 ​ |  @#​fcf6e6:​ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ​\\ (Computer Systems and Networks) ​ ​| ​ @#fcf6e6:3 หน่วยกิต  ​ | 
-|  @#​fcf6e6:​204721 ​ |  @#​fcf6e6:​วิศวกรรมข้อมูล   ​|  @#fcf6e6:3 หน่วยกิต  ​ | +|  @#​fcf6e6:​204721 ​ |  @#​fcf6e6:​วิศวกรรมข้อมูล ​\\ (Data Engineering)  ​|  @#fcf6e6:3 หน่วยกิต  ​ | 
-|  @#​fcf6e6:​204732 ​ |  @#​fcf6e6:​วิศวกรรมซอฟต์แวร์:​ ทฤษฎีและการประยุกต์   ​|  @#fcf6e6:3 หน่วยกิต  ​ | +|  @#​fcf6e6:​204732 ​ |  @#​fcf6e6:​วิศวกรรมซอฟต์แวร์:​ ทฤษฎีและการประยุกต์ ​\\ (Software Engineering:​Theory and Application)  ​|  @#fcf6e6:3 หน่วยกิต  ​ | 
-|  @#​fcf6e6:​204735 ​ |  @#​fcf6e6:​การคำนวณและขั้นตอนวิธี ​ |  @#fcf6e6:3 หน่วยกิต  ​ |+|  @#​fcf6e6:​204735 ​ |  @#​fcf6e6:​การคำนวณและขั้นตอนวิธี ​\\ (Computation and Algorithms) ​ ​| ​ @#fcf6e6:3 หน่วยกิต  ​ |
 |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​สัมมนาและเสนอผลงาน ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ | |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​สัมมนาและเสนอผลงาน ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ |
 |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:<​color red>​**รวม**</​color>​| ​ @#​fcf6e6:<​color red>**12 หน่วยกิต**</​color>​  ​ | |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:<​color red>​**รวม**</​color>​| ​ @#​fcf6e6:<​color red>**12 หน่วยกิต**</​color>​  ​ |
Line 127: Line 168:
 |  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2**</​fs> ​ ||| |  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2**</​fs> ​ |||
 |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ | |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ |
-|  @#​fcf6e6:​204792 ​ |  @#​fcf6e6:​ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ​ |  @#fcf6e6:3 หน่วยกิต  ​ |+|  @#​fcf6e6:​204792 ​ |  @#​fcf6e6:​ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ​\\ (Research Methodology in Computer Science) ​ ​| ​ @#fcf6e6:3 หน่วยกิต  ​ |
 |  @#​fcf6e6:​2047xx ​ |  @#​fcf6e6:​กระบวนวิชาเลือกบังคับ  ​ |  @#fcf6e6:6 หน่วยกิต  ​ | |  @#​fcf6e6:​2047xx ​ |  @#​fcf6e6:​กระบวนวิชาเลือกบังคับ  ​ |  @#fcf6e6:6 หน่วยกิต  ​ |
 |  @#​fcf6e6:​2047xx ​ |  @#​fcf6e6:​กระบวนวิชาเลือก  ​ |  @#fcf6e6:3 หน่วยกิต  ​ | |  @#​fcf6e6:​2047xx ​ |  @#​fcf6e6:​กระบวนวิชาเลือก  ​ |  @#fcf6e6:3 หน่วยกิต  ​ |
Line 138: Line 179:
 |  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1**</​fs> ​ ||| |  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1**</​fs> ​ |||
 |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ | |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ |
-|  @#​fcf6e6:​204791 ​ |  @#​fcf6e6:​สัมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ​ |  @#fcf6e6:1 หน่วยกิต  ​ | +|  @#​fcf6e6:​204791 ​ |  @#​fcf6e6:​สัมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ​\\ (M.S. Seminar in Computer Science) ​ ​| ​ @#fcf6e6:1 หน่วยกิต  ​ | 
-|  @#​fcf6e6:​204799 ​ |  @#​fcf6e6:​วิทยานิพนธ์ปริญญาโท   ​|  @#fcf6e6:6 หน่วยกิต  ​ |+|  @#​fcf6e6:​204799 ​ |  @#​fcf6e6:​วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ​\\ (Master’s Thesis)  ​|  @#fcf6e6:6 หน่วยกิต  ​ |
 |  @#​fcf6e6:​2047xx ​ |  @#​fcf6e6:​กระบวนวิชาเลือก  ​ |  @#fcf6e6:3 หน่วยกิต  ​ | |  @#​fcf6e6:​2047xx ​ |  @#​fcf6e6:​กระบวนวิชาเลือก  ​ |  @#fcf6e6:3 หน่วยกิต  ​ |
 |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ | |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ |
Line 147: Line 188:
 |  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2**</​fs> ​ ||| |  @#​facef9:<​fs medium>​**ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2**</​fs> ​ |||
 |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ | |  @lightgreen:​**รหัสวิชา** ​ |  @lightgreen:​**ชื่อวิชา** ​ |  @lightgreen:​**หน่วยกิต** ​ |
-|  @#​fcf6e6:​204799 ​ |  @#​fcf6e6:​วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ​ |  @#fcf6e6:6 หน่วยกิต  ​ |+|  @#​fcf6e6:​204799 ​ |  @#​fcf6e6:​วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ​\\ (Master’s Thesis) ​ ​| ​ @#fcf6e6:6 หน่วยกิต  ​ |
 |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​สัมมนาและเสนอผลงาน ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ | |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​สัมมนาและเสนอผลงาน ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ |
 |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​สอบวิทยานิพนธ์  ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ | |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:​สอบวิทยานิพนธ์  ​ |  @#​fcf6e6:​  ​ |
 |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:<​color red>​**รวม**</​color>​| ​ @#​fcf6e6:<​color red>**6 หน่วยกิต**</​color> ​ | |  @#​fcf6e6: ​ |  @#​fcf6e6:<​color red>​**รวม**</​color>​| ​ @#​fcf6e6:<​color red>**6 หน่วยกิต**</​color> ​ |
 \\ \\
 +
  
 ----- -----
 ====== เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ====== ====== เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ======
  
-<color #e01bdd><​fs ​medium>**(บปรับปรงวันี่ ​28 มกาคม ​2558)**</​fs></​color> \\+<color #0066cc><​fs ​large>**หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ​ก2)**</​fs></​color>​  
 + 
 +<fs medium><​tab>​1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบณฑิตวิทยาลัย</​fs>​ \\ 
 +<fs medium><​tab>​https://​www.grad.cmu.ac.th/​grad_wp2/?​page_id=1400 </fs> \\ 
 + 
 +<fs medium><​tab>​2. ศึกษากระวนวิชา และฏิบัติคบตามเื่อนไขของสาขาิชา</​fs>​ \\ 
 + 
 +<fs medium><​tab>​3. มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับขสะสมเฉลี่ยทั้งหด<​color #​cc0000>​ไม่น้อยว่า 3.00</​color>​ และ่าลำดับขั้นสะสเฉลี่ย ในสาขาวิชาเฉพาะ<​color #​cc0000>​ไม่น้อยกว่า 3.00</​color>​</​fs> ​\\ 
 + 
 +<fs medium><​tab>​4. สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการทำปริญญานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้</​fs> \\
  
-<color blue><fs medium>**หรับนักศึกษาระดับปรญญาโท แผน ก แบบ ​2 **</​fs>​</​color> ​ +<fs medium><​tab>​5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ่วนนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่าง้อยได้รการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาตที่อยู่ในฐนข้อมูล TCI Tier1  <color #cc0000>ดยมีศึกษาเป็นชื่ออย่างน้อย 1 เรื่อง</​color> ​หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาาร (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยมรัในสาขาวิชา <color #​cc0000>​โยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จำนนอ่างน้อย 1 เรื่อง</color </fs\\
-<color red><​fs medium>​**ประกอบดวย**</fs></color+
  
 +<fs medium><​tab>​6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550</​fs> ​
  
-<fs medium><​tab>​1. มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร</​fs><​color red><​fs medium> ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต</​fs></​color>​ \\ 
-<fs medium><​tab><​tab>​- ศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา</​fs><​color red><​fs medium> ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต</​fs></​color>​\\ 
-<fs medium><​tab><​tab>​- วิทยานิพนธ์</​fs><​color red><​fs medium> 12 หน่วยกิต</​fs></​color>​\\ 
-<fs medium><​tab>​2. มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย</​fs><​color red><​fs medium> ไม่น้อยกว่า 3.00</​fs></​color>​ 
-<fs medium> และค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะ </​fs><​color red><​fs medium> ไม่น้อยกว่า 3.00</​fs></​color>​\\ 
-<fs medium><​tab>​3. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย </​fs><​color red><​fs medium>​หรือ </​fs></​color>​\\ 
-<fs medium><​tab><​tab><​color blue>​มีผลสอบ TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป </​color></​fs><​color red><​fs medium>​หรือ </​fs></​color>​\\ 
-<fs medium><​tab><​tab><​color blue>​IELTS เฉลี่ยทั้ง 3 ส่วนตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป </​color></​fs><​color red><​fs medium>​หรือ </​fs></​color>​\\ 
-<fs medium><​tab><​tab><​color blue>TEG ตั้งแต่ 65 คะแนนขึ้นไป </​color></​fs><​color red><​fs medium>​หรือ </​fs></​color>​\\ 
-<fs medium><​tab><​tab><​color blue>​ผลสอบจากสถาบันที่มีมาตรฐานเทียบเท่า ที่ได้รับการทดสอบไม่เกิน 2 ปี</​color></​fs>​\\ 
-<fs medium><​tab>​4. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา</​fs>​\\ 
-<fs medium><​tab>​5. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์</​fs>​\\ 
-<fs medium><​tab>​6. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพหรือนำเสนอแบบ Oral Presentation ต่อที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ (International Conference) หรือเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับชาติ(National Conference) ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม(Full Paper) และมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกจำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง</​fs>​\\ 
-<fs medium><​tab>​7. นักศึกษานำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทุกครั้ง ตลอดจน เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ของภาควิชา</​fs>​\\ 
-<fs medium><​tab>​8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ และศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ. 2550</​fs>​\\ 
 \\ \\
 ---- ----
Line 183: Line 219:
  
 \\ \\
-<​color ​blue><fs medium><​tab>​ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตแบบเหมาจ่าย</​fs></​color>​\\ +<​color ​#cc6600><fs medium><​tab>​**ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตแบบเหมาจ่าย**</​fs></​color>​\\
-<color #​e01bdd><​fs medium><​tab>​ฉบับปรับปรุงวันที่ 21 สิงหาคม 2558</​fs></​color>​  +
-<color blue><​fs medium>​(www.grad.cmu.ac.th/​admissions/​TH/​download.php)</​fs></​color>​\\+
  
 |<​100%>​| |<​100%>​|
-|  @#​b8f1f4:<​fs medium>​**วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2**</​fs> ​ || +|  @#​b8f1f4:<​fs medium>​**วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก2**</​fs> ​ || 
-|  @#​f9fbe8:<​color ​red>​ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร</​color> ​ |  @#​f9fbe8:<​color ​red>100,000 บาท</​color> ​ |  ​+|  @#​f9fbe8:<​color ​#228800>**ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร**</​color> ​ |  @#​f9fbe8:<​color ​#228800>**100,000 บาท**</​color> ​ |  ​
 |  @#​f9fbe8:​โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#f9fbe8:4 ภาคการศึกษา ​ |  |  @#​f9fbe8:​โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#f9fbe8:4 ภาคการศึกษา ​ | 
 |  @#​f9fbe8:​ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#​f9fbe8:​ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ​ |  |  @#​f9fbe8:​ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#​f9fbe8:​ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ​ | 
 \\ \\
  • start.txt
  • Last modified: 2023/01/09 07:14
  • by admin